Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia GORENJE K62CLI

Powrót
Instrukcja obsługi
FK6A...
FM6A...
PL
Dziękujemy za Państwa zaufanie i
zakup naszego urządzenia.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z niniejszego
produktu, w załączeniu przekazujemy
szczegółową instrukcję obsługi. Podane w
niej wskazówki powinny umożliwić Państwu
możliwie jak najszybsze zaznajomienie się ze
swoim nowym urządzeniem.
Proszę upewnić się, że otrzymaliście Państwo
urządzenie w stanie nieuszkodzonym. W razie
stwierdzenia powstania szkód w transporcie
proszę skontaktować się z punktem
sprzedaży, w którym urządzenie zostało
zakupione, lub regionalnym dystrybutorem,
który dostarczył urządzenie. Numer telefonu
można znaleźć na fakturze lub na dokumencie
dostawy.
Niniejsza instrukcja jest ważna tylko wówczas,
gdy na urządzeniu umieszczony został symbol
kraju. Jeśli na urządzeniu BRAK jest symbolu
kraju, proszę zapoznać się ze wskazówkami
technicznymi dotyczącymi wyregulowania
urządzenia zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi jego eksploatacji w danym kraju.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami i można z
niego korzystać wyłącznie w miejscach
posiadających dobrą wentylację. Przed
podłączeniem lub przystąpieniem do
eksploatacji urządzenia zapoznać się z
instrukcją.
Instrukcja jest także dostępna na naszej stronie
internetowej:
http://www.gorenje.com
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
3
SPIS TREŚCI
707685
WPROWADZE-
NIE
ZASADY
KORZYSTANIA
Z URZĄDZENIA
KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
9 Przed podłączeniem urządzenia
10 WOLNOSTOJĄCA KUCHENKA GAZOWO-ELEKTRYCZNA
14 Panel sterowania
15 Dane urządzenia – tabliczka znamionowa
16 ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
16 Przed pierwszym użyciem urządzenia
16 Płyta kuchenna (w zależności od modelu)
19 Piekarnik
21 Wybór ustawień
23 Uruchamianie procesu pieczenia
23 Wyłączanie piekarnika
24 Opisy systemów (trybów pieczenia) i tabele pieczenia
40 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
41 Czyszczenie konwencjonalnego piekarnika
41 Palnik gazowy
42 Czyszczenie piekarnika przy
42 Użyciu funkcji aqua clean
43 Wyjmowanie i czyszczenie wyciąganych prowadnic drucianych i
teleskopowych
44 Czyszczenie i zakładanie wkładek katalitycznych
45 Czyszczenie górnej ścianki piekarnika
46 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
49 Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika
51 Wymiana żarówki
52 SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ZGŁASZANIE USTEREK
54 INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA
59 TABELA DYSZ
62 UTYLIZACJA
INNE
4
707685
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I
ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu
8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub
braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy jedynie pod
nadzorem i po odbyciu szkolenia w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzenia oraz zrozumieniu wiążących się z
nią zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą czyścić ani pielęgnować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego odsłonięte części mogą
się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę
uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w
wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub
je przez cały czas nadzorować.
OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w
czasie używania bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do
piekarnika dzieci.
Urządzenie w czasie eksploatacji bardzo się nagrzewa.
Uważać, by nie dotknąć grzałek piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na
powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych przedmiotów.
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą,
lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
5
707685
OSTROŻNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru.
Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany
przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z
prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
OSTROŻNIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
gotowania. Nie można wykorzystywać go do innych celów,
np. do ogrzewania pomieszczenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za
pośrednictwem zewnętrznych programatorów czasowych
lub specjalnych układów sterowania.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon kuchenki
zaprojektowanych lub wskazanych jako odpowiednie
w instrukcji obsługi przez jej producenta lub też osłon
wbudowanych w kuchenkę. Stosowanie nieodpowiednich
osłon może prowadzić do wypadków.
OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć
urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem
elektrycznym.
Do podłączenia urządzenia użyć kabla 5 x 1,5 mm2 o
parametrach H05VV-F5G1,5 lub lepszych. Kabel musi zostać
zainstalowany przez serwisanta lub osobę o podobnych
kwalifikacjach.
Urządzenie należy postawić na podłodze bez żadnych
wsporników lub cokołów.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756