Brak opłaty za formy płatności

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
MEDIAEXPERT.pl
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mediaexpert.pl
Sprzedającym jest spółka Terg S.A. z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1d, 77-400 Złotów, NIP 767-10-04-218, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000427063, o kapitale zakładowym w wysokości 37 500 000 zł w pełni opłaconym, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 12 23 100 lub 801 080 114
korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@mediaexpert.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej
 
§ 1.              Definicje
1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako "Wysyłamy w 24h". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5.    Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.
6.    Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych).
7.    Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
8.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w Sklepie Media Expert.
9.    Sklep Internetowy Media Expert (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mediaexpert.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji.
10.    Sklep Media Expert – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży stanowiący część znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sieci handlowej działającej pod marką Media Expert.
11.    Strona – Usługodawca i Klient.
12.    Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.mediaexpert.pl
13.    Rezerwacja – usługa rezerwacji Produktów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, które mogą zostać zakupione w wybranym przez Klienta Sklepie Media Expert.
14.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
15.    Odbiór w sklepie – Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru w jednym z punktów wskazanych na Stronie Sklepu
16.    Dystrybutor Regionalny – Astral spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108761, NIP: 813-21-99-474, kapitał zakładowy: 50 040 zł
17.    CZOK – Centrum Zdalnej Obsługi Klienta, zwane także Infolinią, czynne w dniach i godzinach podanych na Stronie Sklepu.
§ 2.             Zasady ogólne
1.    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2.    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://www.mediaexpert.pl/polityka-prywatnosci
3.    Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty
4.    Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu USTAWY z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
5.    Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu, i wliczoną opłatę KGO (koszty gospodarowania odpadami) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..
6.    Informacja o wysokości kosztów KGO, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu *

 

RODZAJ

TYP

KGO (PLN)

AGD

okapy, płyty do zabudowy

1,60

piekarniki do zabudowy

3,69

kuchnie, pralki. pralko-suszarki, zmywarki, inne produkty do zabudowy

6,15

lodówki, zamrażarki

15,90

AGD drobne

depilatory, szczoteczki

0,10

ciśnieniomierze, prostownice

0,30

drobne AGD pozostałe

0,35

czajniki, opiekacze, tostery

0,37

parowary, golarki, wagi

0,40

lokówki, maszynki do włosów

0,45

suszarki

0,50

frytownice, grille, maszynki do mięsa

0,60

krajalnice

0,70

roboty wieloczynnościowe

1,30

maszyny do szycia

1,40

ekspresy do kawy, sokowirówki, pralki wirnikowe

1,60

kuchenki, odkurzacze

1,64

kuchenki mikrofalowe

1,80

masażery

2,00

klimatyzatory

15,90

RTV

depilatory, szczoteczki

0,10

dyktafony, odtwarzacze MP3 i MP4

0,64

kamery video

0,20

radioodbiorniki

0,67

radioodtwarzacze CD

0,79

odtwarzacze DVD

1,46

wieże audio, kina domowe, magnetowidy, nagrywarki DVD, odtwarzacze blu-ray, subwoofery, odtwarzacze przenośne, projektory TV

1,60

telewizory CRT

6,40

TV CRT

6,40

telewizory LCD, plazmowe LED, inne

7,12

 

 

§ 3.              Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.    Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Media Expert i dokonywania Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem Konta Klienta oraz subskrypcji biuletynu „Newsletter”.
2.    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
3.    Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
4.    Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
5.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
6.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a.    spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,
b.    przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c.    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d.    wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e.    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
7.    Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
8.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b.    działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e.     Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f.     Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
9.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
10.    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
11.    Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.
§ 4.             Składanie Zamówienia i dokonywanie Rezerwacji
1.    Kupujący może składać Zamówienia i Rezerwacje:
a.    Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lub
b.    Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii w godzinach jego pracy. W takim wypadku
       i.    Kupujący jest zobowiązany do podania konsultantowi Infolinii danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
       ii.    Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego      ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
       iii.    Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
iv.    W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”
v.    W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z Infolinią.
2.    Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3.    Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego
4.    Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
5.    Warunkiem realizacji Zamówienia i Rezerwacji przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia i/lub Rezerwacji.
6.    Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7.    W trakcie składania Zamówienia i/lub Rezerwacji, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia bądź usługi Rezerwacji. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8.    Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust.3.
9.    Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
10.    Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych:
a.    za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji
b.    za pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii
11.    W przypadku Rezerwacji towaru umowa sprzedaży zostanie zawarta w wybranym Sklepie Media Expert (sklep stacjonarny).
12.    Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
13.    Termin ważności Rezerwacji wynosi 3 dni od daty jej złożenia. Jeżeli Kupujący nie dokona zakupu Produktu w wybranym sklepie Media Expert w tym terminie, Rezerwacja zostaje anulowana, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jej realizacji.
14.    Z zastrzeżeniami opisanymi w §2 ust.3, Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia Zamówienia i/lub Rezerwacji na nie więcej niż 2 sztuki jednego towaru w ciągu doby (sprzedaż detaliczna) dla jednego Kupującego.
§ 5.            Formy płatności
1.    W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
a.    Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
b.    Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.
c.    Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym
d.     Zakup na raty – forma płatności oferowana we współpracy z usługodawcami zewnętrznymi polegająca na zapłacie w systemie ratalnym. W trakcie składania Zamówienia należy wybrać opcję „Raty w sklepie” i postępować zgodnie ze wskazówkami na Stronie Sklepu. Szczegółowe informacje o procedurze Zakupu na raty są dostępne na stronie raty.
2.    W przypadku złożenia Rezerwacji Produktów, realizacja transakcji i zawarcie umowy sprzedaży odbywa się w wybranym przez Klienta Sklepie MediaExpert. Dostępne formy płatności za Produkt nabywany w wyniku dokonania Rezerwacji, są wskazane w serwisie Sklepu Internetowego podczas składania Rezerwacji. W szczególności cenę za Produkt można uiścić płacąc gotówką, innymi ważnymi środkami płatniczymi, kartami płatniczymi bądź kredytowymi, a także, we współpracy z usługodawcą zewnętrznym, za pomocą zakupu kredytowanego na raty. Dostępność poszczególnych form płatności w Sklepach Media Expert może się różnić.
3.     Zasady sprzedaży ratalnej w sklepach Media Expert:
a.    Sprzedający umocowany jest do: zawierania, rozwiązywania umów kredytowych, zmiany w zakresie przedmiotu kredytowania i danych osobowych kredytobiorcy, przyjmowania oświadczeń kredytobiorców składanych w wykonaniu umów kredytowych, w tym o odstąpieniu od umowy kredytowej w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A., LUKAS Finanse SA, Sygma Banque SA, Santander Consumer Bank SA, KBC Consumer Finance Polska Żagiel S.A.
b.    "Raty Aż do 40x0%" to oferta promocyjna, dostępna czasowo. Terminy ogłaszamy w sklepach, internecie i reklamach. Promocją Raty Aż do 40x0% objęte są wybrane produkty oznaczone metką z umieszczoną na niej informacją o cenie towaru w rozbiciu na 10, 20, 30 i 40 rat. Reprezentatywny przykład przy wartości towaru/usługi 2000 zł: Całkowity koszt kredytu 0zł, Całkowita kwota kredytu i Całkowita kwota do zapłaty 2000 zł, okres obowiązywania umowy kredytowej np. dla 20 miesięcy: wysokość raty kredytu 100 zł. RRSO w promocji „Aż do 40 rat 0%” dla kredytu w opcji bez ubezpieczenia wynosi 0%, a dla kredytów z ubezpieczeniem wynosi do 32,6% w zależności od wybranego banku, rodzaju ubezpieczenia i okres kredytowania. Ubezpieczenie spłaty kredytu ma charakter dobrowolny i stanowi zabezpieczenie pożyczki/kredytu w momencie zgody Klienta na zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu.
c.    Ostateczna oferta ratalna jest przedstawiana w punktach sprzedaży w oparciu o „Zasady oferowania kredytów i pożyczek w sklepach Media Expert przez Banki” oraz „Warunki oferty promocyjnej Raty Aż do 40x0%” dostępne w Stoisku Obsługi Ratalnej
§ 6.           Obsługa zamówień przez Dystrybutora Regionalnego
1.    Sprzedający oświadcza, że zamówienia złożone przez Kupującego mogą być realizowane przez Dystrybutora Regionalnego z którym Sprzedającego wiąże umowa o współpracy.
2.    O realizacji zamówienia przez Dystrybutora Regionalnego Kupujący zostanie poinformowany odrębną wiadomością elektroniczną.
3.    Dystrybutor Regionalny wykonuje obsługę zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§ 7.            Dostawa i transport
1.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
3.    Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie lub podczas rozmowy telefonicznej.
4.    Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego.  W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbierz w sklepie”, a więc z odbiorem zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym sieci MediaExpert, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia, a dla pozostałych opcji dostawy, koszt ten wynosi 0zł przy zamówieniu o wartości powyżej 99,00zł. Wyżej wspomniane koszty nie dotyczą dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności.
5.    Kupujący może skorzystać z dodatkowej usługi „Gwarancja dostawy jutro”:
a) Usługą objęte są produkty oznaczone na karcie produktu zegarem z informacją „Gwarancja dostawy jutro"”, które zostaną zamówione od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 w sklepie internetowym MediaExpert.pl od dnia 18 września 2014 roku, w którym zaczyna
obowiązywać usługa;
b) Z usługi „Gwarancja dostawy jutro” wyłączone są zamówienia hurtowe, powyżej 2 sztuk tego samego modelu;
c) Usługa polega na zobowiązaniu się przez Organizatora do:
- dostawy zamówienia następnego dnia roboczego, jeśli zostało ono złożone od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 19:00
- dostawy w poniedziałek, jeśli zamówienie zostało ono złożone w piątek w godzinach 8:00 do 19:00
d) Usługa obejmuje wyłącznie zamówienia z formą dostawy do domu i formą płatności za pobraniem
Dodatkowa opłata za „Gwarancję dostawy jutro" wynosi:
- przesyłki do 30 kg: 4,99 zł
- przesyłki powyżej 30 kg: 9,99 zł
W przypadku zamówienia większej ilości produktów, wszystkie z nich muszą być oznaczone zegarem i opisane „Gwarancja dostawy jutro", aby skorzystać z usługi. W innym wypadku zamówienie zostanie doręczone w standardowym czasie dostawy. Jeżeli usługa może zostać zakupiona (wszystkie produkty w koszyku mają oznaczenie „Gwarancja dostawy jutro"), opcja zakupu zostanie wyświetlona klientowi w pierwszym kroku zamówienia.
e) Jeśli zamówienie złożone z opcją „Gwarancja dostawy jutro” nie zostanie dostarczone następnego dnia z winy Organizatora lub kuriera, Organizator zobowiązuje się do przekazania Klientowi jednorazowego kodu rabatowego o wartości 20,00 zł upoważniającego go do zniżki
w tej kwocie przy następnych zakupach o minimalnej wartości 200,00 zł w Sklepie MediaExpert.pl
f) Aby otrzymać kod rabatowy, należy zgłosić reklamację na poprzez formularz reklamacyjny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
g) W tym czasie (14 dni) Klient otrzyma drogą mailową odpowiedź na zgłoszenie reklamacji.
h) Jeżeli zamówienie nie zostało dostarczone do Klienta z jego z winy, to jest:
- niepoprawne podanie danych adresowych,
- niemożność skontaktowania się kuriera z Klientem;
- nieodebranie przesyłki
jednorazowy kod rabatowy nie zostanie przyznany.
i) Jednorazowy kod rabatowy jest ważny przez 30 dni od wysłania go Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail; jednorazowy kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami związanymi z kodami rabatowymi, a także nie podlega wymianie na gotówkę.
j) Aby skorzystać z jednorazowego kodu rabatowego, należy wpisać go w trakcie składania zamówienia.
6.    Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych Sprzedającego lub do wybranego paczkomatu.
7.    W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg (nie dotyczy zamówień z wykupioną dodatkowo usługą wniesienia przesyłki do mieszkania - usługi dostępnej dla zamówień, których łączna waga nie przekracza 100 kg).
8.    Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
9.    W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
10.    W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
11.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
12.    W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego, bądź za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej.
§ 8.           Reklamacje
1.    W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy lub niezgodny z umową, Kupujący ma prawo:
a.    skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b.    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).
c.    złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – przepisy Kodeksu Cywilnego).
2.    Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz od producenta.
3.    Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.
4.    W celu usprawnienia procesu reklamacji Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na Stronie Sklepu Internetowego.
5.    Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: ezwrot@mediaexpert.pl
§ 9.          Zwroty
1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość (w wypadku złożonego Zamówienia), może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru.
2.    Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionych, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
4.    Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego -  oświadczenie zwrotu .
Adres do zwrotu towaru:
TERG S.A.       
Magazyn Reklamacji
ul. Zakładowa 90/92
92-402 Łódź

5.    „Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy  wskutek odstąpienia od umowy  nie podlega zwrotowi.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych do niego za pobraniem
6.    W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
§ 10.         Recykling
1.    Istnieje możliwość zwrotu zużytego sprzętu w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. Np. przy zakupie nowej pralki, Kupujący może odesłać na swój koszt pod adres siedziby Sprzedającego starą pralkę (za jedną zakupioną nową sztukę przyjmiemy jedną „starą” sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z Infolinią Konsumencką i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt.
§ 11.           Bezpieczeństwo
1.    W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych, www.payu.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
2.    Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.
3.    Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
§ 12.            Postanowienia końcowe
1.    Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2.    Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i/lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3.    Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
4.    Podczas składania Zamówienia bądź Rezerwacji, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
5.    Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.
6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
7.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
8.    Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność BDK Polska Sp. z o.o., http://www.bdk-info.pl. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych BDK Polska Sp. z o.o.
§ 13.           Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1.    Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego.
2.    O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
3.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 


Ostatnia aktualizacja: 2014-04-10

wersja 2.0_6/2014

 

Wersje archiwalne:
Regulamin wersja 2.0_5/2014
Regulamin wersja 2.0_4/2014
Regulamin wersja 2.0_3/2014

 

« powrót

Kontakt

Zadzwoń do nas

  • pon-pt: 8:00 - 20:00
  • sobota: 10:00 - 20:00
  • niedziela 10:00 - 20:00
  • 22 12 23 100
  • 801 080 114
  • Fax: 22 122 31 11

Znajdź swój elektromarket Media expert