Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap FABER BI 52 SS 2LS

Powrót
EN
COOKER HOOD
DE
DUNSTABZUGSHAUBE
IT
CAPPA
PL
OKAP KUCHENNY
GR
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
15
1. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Zewzględówbezpieczeństwa
orazabyzagwarantowaćpra-
widłowe funkcjonowanie, przed
przystąpieniemdoinstalacjiiużyt-
kowaniaurządzenianależyzapo-
znaćsięztreściąniniejszejpubli-
kacji. Instrukcję obsługi należy
trzymaćzawszewpobliżuurzą-
dzeniaorazprzekazaćjąrazemz
urządzeniem osobom trzecim.
Ważnejest,abywszyscyużytkow-
nicyznalisposóbdziałaniaoraz
zasadybezpieczeństwaproduktu.
Podłączenie przewodów
powinno być wykonane
przez wykfalifikowanego
instalatora.
Producent nie ponosi odpo-
wiedzialności za ewentualne
szkody spowodowane przez
nieprawidłową instalację lub
użytkowanie.
Minimalnabezpiecznaodległość
od powierzchni gotowania do
krawędziokapupowinnawyno-
sićconajmniej650mm(niektóre
modelemogązostaćzainstalo-
wane niżej; patrz odpowiedni
rozdział zawierający wymiary
roboczeimontażowe).
Jeśliinstrukcjainstalacjikuchen-
kigazowejwskazujenapotrzebę
zastosowanawiększejodległo-
ściniżpodanapowyżej,należy
towziąćpoduwagę.
Sprawdzić,czynapięciewsieci
elektrycznej odpowiada danym
umieszczonym na tabliczce
znamionowej znajdującej się
wewnątrzokapu.
Urządzenia przełączające mu-
sząbyćzainstalowanewinsta-
lacjistałejzgodniezobowiązu-
jącymiprzepisamidotyczącymi
okablowania.
W przypadku urządzeń klasy
I należy sprawdzić, czy sieć
elektrycznawyposażonajestw
odpowiednie uziemienie.
Podłączyćokapdokominadym-
negoprzypomocyruryośrednicy
minimum120mm.Droga,którą
pokonujepara/dympowinnabyć
możliwienajkrótsza.
Należyprzestrzegaćwszystkich
normdotyczącychodprowadza-
nia powietrza.
Niepodłączaćokapudoprzewo-
dówodprowadzającychspaliny
(np.zkotłów,kominkówitp.).
Jeżeliokapużywanyjestwpo-
łączeniuzkuchenkaminieelek-
trycznymi (np. gazowymi), nale-
żyzagwarantowaćodpowiedni
poziom wentylacji lokalu tak,
aby zapobiec powrotowi spalin
zkomina.Jeżeliokapużywany
jestwpołączeniuzkuchenkami
nieelektrycznymi, podciśnienie
w pomieszczeniu nie może
przekraczać0,04mbartak,aby
zapobiec powrotowi spalin.
Powietrzeniemożebyćprzesy-
łanedoprzewodukominowego
wykorzystywanego do usuwa-
PL
16
niaspalinurządzeńzasilanych
gazem lub innymi materiałami
palnymi.
Jeżeli kabel zasilający ulegnie
uszkodzeniu, musi on zostać
wymieniony przez producenta
lub jego serwisanta.
Wtyczkę należy podłączyć do
gniazdka odpowiedniego typu
zgodnie z obowiązującymi
normamiorazwmiejscułatwo
dostępnym.
Wodniesieniudokwestiitech-
nicznych oraz bezpieczeństwa
należy ściśle przestrzegać
obowiązującychprzepisówdoty-
czącychodprowadzaniaspalin,
ustanowionych przez władze
lokalne.
OSTRZEŻENIE: przed przy-
stąpieniem do instalacji
okapu należy zdjąć folie
ochronną.
Używać wyłącznie śrub oraz
osprzętu typu odpowiedniego
dla danego okapu.
OSTRZEŻENIE: brak śrub
lubelementuosprzętuzgod-
nychzinstrukcjąmożebyć
przyczyną porażenia prą-
dem.
Nienależynaniąpatrzećzapo-
mocąnarzędzioptycznych(lor-
netka,szkłopowiększające…).
Niezapalaćpotrawpodokapem:
możetobyćprzyczynąpożaru.
Niniejszeurządzeniemożebyć
używaneprzezdzieciwwiekupo-
niżej8latorazosobyoograniczo-
nychzdolnościachpsychicznych,
zycznych i zmysłowych lub o
niedostatecznymdoświadczeniu
iwiedzynatematjegodziałania,
powinni oni zostać jednak po-
instruowani oraz skontrolowani
w kwestii obsługi urządzenia
przez osoby odpowiedzialne za
ichbezpieczeństwo.Należypil-
nować,abydzieciniebawiłysię
urządzeniem.Czyszczenieikon-
serwacjaurządzenianiepowinny
być wykonywane przez dzieci,
chybażesąonenadzorowane.
Dziecinienależyzostawiaćbez
nadzoruinienależyimzezwalać
nazabawęurządzeniem.
Urządzenieniemożebyćużyt-
kowane przez osoby (i dzieci)
o ograniczonych zdolnościach
psychicznych,zycznychizmy-
słowychluboniedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy, o ile
nie są one nadzorowane oraz
instruowane.
Częścizewnętrznemogąstać
siębardzogorące,jeżeliuży-
wane są razem z urządze-
niami przeznaczonymi do
gotowania.
Umyć i/lub wymienić ltry po
określonymczasie(zagrożenie
pożarowe).PatrzrozdziałCzysz-
czenie i konserwacja.
Jeżeli okap używany jest jed-
nocześniezurządzeniamispa-
lającymigazlubinnepaliwa,w
pomieszczeniunależyzapewnić
odpowiednią wentylację (nie
17
dotyczyurządzeń,którejedynie
pobierająpowietrzezpomiesz-
czenia).
Symbol znajdującysięnaurzą-
dzeniu lub na jego opakowaniu
oznacza, że nie wolno danego
urządzeniawyrzucaćrazemze
zwykłymiodpadamidomowymi.
Zużytyproduktnależyprzekazać
do centrum zbiórki odpadów,
specjalizującegosięwrecyklin-
gukomponentówelektrycznych
i elektronicznych. Likwidując
produkt w sposób właściwy,
przyczyniaszsiędozapobiegania
ewentualnymujemnymwpływom
na środowisko naturalne oraz
nazdrowieludzi,któremogłyby
powstaćwwynikuniewłaściwej
likwidacji.Szczegółoweinforma-
cje na temat recyklingu tego pro-
duktumożnauzyskaćwurzędzie
miasta/ gminy, lokalnych instytu-
cjachzajmującychsięlikwidacją
odpadówlubwsklepie,wktórym
produktzostałzakupiony.
2.UŻYTKOWANIE
Okapzostałzaprojektowanywyłączniedo
użytkudomowego,doeliminacjizapachów
kuchennych.
Nie wolno nigdy używać okapu do celów
innych niż te, do których został zaprojek-
towany.
Nie wolno nigdy pozostawiać wolnego
ognia o dużej intensywności pod działa-
jącym okapem.
Należy dokonać regulacji intensywności
płomieniawtakisposób,abyznajdowałsię
wyłącznie pod naczyniem do gotowania i
nie wydostawał się z jego boków.
Nie zostawiać naczyń do smażenia bez
nadzoru podczas użycia: przegrzany olej
może się zapalić.
3. CZYSZCZENIE
IKONSERWACJA
- Filtry z węgla aktywnego nie są one
przeznaczone do mycia ani regeneracji i
należyjewymieniaćcookoło4miesiące
użytkowanialubczęściej,jeśliużywane
sąbardzointensywnie(W).
:
- Filtryprzeciw-tłuszczowenależymyć,
co 1 miesiące lub częściej w razie
użytkowaniaintensywnego,możnaje
myćwzmywarce(Z).
=
Zalecasięczyszczenieokapuprzypo-
mocywilgotnejściereczkiineutralnego
płynu do mycia.
18
4. STEROWANIE
T4 T2 T1 T3 L
Przycisk Funkcja Dioda
T1 NaciśnięcieprzyciskuT1 powoduje
włączenie oraz wyłączenie panel
sterowania.
Jeżeli przez 2 minuty nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, panel
sterowaniawyłączasię.
Wszystkieprzyciskisąpodświetlane
zintensywnością50%.
T2 Zmniejszenie prędkości silnika. Oświetlenie100%orazmigaT1
T3 Zwiększenie prędkości silnika. Oświetlenie100%orazmigaT1
T4 Aktywacjazatrzymania(silnik+oświe-
tlenie)poopóźnieniu5minut.Jeżeli
funkcjatajestaktywnamożnaregu-
lowaćprędkośćroboczą.
Oświetlenie migające 100% oraz
miga T1
LWłączanie i wyłączanie systemu
oświetlenia
Oświetlenie100%.
5.OŚWIETLENIE
Wceluwymianydiodynależyskontakto-
waćsięztechnicznymdziałemObsługi
Klienta („W celu nabycia diody należy
skontaktowaćsięztechnicznymdziałem
Obsługi Klienta”).

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756