Znaleziono w kategoriach:
Czajnik AMICA KD3011

Instrukcja obsługi Czajnik AMICA KD3011

Powrót
IO-SDA-0388 / 01-2023
PL INSTRUKCJAOBSŁUGI 2
EN USER MANUAL 4
CS NÁVOD K OBSLUZE 6
SK NÁVOD NA OBSLUHU 8
DE BEDIENUNGSANLEITUNG 10
FR NOTICED’UTILISATION 12
ES MANUALDEINSTRUCCIONES 14
BG ИНСТРУКЦИИЗАУПОТРЕБА 16
HU KEZELÉSIUTASÍTÁS 18
UK ІНСТРУКЦІЯЗОБСЛУГОВУВАННЯ 20
RO MANUALDEUTILIZARE 22
KD 3011
2
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Jeżeli przewód sieciowy lub
wtyczka ulegną uszkodzeniu,
to powinny one być wymienio-
ne przez specjalistyczny zakład
naprawczy w celu uniknięcia
zagrenia.
Niniejszy sprzęt nie jest prze-
znaczony do użytkowania przez
osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonej zdolności zycznej,
czuciowej lub psychicznej, lub
osoby o braku doświadczenia
lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzo-
rem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekaza-
przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo. Należy
zwracać uwagę na dzieci, by nie
bawiły się urządzeniem.
To urządzenie może być używa-
ne przez dzieci w wieku 8 lat i
starsze, przez osoby o ogra-
niczonej zdolności zycznej,
czuciowej lub psychicznej oraz
osoby o braku doświadczenia
lub znajomości sprzętu, gdy
one nadzorowane lub zostały
poinstruowane na temat korzy-
stania z urządzenia w sposób
bezpieczny i znają zagrenia
związane z użytkowaniem urzą-
dzenia. Dzieci nie powinny ba-
wić się urządzeniem. Czyszcze-
nie i konserwacja urządzenia
nie powinna być wykonywania
przez dzieci chyba że ukończy-
ły 8 lat i nadzorowane przez
odpowiednią osobę.
Nie używaj urządzenia, jeże-
li wykazuje ono jakiekolwiek
oznaki uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego lub jeżeli
urządzenie zostało upuszczone
na podłogę.
Nie wystawiaj urządzenia na
deszcz lub wilgoć i nie używaj
urządzenia na zewnątrz. Nie
obsługuj urządzenia mokrymi
rękoma.
To urządzenie nie jest przezna-
czone do użytku na wysoko-
ściach przekraczających 2000
m n.p.m.
Aby całkowicie wyłączyć urzą-
dzenie, wyciągnij wtyczkę z
gniazdka.
Uwaga: istnieje ryzyko popa-
rzenia wydostającą się wodą
lub parą. Podczas użytkowa-
nia urządzenia nie dotykaj
żadnych części czajnika, z wy-
jątkiem uchwytu. Dodatkowo
upewnij się, że przykrywka jest
poprawnie zamknięta. To urzą-
dzenie nadaje się do podgrze-
wania jedynie wody. Nigdy nie
wlewaj żadnych innych płynów
do czajnika.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Euro-
pejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślone-
go kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje,
że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do
oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiają-
cy oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowa-
nia i przetwarzania takiego sprzętu.
Uważnie przeczytaj tą instrukcję przed użytkowaniem urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Uwaga! Materiały opa ko wa nio we (wo recz ki po li ety le no we, kawałki sty
ro pia nu itp.) na le ży w trakcie rozpakowywania trzy mać z dala od dzieci.
Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać
podczas używania urządzeń elektrycznych; dlatego trzymaj urządzenie
poza zasięgiem dzieci.
Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Zanu-
rzenie w wodzie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
W przypadku zalania wodą zewnętrznych elementów urządzenia, przed
ponownym włączeniem urządzenia do sieci dokładnie je wysusz. Nie
PL
3PL
dotykaj mokrych powierzchni mających kontakt z podłączonym do zasi-
lania urządzeniem, należy natychmiast odłączyć je od zasilania.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za prze-
wód tylko za wtyczkę jednocześnie trzymając drugą ręką gniazdko sie-
ciowe.
Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
Używanie akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z produktem
może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
Nie umieszczaj przewodu nad ostrymi krawędziami, ani w pobliżu go-
rących powierzchni.
Zanim włączysz wtyczkę do gniazdka sieciowego, upewnij się, czy masz
suche ręce.
Czajnik jest urządzeniem wykonanym w I klasie ochrony przeciwpora-
żeniowej i dlatego gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączony
musi być bezwzględnie wyposażone w bolec ochronny.
Nie wkładaj jakichkolwiek obiektów do wnętrza urządzenia.
Używaj tylko czystej wody i napełniaj czajnik powoli silny strumień
wody powoduje pryskanie wody na boki.
Nigdy nie napełniaj czajnika wodą w większym stopniu niż do oznaczo-
nego maksymalnego poziomu wody.
Urządzenie wytwarza wysoką temperaturę.
Czajnik wyłącza się automatycznie, kiedy woda się zagotuje. Możesz za
pomocą wyłącznika wyłączyć czajnik, zanim woda skończy się gotować.
Po tym, jak czajnik wyłączy się automatycznie (lub, gdy został wyłączony
ręcznie), może upłynąć trochę czasu (potrzebne jest ok. 15  20 sekund
na ostygnięcie), do możliwości ponownego włączenia.
Czajnik może być używany wyłącznie z dostarczoną podstawą.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej tym symbolem. W trakcie
ani po pracy urządzenia. Powierzchnie te są gorące.
Przed czyszczeniem czajnika odłącz go od zasilania i poczekaj, aż osty-
gnie.
Podczas gotowania wody, części czajnika wykonane ze stali nierdzewnej
silnie się nagrzewają.
Nie włączaj czajnika bez odpowiedniej ilości wody (poziom oznaczony
jako „min” na skali).
Nie pozostawiaj włączonego czajnika bez nadzoru, a także gdy całkowi-
cie nie wystygł.
Do przenoszenia należy używać tylko uchwytu, inne części zewnętrzne
mogą być gorące.
Urządzenie na czas pracy należy umieścić na równej i stabilnej po-
wierzchni.
Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpo-
wiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie
to musi być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).
Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w domu lub w obiek-
tach, takich jak kuchnia dla pracowników; w sklepach, biurach i innych
środowiskach pracy, korzystanie przez klientów hoteli, moteli i innych
placówek mieszkalnych, w wiejskich budynkach mieszkalnych, w obiek-
tach noclegowych.
DANE TECHNICZNE:
Parametry zasilania: AC 220240V / 50Hz
Moc: 18502200W
Pojemność: 1,7l
OBSŁUGA:
Przed rozpoczęciem właściwego użytkowania urządzenia, przegotuj w
nim kilkakrotnie czystą wodę napełniając czajnik do pozycji oznaczonej
jako maksymalna. W każdym cyklu użyj świeżej, zimnej wody.
UŻYTKOWANIE:
Zdejmij czajnik z podstawy, otwórz jego wieczko przyciskiem w uchwy-
cie i napełnij czajnik wodą w odpowiednim przedziale pomiędzy pozy-
cjami minmax. Zamknij wieczko i umieść czajnik z powrotem na pod-
stawie.
W zależności od modelu przy pomocy przycisku znajdującego się w
uchwycie lub w dolnej części czajnika, włącz urządzenie. Zostanie to
zasygnalizowane zapaleniem się diody. Po zakończeniu cyklu gotowa-
nia, urządzenie wyłączy się, będzie słyszalny charakterystyczny dźwięk
wyłącznika. Napełnij naczynia wodą z czajnika i odstaw go z powrotem
na bazę.
Uwaga: Używaj czajnika tylko z zamkniętym wieczkiem.
Gdy przez przypadek włączysz czajnik bez wody, lub gdy woda wyparu-
je, zadziała zabezpieczenie, czajnik wyłączy się automatycznie. Ponow-
ne włączenie będzie możliwe po schłodzeniu elementu grzejnego lub
napełnieniu czajnika wodą.
CZYSZCZENIE:
Przed czyszczeniem zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycz-
nego i pozwolić na całkowite ostygnięcie.
1. Nie zanurzać czajnika, przewodu i podstawy zasilającej w wodzie
i zabezpieczyć przed kontaktem z wilgocią.
2. Wytrzeć zewnętrzne części dzbanka wilgotną ściereczką lub środ-
kiem czyszczącym; nigdy nie używać trujących środków czyszczą-
cych.
3. Pamiętać o regularnym czyszczeniu ltra. Aby ułatwić czyszcze-
nie wyjąć ltr naciskając wypustkę ltra wewnątrz czajnika, a po
czyszczeniu ponownie go zamontować.
UWAGA: Aby zapobiec utracie połysku nie używać chemicznych, stalo-
wych, drewnianych lub ściernych środków czyszczących do czyszczenia
zewnętrznej części czajnika.
4. Gdy czajnik nie jest używany i w trakcie przechowywania, prze-
wód zasilający można zwinąć pod dnem czajnika.
USUWANIE OSADÓW MINERALNYCH:
Jeżeli urządzenie zacznie się wyłączać zanim woda zagotuje się, jest to
znak, że potrzebne jest odwapnianie. Czajnik należy okresowo czyścić z
kamienia, ponieważ osady mineralne w wodzie z kranu mogą tworzyć
kamień na dnie czajnika, co zmniejsza wydajność pracy. Można użyć
dostępnego w sklepach odkamieniacza i postępować zgodnie z instruk-
cjami na opakowaniu tego środka. Można także postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami i użyć białego octu.
1. Napełnić czajnik 3 liżankami białego octu, a następnie dodać
wodę do takiej ilości, aby całkowicie pokryła dno czajnika. Pozo-
stawić roztwór w czajniku na noc.
2. Następnie wylać mieszaninę z czajnika, napełnić czajnik czystą
wodą do maksymalnego poziomu, zagotować, a następnie wy-
lać wodę. Powtarzkilka razy, aż zniknie zapach octu. Wszelkie
plamy pozostałe wewnątrz dzióbka można usunąć przecierając
wilgotną ściereczką.
4
EN
SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE
If the power cord or plug is
damaged, it should be re-
placed by a professional repair
shop in order to avoid hazard.
This appliance is not intended
for use by persons (including
children) with physical, men-
tal or sensory handicaps, or
by persons inexperienced or
unfamiliar with the appliance,
unless under supervision or in
accordance with the instruc-
ons as communicated to
them by persons responsible
for their safety. Children shall
not play with the appliance.
This appliance can be used by
children aged 8 years and old-
er or by persons with physical,
mental or sensory handicaps,
or by those who are inexperi-
enced or unfamiliar with the
appliance, provided they are
supervised or have been in-
structed how to safely use the
appliance and are familiar with
risks associated with the use of
the appliance. Ensure that chil-
dren do not play with the ap-
pliance. Do not allow children
to clean and maintain the ap-
pliance unless they are 8 years
or older and are supervised by
a competent person.
Do not use the appliance if it
shows any signs of damage to
the power cord, or if the appli-
ance has been dropped on the
oor.
Do not expose the appliance
to rain or humidity, and do not
use it outdoors. Do not oper-
ate the appliance with wet
hands.
This appliance is not intended
for use at altude greater than
2000 metres above sea level.
If you want to turn o the ap-
pliance completely, pull the
plug out of the wall outlet.
Warning: the escaping water
or steam causes a risk of burns.
When using the appliance,
do not touch any parts of the
kele except the handle. Also,
make sure the lid is properly
closed. This appliance is suit-
able for water heang only.
Never pour any other liquids
into the kele.
In accordance with European Direcve 2012/19/EU and
Polish legislaon regarding used electrical and electronic
goods, this appliance is marked with the symbol of the
crossedout waste container. This marking indicates that
the appliance must not be disposed of together with
other household waste aer it has been used. The user
is obliged to hand it over to waste collecon centre collecng used
electrical and electronic goods. The collectors, including local collec-
on points, shops and local authority departments provide recycling
schemes. Proper handling of used electrical and electronic goods
helps avoid environmental and health hazards resulng from the
presence of dangerous components and the inappropriate storage
and processing of such goods.
Carefully read this instrucon before using the appliance.
This appliance is for household use only.
Note! Packaging materials (bags, polyethylene, polystyrene, etc.)
should be kept away from children during unpacking.
Children do not realize the dangers that can arise when using elec-
trical appliances; therefore keep the appliance out of reach of chil-
dren.
Do not immerse the body of the appliance in water or other liquids.
Immersing in water may cause an electric shock.
If water spills on the external components of the appliance, dry it
thoroughly before switching back on. Do not touch wet surfaces in
contact with the appliance connected to power supply, immediately
disconnect it from the mains.
When pulling out the plug from the wall outlet, never pull by the
cord, only the plug, holding the socket with your other hand.
Do not aempt to remove any parts of the housing.
Using aachments that were not supplied with the product may
cause damage to the appliance.
Never place the appliance on hot surfaces.
Do not place the cord over sharp edges or near hot surfaces.
Before you put the plug into the wall outlet, make sure your hands
are dry.
The kele is a class I electrical shock protecon appliance, and
therefore power outlet to which it is connected to must be equipped
with grounding pin.
Do not put any objects inside the appliance.
Use only clean, cold water and ll the kele slowly  strong water jet
causes water splashing.
Never ll the appliance with water above the maximum level indi-
cated.
5EN
This appliance generates heat.
The kele switches o automacally when water boils. You can
switch the kele o before water boils using a switch. When the
kele switches o automacally (or when it was switched o man-
ually), it may take some me (approximately 15  20 seconds to cool
down) to be ready for reuse.
The kele must only be used with the supplied base.
Do not touch the surface marked with this symbol. Do not
touch the surfaces during or aer operaon of the appliance.
These surfaces are hot.
Unplug the kele from the power outlet and wait unl it cools down
before cleaning.
When boiling the water, parts of the kele made of stainless steel
become very hot.
Do not switch on the kele without an adequate amount of water
(level marked as "min" on the scale).
Do not leave the kele unaended, and when not completely
cooled down.
Use only the handle to move the kele, other external parts may
be hot.
Use the appliance on a at and stable surface.
Make sure that the voltage indicated on the nameplate corresponds
to that of your home electrical mains. Alternang current must be
used, typically marked ~.
This appliance is intended for use at home or in facilies, such as
kitchen for employees; in shops, oces and other working environ-
ments, use by the customers of hotels, motels and other residenal
facilies, in rural residenal buildings, in the accommodaon facil-
ies.
SPECIFICATION:
Power specicaon: AC 220240V / 50Hz
Power rang: 18502200W
Capacity: 1.7l
OPERATE THE APPLIANCE:
Before using the appliance for consumpon, boil clean water in
it several mes by lling the kele to the maximum posion. Use
fresh, cold water for each boil cycle.
USE:
Remove the kele from the base, press the buon on the handle to
open the lid and ll the kele with water as needed between the
minmax level. Close the lid and put the kele back on the base.
Depending on the model, use the buon on the handle or at the
boom of the kele to turn on the appliance. This will be indicated
by the LED lighng up. When the water has boiled, the appliance will
turn o and you will hear the switch click. Use the hot water from
the kele and put the appliance back on its base.
Note! Only use the kele with its lid closed.
If you accidentally turn on the kele without water, or when the
water boils o, the safety device will operate and the kele will turn
o automacally. You will be able to use the kele again when the
heang element has cooled down and you ll the kele with water.
CLEANING:
Before cleaning, always unplug the appliance from the wall outlet
and allow it to cool down completely.
1. Do not immerse the kele, cord and power base in water and
protect against contact with moisture.
2. Wipe the outside of the kele with a damp cloth or mild
cleaning agent; never use any poisonous cleaning agents.
3. Remember to clean the lter regularly. To facilitate cleaning,
remove the lter by pressing the lter tab inside the kele,
and reinstall it aer cleaning.
NOTE: To prevent mang, do not use any abrasive cleaners, harsh
chemicals, steel or wood to clean the outside of the kele.
4. When the kele is not in use and in storage, you can wind the
power cord under the kele base.
DESCALE YOUR APPLIANCE
If the appliance switches o before the water boils, it means des-
caling is required. Descale your kele periodically, as minerals dis-
solved in the tap water can form limescale on the boom of the
kele, which reduces the water heang eciency. You can use a
commercially available descaler and follow the instrucons on its
packaging. You can also use white vinegar and follow the instruc-
ons below.
1. Fill the kele with 3 cups of white vinegar and then add water
unl it completely covers the limescale. Leave the soluon in
the kele overnight.
2. Then pour the mixture out of the kele, ll the kele with
clean water to the maximum level, bring it to a boil and then
pour out the water. Repeat several mes unl the smell of
vinegar disappears. Any limescale residue inside the spout
can be removed by wiping with a damp cloth.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756