Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG Maestro 75 Czarny

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU
SPIS TREŚCI
2.................................................Środki bezpieczeństwa
3.................................................Instalacja okapu
4.................................................Wymiana oświetlenia
4.................................................Obsługa okapu kuchennego
5.................................................Konserwacja
6.. ..............................................Rozwiązywanie problemów
7.................................................Ochrona środowiska
8.................................................Warunki gwarancji
MAESTRO 52
MAESTRO 75
WSTĘP
Dziękujemy za wybór okapu kuchennego MAESTRO. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie niezbędne
informacje związane z montażem, używaniem i konserwacją tego urządzenia. Przed montażem i używaniem okapu
MAESTRO proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zapewni to jego poprawną i bezpieczną eksploatację.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE! Podczas montu i prac konserwacyjnych, takich jak na przyad wymiana żarówki, pros zawsze
wyłączać zasilanie elektryczne przez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
Okap kuchenny musi być zamontowany zgodnie z instrukcjami montażu i przy zachowaniu wszystkich podanych
wymiarów.
Wszystkie prace montażowe muszą być wykonywane przez osobę kompetentną lub wykwalifikowanego
elektryka.
Materiały opakunkowe należy wyrzucać zgodnie z odnośnymi przepisami. Mogą one być szkodliwe dla dzieci.
Zwracać uwana ostre krawędzie wewnątrz okapu kuchennego, w szczególności podczas jego montażu lub
czyszczenia.
Minimalna odległość między powierzchnią podparcia naczyń do gotowania a najniższą częścią okapu
powinna wynosić:
Kuchnie gazowe: 65 cm
Kuchnie elektryczne: 55 cm
Kuchnie węglowe lub olejowe: 80 cm
Kanały nie mogą być wygięte pod kątem ostrzejszym niż 90 stopni, gdyż to zredukuje wydajność okapu
kuchennego.
Okap kuchenny przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
W przypad ku gotowani a na kuchni gazow ej, garnki i patelni e powinny mieć nałożone po kr y wki.
Nie używać okapu kuchennego bez filtrów tłuszczu lub jeśli te filtr y są nadmiernie zatłuszczone!
W trybie wyciągu okap kuchenny zasysa powietrze z pomieszczenia. Proszę zastosować odpowiednią
w e n t y l a c j ę . O k a p k u c h e n n y u s u w a z p o m i e s z c z e n i a n i e p r z y j e m n e z a p a c h y, a l e n i e p a r ę .
Jeśli nad kuchniami gazowymi lub spalającymi inne paliwa,ywa się kilku okapów jednocześnie to w
pomieszczeniu powinna być odpowiednia wentylacja.
Nie montować okapu nad kuchniami z wysoko umieszczonym grillem.
Nie pozostawiać patelni bez nadzoru, gdyż rozgrzany tłuszcz lub olej mogą się zapalić.
Nigdy nie pozostawiać pod okapem kuchennym zapalonego palnika bez postawionego na nim naczynia do
gotowania.
Nie próbować używać uszkodzonego okapu kuchennego.
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub
podobną os ob ę wykwalifikowaną w przeciwnym raz ie może doj ść do syt ua cj i niebezpiecznych.
Dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych i zmysłowych lub nie
mające doświadczenia i odpowiedniej wiedzy mogą używać to urządzenie tylko pod nadzorem lub po
przeszkoleniu ich na temat obsługi tego urządzenia w sposób bezpieczny i ze zrozumieniem mogących wyniknąć
zagrożeń. Nie pozwalać dzieciom na zabawę tym urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować to
urządzenie tylko pod nadzorem.
UWAGA! Podczas pracy urządzenie oraz jego części, do których jest dostęp mogą stać się gorące. Nie dotykać
nagrzanych elementów okapu. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny się zbliżać do urządzenia, chyba że pod
stałym nadzorem.
Jeśli nad kilkoma kuchniami gazowymi lub na inne paliwa jednocześnie używa się kilku okapów to w
pomieszczeniu powinna być odpowiednia wentylacja.
Jeśli okap nie będzie czyszczony zgodnie z instrukcjami to może powstać zagrożenie pożarowe.
Pod okapem kuchennym nie wolno flambirować.
- 2 -
UWAGA! Podczas używania okapu części, do których jest dostęp mogą stać się gorące.
Nie wolno usuwpowietrza do przewodu kominowego ywanego do usuwania oparów z innego urządzenia
spalającego gaz lub inne paliwa.
Zachować minimalną odległć między powierzchnią podparcia nacz do gotowania a najniższą cścią
okapu. (Jeśli okap zamontowano nad kuchnią gazową to odległość ta powinna wynosić przynajmniej 65 cm).
Należy stosować się do przepisów dotyczących usuwania powietrza.
Okresowo czyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale KONSERWACJA.
OSTRZEŻENIE: Jeśli śruby i mechanizm montażowy nie zostaną zamontowane zgodnie z tymi instrukcjami to
może dojść do powstania zagrożeń elektrycznych.
Sposób montażu urządzenia i zamocowania go do wspornika opisany jest w rozdziale "INSTALACJA OKAPU".
Wymianę żarówki opisano w rozdziale WYMIANA OŚWIETLENIA”.
INSTALACJA OKAPU
1. Podczas montażu urządzenie musi być wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdka.
2. W celu zagwarantowania najlepszej efektywności okap kuchenny musi być umieszczony w odległości 65-75
cm od powierzchni gotowania (patrz rysunek 1).
3. W szafce wywiercić otwór o wymiarze 730 x 275 mm
lub 500 x 275 mm w zależności od wielkości okapu (patrz
rysunek 1). Krawędź otworu powinna być w odległości
przynajmniej 35 mm od krawędzi szafki.
4.Śrubokrętem odkręcić 4 śruby na zewnętrznym panelu
szklanym,wyciągnąć kabel oświetlenia, wysunąć w dół
zewnętrzny panel szklany (patrz rysunek 2).
5. Włożyć okap do szafki, śrubokrętem dokręcić śruby i upewnić
się, że okap jest zamocowany (patrz rysunek 3).
6. Poącz kabel oświetlenia i zamontować zewnętrzny panel
szklany śrubami.
65 cm
75 cm
rysunek 1
52CM 75CM
500 mm 730 mm
275 mm
275 mm
- 3 -
WYMIANA OŚWIETLENIA
Śrubokrętem odkręcić 4 śruby na zewnętrznym szklanym panelu.
Wyciągnąć kabel oświetlenia i wysunąć w dół zewnętrzny panel szklany.
Odkręcić śruby we wsporniku oświetlenia i wymienić oświetlenie.
Podłączyć kabel oświetlenia i śrubami przykręcić zewnętrzny panel szklany (patrz rysunek 4)
OBSŁUGA OKAPU KUCHENNEGO
1. Wyłącznik zasilania: Włącza zasilanie, po naciśnięciu lampka kontrolna na panelu sterowania zaświeci się na
5 sekund, a następnie wyłączy się bez włączania żadnych funkcji. Okap kuchenny wejdzie w tryb gotowości.
2. W celu włączenia wietlenia należy nacisnąć przycisk , zapali s lampka kontrolna. W celu wyłączenia
oświetlenia należy ponownie nacisnąć przycisk
3. W celu włączenia silnika na małą prędkć należy nacisć przycisk ,zapali s lampka kontrolna. Po
ponownym naciśnięciu tego przycisku silnik zatrzyma się.
4. W celu włączenia silnika na średnią prędkość należy nacisnąć przycisk , zapali slampka kontrolna. Po
ponownym naciśnięciu tego przycisku silnik zatrzyma się.
5. W celu ączenia silnika na dużą pdkć należy nacisnąć przycisk zapali się lampka kontrolna. Po
ponownym naciśnięciu tego przycisku silnik zatrzyma się.
- 4 -
6. Mała, średnia i duża prędkość nie mogą pracować jednocześnie, jli okap pracuje z dą prędkc to po
naciśnięciu przycisku małej prędkości okap natychmiast przełączy się na małą prędkość.
7. Jeśli okap kuchenny jest w trybie pracy to po naciśnięciu przycisku timera zapali się lampka kontrolna i okap
będzie pracował przez 5 minut a następnie automatycznie wyłączy się. Jeśli okap kuchenny pracuje w trybie timera
to po naciśnięciu przycisku timera lampka kontrolna wyłączy się i okap nie wyłączy s już po ustawionym
czasie.
KONSERWACJA
1. Okap kuchenny i filtr siatkowy należy regularnie czyścw celu utrzymania ich w dobrym stanie. Ponieważ filtry
uszczu wykonane z metalu, dlatego nie naly ich czyścić detergentami, kre powodu koroz produkw
metalowych.
Filtry czyścić zgodnie z poniższym opisem:
METODA PIERWSZA:
Umieśc filtr w wodzie (40°C -50°C), wlać troc detergentu usuwającego uszcz, namaczać przez oko 2-3
minuty a następnie wyczyścić go miękką szczotką. Nie szorować zbyt mocno, aby nie uszkodzić filtra.
METODA DRUGA:
Filtr można również włożyć do zmywarki do naczyń i um odpowiednim detergentem. Ustawić temperaturę na
około 60°C.
2. W celu ochrony korpusu okapu przed korozją należy go raz w tygodniu czyścić gorącą wodą z mydłem lub
niekorozyjnym detergentem. Nie używ detergentu z dodatkami ściernymi, gd to spowoduje uszkodzenie
korpusu okapu.
3. Po umyciu silnik i inne części wysuszyć szmatką, jeśli będą mokre to może dojść do uszkodzenia urządzenia.
4. Demontaż i montaż filtra (patrz rysunek 6).
FILTR WĘGLOWY
(nie wchodzi w skład zestawu)
1. Wyjąć filtr aluminiowy.
2. Włożyć filtr węglowy do urządzenia i przekręcić go
w lewo. Tak samo zrobić po drugiej stronie.
- 5 -

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756