Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Pralka BOSCH WAN24M2SPL 9kg 1200 obr

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAN24M2SPL 9kg 1200 obr

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Pralka
WAN24M2SPL
[pl] Instrukcja obsługi i instrukcje
montażu
pl
2
Więcej informacji na ten temat można zna-
leźć w cyfrowym podręczniku użytkownika.
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ..........................4
1.1 Wskazówki ogólne .................... 4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem................................ 4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ......................................... 4
1.4 Bezpieczna instalacja................ 5
1.5 Bezpieczne użytkowanie ........... 7
1.6 Bezpieczne czyszczenie i
konserwacja .............................. 9
2 Zapobieganie szkodom mate-
rialnym.......................................11
3 Ochrona środowiska i
oszczędność..............................12
3.1 Usuwanie opakowania ............ 12
3.2 Oszczędzanie energii i zaso-
bów naturalnych...................... 12
3.3 Tryb oszczędzania energii....... 12
4 Ustawianie i podłączanie..........13
4.1 Rozpakowywanie urządzenia .. 13
4.2 Zakres dostawy....................... 13
4.3 Wymagania dotyczące miej-
sca ustawienia......................... 13
4.4 Demontaż zabezpieczeń
transportowych........................ 14
4.5 Podłączanie urządzenia .......... 16
4.6 Wypoziomowanie urządzenia.. 17
5 Poznawanie urządzenia ............18
5.1 Urdzenie...............................18
5.2 Szufladka na środki piorące.... 18
5.3 Pulpit obsługi...........................19
6 Przed pierwszym użyciem ........20
6.1 Uruchamianie cyklu prania
bez tekstyliów.......................... 20
7 Wyświetlacz...............................21
8 Przyciski ....................................23
9 Programy ...................................24
10 Akcesoria.................................29
11 Pranie.......................................29
11.1 Przygotowanie prania ............ 29
12 Środki piorące i pielęgnacyj-
ne .............................................30
13 Podstawowy sposób
obsługi.....................................30
13.1 Włączanie urządzenia............ 30
13.2 Ustawianie programu ............ 30
13.3 Dopasowywanie ustawień
programu...............................30
13.4 Wkładanie prania .................. 30
13.5 Wkładanie dozownika środ-
ków piorących w płynie......... 31
13.6 Stosowanie dozownika
środków piorących w płynie.. 31
13.7 Wsypywanie/wlewanie
środka piorącego i pielę-
gnacyjnego............................ 32
13.8 Włączanie programu ............. 32
13.9 Zmiana aktywowanego cza-
su zakończenia programu..... 32
13.10 Namaczanie prania ............. 32
13.11 Dokładanie prania ............... 32
13.12 Przerwanie programu .......... 33
13.13 Kontynuowanie programu
w przypadku ustawienia
Wirowanie stop.................... 33
13.14 Wyć pranie........................33
13.15 Wyłączanie urządzenia........ 33
pl
3
14 Zabezpieczenie przed dzieć-
mi .............................................33
14.1 Aktywacja zabezpieczenia
przed dziećmi........................ 33
14.2 Dezaktywacja zabezpiecze-
nia przed dziećmi .................. 34
15 Ustawienia podstawowe.........35
15.1 Przegląd ustawień podsta-
wowych..................................35
15.2 Zmiana ustawień podsta-
wowych..................................36
16 Licznik programów .................36
16.1 Wywoływanie licznika pro-
gramów..................................36
17 Czyszczenie ipielęgnacja.......36
17.1 Czyszczenie bębna ............... 36
17.2 Czyszczenie szufladki na
środki piorące ....................... 37
17.3 Czyszczenie pompy wody ..... 37
18 Usuwanie usterek....................41
18.1 Odblokowanie awaryjne ........ 51
19 Transport, przechowywanie
i utylizacja................................51
19.1 Demontaż urządzenia............ 51
19.2 Montaż zabezpieczeń trans-
portowych..............................51
19.3 Ponowne uruchomienie
urdzenia .............................51
19.4 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.................................... 52
20 Serwis ......................................52
20.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-
mer fabryczny (FD)................ 53
21 Parametry zużycia...................54
22 Dane techniczne......................55
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do prania tekstyliów przystosowanych do prania w pralkach au-
tomatycznych oraz wełny przystosowanej do prania ręcznego
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
¡przy użyciu wody wodociągowej i standardowych dostępnych w
handlu środków piorących i pielęgnacyjnych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000m nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Bezpieczeństwo pl
5
Uniemożliwić dostęp do urządzenia dzieciom do lat 3 i zwierzętom
domowym.
1.4 Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagroże-
nie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami. Instalacja musi mieć
wystarczająco duży przekrój kabla.
W przypadku stosowania wyłącznika różnicowoprądowego nale-
ży stosować tylko jeden typ z oznaczeniem .
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilają-
cego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest moż-
liwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający
wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią
poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z gorącymi częściami urządzenia lub źródłami ciepła.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
z przedmiotami zakończonymi ostrym czubkiem i ostrymi krawę-
dziami.
Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie modyfikować przewo-
du przyłączeniowego.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756