Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap GORENJE DKO 500 WH

Powrót
S5
S1
S2
S4
Tu możesz zakupić filtr
www.gorenje.pl
(Rys.S6)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OKAPU KUCHENNEGO DKO 500WH
Parametry techniczne
Wydajność 305m³/h
Napięcie znamionowe 220-240V, ~50Hz
Moc ogólna 117,4 W
Moc oświetlenia 2x1,2W (Max 1,2W, GU 10)
Wylot powietrza 120mm
Ogólne warunki bezpieczeństwa i montażu:
Przy przeprowadzeniu instalacji urządzenia, należy postępować zgodnie z
warunkami i wskazówkami, zamieszczonymi w niniejszej instrukcji
użytkowania.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku
wykorzystania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji
zmieniają się.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód.
Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
Nie uruchamiaj urządzenia , jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
Okap kuchenny, służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, należy
podłączyć go do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać do
kanałów kominowych, dymowych lub spalinowych, będących w
eksploatacji).
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikłe na skutek instalacji niezgodnej z instrukcją użytkowania,
Wszelkie zmiany dokonywane w konstrukcji okapu przez osoby bez
odpowiednich uprawnień skutkują wyłączeniem odpowiedzialności
producenta za produkt.
Jeżeli okap nad kuchenny jest używany jednocześnie z urządzeniami
spalającymi gaz lub inne paliwa pomieszczenie powinno być odpowiednio
wentylowane (nie dotyczy obiegu zamkniętego).
Pod okapem nad kuchennym nie wolno używać otwartego ognia,
Jeżeli przewód zasilający, nie odłączalny, ulegnie uszkodzeniu, to powinien
być zastąpiony specjalnym przewodem lub zespołem dostępnym u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
Powietrze okapu nie może być odprowadzane do kanału kominowego
służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne
paliwa ( nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym
Przed podłączeniem okapu do zasilania sieciowego i sprawdzeniem jego
prawidłowego działania należy zawsze skontrolować czy kabel zasilania
został prawidłowo zainstalowany i nie został przygnieciony przez okap w
trakcie montażu.
Przed czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Jeżeli czyszczenie nie jest wykonywane zgodnie z instrukcją istnieje ryzyko
pożaru.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odzywa
się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo
Przeznaczenie i tryb pracy
Okap jest przeznaczony do pracy w trybie zasysającym z odprowadzaniem oparów na zewnątrz lub do pracy w trybie
filtrującym z wewnętrzną recyrkulacją, obieg zamknięty.
Instalacja okapu
Minimalna odległość między powierzchnią, na której znajdują się naczynia na urządzeniu grzejnym a najniższą częścią
okapu kuchennego powinna wynosić nie mniej niż 55cm w przypadku kuchenek elektrycznych i nie mniej niż 75cm
przypadku kuchenek gazowych lub elektryczno-gazowych. Jeżeli w instrukcji urządzenia grzejnego podana jest większa
odległość instalowania okapu kuchennego, należy dostosować się do takich wskazań. Montaż okapu i rury osłonowej
okapu przedstawiony jest na rysunku S3. Podczas montażu okapu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących
przepisów dotyczących odprowadzania powietrza z pomieszczenia. Należy wziąć pod uwagę, że używanie spiralnych rur
aluminiowych ogranicza wydajność okapu i powoduje zwiększenie głośności przepływającego powietrza.
Podłączenie elektryczne
Napięcie sieci powinno odpowiadać warunkom podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej we wnętrzu okapu.
Jeżeli okap jest wyposażony we wtyczkę należy ją umieścić w gniazdu wtykowym spełniającym wymagania
obowiązujących przepisów i znajdującym się w łatwo dostępnym miejscu. Jeżeli okap nie jest wyposażony we wtyczkę,
instalację okapu należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami.
Czyszczenie okapu
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z konserwacją urządzenia, należy wączyć okap z sieci
zasilania energią elektryczną. Urządzenie powinno być myte specjalistycznymi środkami do powierzchni wykonanej z
blachy nierdzewnej. Okap należy czyścić łagodnymi środkami, nie należy używać środków ściernych. Regularna
konserwacja polepszy działanie okapu.
Uwaga: NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!
Filtr przeciw tłuszczowy
Okap jest wyposażony w filtr aluminiowy. Filtr wyjmuje się poprzez przesunięcie zamków w kierunku wskazanym strzałką
(Rys.S1). Filtr powinien być myty ręcznie w następujący sposób, poprzez zanurzenie przez 15 minut w wodzie z płynem
o temperaturze 40-50ºC. Po upływie 15 minut należy rozpocząć mycie i dokładnie opłukać filtr. Filtr musi być kompletnie
suchy przed ponownym umieszczeniem w okapie. Filtr nie czyszczony regularnie zmniejsza wydajność okapu i może
przyczynić się do powstania pożaru. Podczas mycia w zmywarce filtr przeciw tłuszczowy może się odbarwić, ale nie ma
to wpływu na jego właściwości filtrowania.
Filtr węglowy (tylko dla obiegu zamkniętego - rys. S5)
Okap może być wyposażony w filtry węglowe. Filtry węglowe stosuje się wyłącznie wtedy, kiedy okap nie jest podłączony
do przewodu wentylacyjnego. Filtry należy umieścić na obudowie turbiny, tak jak ilustruje rysunek S5. W tym wypadku
oczyszczone powietrze jest z powrotem odprowadzane do pomieszczenia. Okap nie powinien być wówczas podłączony
do kanałów wentylacyjnych. W celu zapewnienia prawidłowej pracy okapu i skutecznego pochłaniania zapachów należy
regularnie wymieniać filtry węglowe (co 3 do 6 miesięcy) w zależności od intensywności użytkowania okapu.
Wymiana oświetlenia (rys. S2)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek operacji związanych z wymianą oświetlenia, należy wyłączyć okap z sieci
zasilania energią elektryczną. Wymianę żarówki należy rozpocząć od odłączenia okapu od sieci energetycznej. Jeżeli
okap był wcześniejączony należy odczekać klika minut i po ochłodzeniu żarówki można przystąpić do jej wymiany.
Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki są gorące. Należy uważać, aby zakładaną żarówkę halogenu nie dotykać
bezpośrednio palcami.
Wymiana filtra aluminiowego - Rys. S1
Wymiana oświetlenia - Rys. S2
Montaż okapu i komina – Rys S3
Wymiary okapu – Rys. S4
Wymiana filtrów węglowych - Rys. S5
Symbol umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy
produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego
złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów
elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczących
utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można
uzyskać w lokalnym urzędzie, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony
Sterowanie mechaniczne
Okap posiada przełączniki posiadające osobne funkcje.
Przełącznik umieszczony przy symbolu wentylatora służy do ączania wentylatora oraz reguluje obroty silnika i w
konsekwencji ilość zasysanego powietrza:
Pozycja 0: wentylator nie pracuje,
Pozycja I: niskie obroty
Pozycja II: wysokie obroty.
Przełącznik umieszczony przy symbolu żarówki służy do włączania oświetlenia:
Pozycja 0: światło jest wyłączone,
Pozycja I: światło jest włączone.
S3
Dane techniczne w niniejszej instrukcji oraz na dołączonych etykietach, zostały uzyskane poprzez wykonanie
pomiarów i obliczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.
Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko:
W celu zmniejszenia zużycia energii należy gotować w naczyniach pod przykrywką.
Filtry aluminiowe okapu należy utrzymywać w czystości. Zalecany czas pracy filtra aluminiowego pomiędzy jego
czyszczeniami wynosi 35h pracy okapu.
Należy dbać na bieżąco o drożność przewodów wentylacyjnych.
Poziom pracy turbiny podczas gotowania należy zawsze ustawiać na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów
przy aktualnej intensywności gotowania.
Dziękujemy za zakup okapu Gorenje
Dla prawidłowego działania okapu zamienia się wymianę filtrów węglowych co 3 miesiące
Oryginalne filtry można zamówić w naszym sklepie internetowym na stronie
www.gorenje.pl
Zapraszamy

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756