Instrukcja obsługi Filtr do odkurzacza GÖTZE & JENSEN HVA700F (2 sztuki)

Powrót
Instrukcja obsługi
Filtr do odkurzacza ręcznego HV700W
HVA700F
UWAGA! Filtr jest kompAtybilny
Z oDkUrZACZem rĘCZnym GÖtZe & jensen
HV700W
Wymiana filtra:
Zaleca sie wymianę filtra raz na sześć miesięcy
użytkowania.
!
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one
nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj
instrukcję obsługi.
Art-Dom sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. numer
krajowego rejestru sądowego 0000354059.
Charging and using How to charge
1. Wyłącz odkurzacz, naciskając przycisk .
2.
Odłącz wtyczkę przewodu USB-C z gniazda ładowania.
3.
Zdejmij pojemnik z filtrem obracając go przeciwnie
do kierunku ruchu wskazówek zegara:
WArUnki GWArAnCji
Produkt jest objęty gwarancją producenta, która nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
4.
Wyjmij zużyty filtr z pojemnika na kurz i zastąp
go nowym:
ekoloGiCZnA i prZyjAZnA DlA
ŚroDoWiskA UtyliZACjA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przekazanie
zużytego sprzętu do punktów zajmujących się
ponownym użyciem lub odzyskiem, przyczynia się do
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756