Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
MEDIAEXPERT.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mediaexpert.pl
Sprzedającym jest spółka Terg S.A. z siedzibą w Złotowie przy ul. Za Dworcem 1d, 77-400 Złotów, NIP 767-10-04-218, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000427063, o kapitale zakładowym w wysokości 37 500 000 zł w pełni opłaconym, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 22 12 23 100 lub 801 080 114
korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@mediaexpert.pl
wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej

§ 1. Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako "Wysyłamy w 24h". Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.
 • Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych).
 • Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w Sklepie Media Expert. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 • Sklep Internetowy Media Expert (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mediaexpert.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
 • Sklep Media Expert – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży stanowiący część znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sieci handlowej działającej pod marką Media Expert.
 • Strona – Usługodawca i Klient.
 • Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.mediaexpert.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Odbiór w sklepie – Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru w jednym z punktów wskazanych na Stronie Sklepu
 • Dystrybutor Regionalny – Astral spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108761, NIP: 813-21-99-474, kapitał zakładowy: 50 040 zł
 • CZOK – Centrum Zdalnej Obsługi Klienta, zwane także Infolinią, czynne w dniach i godzinach podanych na Stronie Sklepu.

§ 2. Zasady ogólne

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://www.mediaexpert.pl/s,polityka-prywatnosci.
 • Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty
 • Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu, i wliczoną opłatę KGO (koszty gospodarowania odpadami) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..
 • Informacja o wysokości kosztów KGO, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu *

RODZAJ

TYP

KGO (PLN)

AGD

okapy, płyty do zabudowy

1,60

piekarniki do zabudowy

3,69

kuchnie, pralki. pralko-suszarki, zmywarki, inne produkty do zabudowy

6,15

lodówki, zamrażarki

15,90

AGD drobne

depilatory, szczoteczki

0,10

ciśnieniomierze, prostownice

0,30

drobne AGD pozostałe

0,35

czajniki, opiekacze, tostery

0,37

parowary, golarki, wagi

0,40

lokówki, maszynki do włosów

0,45

suszarki

0,50

frytownice, grille, maszynki do mięsa

0,60

krajalnice

0,70

roboty wieloczynnościowe

1,30

maszyny do szycia

1,40

ekspresy do kawy, sokowirówki, pralki wirnikowe

1,60

kuchenki, odkurzacze

1,64

kuchenki mikrofalowe

1,80

masażery

2,00

klimatyzatory

15,90

RTV

depilatory, szczoteczki

0,10

dyktafony, odtwarzacze MP3 i MP4

0,64

kamery video

0,20

radioodbiorniki

0,67

radioodtwarzacze CD

0,79

odtwarzacze DVD

1,46

wieże audio, kina domowe, magnetowidy, nagrywarki DVD, odtwarzacze blu-ray, subwoofery, odtwarzacze przenośne, projektory TV

1,60

telewizory CRT

6,40

TV CRT

6,40

telewizory LCD, plazmowe LED, inne

7,12

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Media Expert i dokonywania Rezerwacji Produktów z wykorzystaniem Konta Klienta oraz subskrypcji biuletynu „Newsletter”.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia lub Rezerwacji poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta
 • Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 • Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 • Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  • działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
  • Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu.
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 • Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.

§ 4. Składanie Zamówienia

 • Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:
  • Za pośrednictwem Strony Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, lub
  • Telefonicznie za pośrednictwem Infolinii w godzinach jego pracy. W takim wypadku
   • Kupujący jest zobowiązany do podania konsultantowi Infolinii danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
   • Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy.
   • Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego.
   • W wypadku podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, Kupujący otrzyma wiadomości generowane przez Sklep Internetowy dotyczące realizacji zamówienia tak jak dla zamówienia złożonego na stronie WWW w formule „zakupy bez rejestracji”
   • W wypadku nie podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej e-mail, zamówienie będzie realizowane zgodnie z danymi przekazanymi podczas rozmowy telefonicznej z Infolinią, a Kupujący ma możliwość weryfikacji stanu realizacji zamówienia przez kontakt z Infolinią.
   • Jeżeli właściwości techniczne użytego środka porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie, Sprzedający przekaże Kupującemu przed zawarciem umowy informacje dotyczące głównych cech świadczenia Sprzedającego, oznaczenia Sprzedającego, łącznej ceny lub wynagrodzenia, prawa odstąpienia od umowy, czasu trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony – sposobu i przesłanek jej wypowiedzenia.
   • W przypadku skontaktowania się Sprzedającego z Kupującym przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, Sprzedający poinformuje konsumenta o tym celu, podając identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której telefonuje.
   • W przypadku propozycji zawarcia umowy przez telefon, Sprzedający potwierdzi treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Kupującego o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego.
 • Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień i Rezerwacji jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego
 • Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia.
 • Warunkiem realizacji Zamówienia i przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym lub podanie przez telefon prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Kupujący może także złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, o którym mowa w §3 ust.3.
 • Po złożeniu Zamówienia lub Rezerwacji Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub Rezerwacji oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
 • Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty:
  • za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;
  • za pośrednictwem Infolinii w trakcie rozmowy telefonicznej po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez konsultanta Infolinii, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.
 • Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.
 • Z zastrzeżeniami opisanymi w §2 ust.3, Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia Zamówienia na nie więcej niż 2 sztuki jednego towaru w ciągu doby (sprzedaż detaliczna) dla jednego Kupującego.

§ 5. Formy płatności

 • W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
  • Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
  • Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.
  • Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym
  • Zakup na raty – forma płatności oferowana we współpracy z usługodawcami zewnętrznymi polegająca na zapłacie w systemie ratalnym on-line. W trakcie składania Zamówienia należy wybrać opcję „Raty przez Internet” i postępować zgodnie ze wskazówkami na Stronie Sklepu. W celu przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej niezbędne jest podanie zgodnych z prawdą danych, które są wyszczególnione w formularzu ratalnym. Nasz pracownik skontaktuje się z osobą składającą Zamówienie i poinformuje o wyniku weryfikacji zdolności kredytowej. Ostateczną decyzję w wypadku odmowy udzielenia kredytu podejmuje bank współpracujący z Terg S.A. W wypadku zaakceptowania wniosku, prześlemy informacje o sposobie postępowania. Lista banków współpracujących z Terg S.A., a także szczegółowe informacje o procedurze Zakupu na raty są dostępne na stronie raty.
 • Zasady sprzedaży ratalnej w sklepach Media Expert:
  • Sprzedający umocowany jest do: zawierania, rozwiązywania umów kredytowych, zmiany w zakresie przedmiotu kredytowania i danych osobowych kredytobiorcy, przyjmowania oświadczeń kredytobiorców składanych w wykonaniu umów kredytowych, w tym o odstąpieniu od umowy kredytowej w imieniu banków, z jakimi Sprzedający współpracuje w niniejszym zakresie.
  • "Raty Aż do 40x0%" to oferta promocyjna, dostępna czasowo. Terminy ogłaszamy w sklepach, Internecie i reklamach. Promocją Raty Aż do 40x0% objęte są wybrane produkty oznaczone metką z umieszczoną na niej informacją o cenie towaru w rozbiciu na 10, 20, 30 i 40 rat. Reprezentatywny przykład przy wartości towaru/usługi 2000 zł: Całkowity koszt kredytu 0zł, Całkowita kwota kredytu i Całkowita kwota do zapłaty 2000 zł, okres obowiązywania umowy kredytowej np. dla 20 miesięcy: wysokość raty kredytu 100 zł. RRSO w promocji „Aż do 40 rat 0%” dla kredytu w opcji bez ubezpieczenia wynosi 0%, a dla kredytów z ubezpieczeniem wynosi do 32,6% w zależności od wybranego banku, rodzaju ubezpieczenia i okres kredytowania. Ubezpieczenie spłaty kredytu ma charakter dobrowolny i stanowi zabezpieczenie pożyczki/kredytu w momencie zgody Klienta na zawarcie umowy ubezpieczenia kredytu.
  • Ostateczna oferta ratalna jest przedstawiana w punktach sprzedaży w oparciu o „Zasady oferowania kredytów i pożyczek w sklepach Media Expert przez Banki” oraz „Warunki oferty promocyjnej Raty Aż do 40x0%” dostępne w Stoisku Obsługi Ratalnej

§ 6. Obsługa zamówień przez Dystrybutora Regionalnego

 • Sprzedający oświadcza, że zamówienia złożone przez Kupującego mogą być realizowane przez Dystrybutora Regionalnego z którym Sprzedającego wiąże umowa o współpracy.
 • Dystrybutor Regionalny wykonuje obsługę zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem, że płatność przy odbiorze towaru w sklepie Dystrybutora Regionalnego ograniczona jest do formy płatności gotówką.

§ 7. Dostawa i transport

 • Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
 • Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie, a w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie także podczas rozmowy
 • Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbierz w sklepie”, a więc z odbiorem zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym sieci MediaExpert, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia, a dla pozostałych opcji dostawy, koszt ten wynosi 0zł przy zamówieniu o wartości powyżej 99,00zł. Wyżej wspomniane koszty nie dotyczą dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności.
 • Kupujący może skorzystać z dodatkowej usługi „Gwarancja dostawy jutro”:
  • Usługą objęte są produkty oznaczone na karcie produktu zegarem z informacją „Gwarancja dostawy jutro"”, które zostaną zamówione od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 w sklepie internetowym MediaExpert.pl od dnia 18 września 2014 roku, w którym zaczyna obowiązywać usługa;
  • Z usługi „Gwarancja dostawy jutro” wyłączone są zamówienia hurtowe, powyżej 2 sztuk tego samego modelu;
  • Usługa polega na zobowiązaniu się przez Organizatora do:
   • dostawy zamówienia następnego dnia roboczego, jeśli zostało ono złożone od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 21:00
   • dostawy w poniedziałek, jeśli zamówienie zostało ono złożone w piątek od godziny 8:00 do niedzieli do godziny 12:00
  • Usługa obejmuje wyłącznie zamówienia z formą dostawy do domu i formą płatności za pobraniem Dodatkowa opłata za „Gwarancję dostawy jutro" wynosi:
   • przesyłki do 30 kg: 4,99 zł
   • przesyłki powyżej 30 kg: 9,99 zł
   W przypadku zamówienia większej ilości produktów, wszystkie z nich muszą być oznaczone zegarem i opisane „Gwarancja dostawy jutro", aby skorzystać z usługi. W innym wypadku zamówienie zostanie doręczone w standardowym czasie dostawy. Jeżeli usługa może zostać zakupiona (wszystkie produkty w koszyku mają oznaczenie „Gwarancja dostawy jutro"), opcja zakupu zostanie wyświetlona klientowi w pierwszym kroku zamówienia.
  • Jeśli zamówienie złożone z opcją „Gwarancja dostawy jutro” nie zostanie dostarczone następnego dnia z winy Organizatora lub kuriera, Organizator zobowiązuje się do przekazania Klientowi jednorazowego kodu rabatowego o wartości 20,00 zł upoważniającego go do zniżki w tej kwocie przy następnych zakupach o minimalnej wartości 200,00 zł w Sklepie MediaExpert.pl
  • Aby otrzymać kod rabatowy, należy zgłosić reklamację na poprzez formularz reklamacyjny. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
  • W tym czasie (14 dni) Klient otrzyma drogą mailową odpowiedź na zgłoszenie reklamacji.
  • Jeżeli zamówienie nie zostało dostarczone do Klienta z jego z winy, to jest:
   • niepoprawne podanie danych adresowych,
   • niemożność skontaktowania się kuriera z Klientem;
   • nieodebranie przesyłki
   jednorazowy kod rabatowy nie zostanie przyznany.
  • Jednorazowy kod rabatowy jest ważny przez 30 dni od wysłania go Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail; jednorazowy kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami związanymi z kodami rabatowymi, a także nie podlega wymianie na gotówkę.
  • Aby skorzystać z jednorazowego kodu rabatowego, należy wpisać go w trakcie składania zamówienia.
 • Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego, za pomocą środków własnych Sprzedającego lub do wybranego paczkomatu.
 • W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg (nie dotyczy zamówień z wykupioną dodatkowo usługą wniesienia przesyłki do mieszkania - usługi dostępnej dla zamówień, których łączna waga nie przekracza 100 kg).
 • Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
 • W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 • W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności doręczyciela, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje doręczyciel, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego.
 • W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego, bądź za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej.

§ 8. Reklamacje

Każdy towar zakupiony w sklepie Media Expert jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.

 • W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
  • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją).Szczegółowe warunki postępowania gwarancyjnego jak i lista punktów serwisowych zostały określone w oświadczeniu gwarancyjnym, mogą być opublikowane na stronie internetowej producenta. Informacje o czasie trwania gwarancji i miejscu realizacji znajdują się również na stronie internetowej www.mediaexpert.pl .
  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej lub w formie pisemnej w dowolnym sklepie Media Expert (dystrybutor regionalny TERG S.A). http://sklepy.mediaexpert.pl/.
  • Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Media Expert niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep Media Expert albo sklep Media Expert nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep Media Expert nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep Media Expert.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 • Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  • wiadomością e-mail, na adres ezwrot@mediaexpert.pl,
  • w formie pisemnej, na adres TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru”
 • Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 • Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Adres do zwrotu towaru:
  TERG S.A.
  Magazyn Reklamacji
  ul. Zakładowa 90/92
  92-402 Łódź
 • W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.

§ 10. Recykling

 • Istnieje możliwość zwrotu zużytego sprzętu w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. Np. przy zakupie nowej pralki, Kupujący może odesłać na swój koszt pod adres siedziby Sprzedającego starą pralkę (za jedną zakupioną nową sztukę przyjmiemy jedną „starą” sztukę). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z Infolinią Konsumencką i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w których można bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt.

§ 11. Bezpieczeństwo

 • W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych, www.payu.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
 • Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane 128 bitowym protokołem SSL a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.
 • Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

§ 12. Postanowienia końcowe

 • Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 • Ceny i warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień i/lub Rezerwacji składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 • Podczas składania Zamówienia bądź Rezerwacji, Kupujący powinien wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia i/lub rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 • Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem Infolinii Konsumenckiej, poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia bądź Rezerwacji w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 • Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie www.mediaexpert.pl pochodzących z bazy danych TERG S.A.

§ 13. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na Stronie Sklepu Internetowego, chyba że właściciel serwisu poinformuje o innej dacie.
 • O  każdej zmianie Regulaminu Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w  życie z  upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w  życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.Wersje archiwalne:
Regulamin sklepu MediaExpert ważny do 24.12.2014
Regulamin sklepu MediaExpert ważny do 19.11.2014

« powrót