Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Filtr wymienny GÖTZE & JENSEN do mopa PM400W (5 szt.)

Powrót
87 9 10 11
Instrukcja obsługi iwarunki gwarancji
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ
DO MOPA PAROWEGO PM400W
PMA400F
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie
żnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
WARUNKI GWARANCJI
Produkt jest obty gwarancją producenta, która
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zużytego sprtu do punktów zajmujących
się ponownym yciem lub odzyskiem, przyc-
zynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebez-
piecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprtu.
WYMIANA FILTRA
1.
Wyłącz urządzenie, następnie odłącz
przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Wyjmij zbiornik na wodę.
3.
Następnie z dolnej części korpusu mopa
wyciągnij zyty filtr.
4.
Wyjmij nowy filtr z opakowania i umieść
go w dolnej części urządzenia mopa
parowego.
5. Gdy wymienisz filtr możesz ponownie
zamontować zbiornik.
6. Urządzenie jest gotowe do pracy.
WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
IZAGROŻENIA
Należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi i prze-
strzegać zawartych w niej
wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
1.
Należy pamiętać, że produkt
nie jest zabawką.
2.
Produkt należy chronić przed
ekstremalnymi temperatu-
rami.
3.
Wstrząsy, uderzenia lub
upuszczenie produktu
mogą spowodować jego
uszkodzenie.
4.
Niniejszy sprzęt może b
ytkowany przez dzieci
wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych
możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obra-
ku doświadczenia iznajo
-
mości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu wbez-
pieczny sposób, tak aby
związane ztym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci
nie powinny bawić się
sprzętem. Nie powinno być
wykonywane czyszczenie
ikonserwacja sprzętu przez
dzieci bez nadzoru.
Filtr należy wymienico 3 miesce w
zależności od klasy twardości wody lub
gdy filtr zmieni kolor na zielony.
1 2 3
NOWY FILTR
FILTR PO ZUŻYCIU
4 5 6
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia
marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego ytkowania.
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć
INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZES-
TRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku
domowego lub innego, nie dotyczącego
celów komercyjnych. UWAGA!
PRZED INSTAlACJĄ W URZĄDZENIU WyJMIJ
FIlTR Z OPAKOWANIA FOlIOWEGO.
WARUNKI
BEZPIECZEŃSTWA
IZAGROŻENIA
Należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi i prze-
strzeg zawartych w niej
wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa.
1.
Należy pamiętać, że produkt
nie jest zabawką.
2.
Produkt należy chronić przed
ekstremalnymi temperatu-
rami.
3.
Wstrząsy, uderzenia lub
upuszczenie produktu
mogą spowodow jego
uszkodzenie.
4.
Niniejszy sprzęt może b
ytkowany przez dzieci
wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych
możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obra-
ku doświadczenia iznajo
-
mości sprzętu, jeli zapew-
niony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu wbez-
pieczny sposób, tak aby
związane ztym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci
nie powinny baw s
sprzętem. Nie powinno b
wykonywane czyszczenie
ikonserwacja sprzętu przez
dzieci bez nadzoru.
Filtr należy wymieniać co 3 miesięce w
zależności od klasy twardości wody lub
gdy filtr zmieni kolor na zielony.
1 2 3
NOWY FILTR
FILTR PO ZUŻYCIU
4 5 6
WPROWADZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo
obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia
marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej
jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo
radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NAly DOKłADNIE PRZECZyTAć
INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZES-
TRZEGAć!
To urządzenie jest przeznaczone do ytku
domowego lub innego, nie dotyczącego
celów komercyjnych. UWAGA!
PRZED INSTAlACJĄ W URZĄDZENIU WyJMIJ
FIlTR Z OPAKOWANIA FOlIOWEGO.
87 9
10 11
Instrukcja obsługi iwarunki gwarancji
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ
DO MOPA PAROWEGO PM400W
PMA400F
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łó
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
WARUNKI GWARANCJI
Produkt jest objęty gwarancją producenta, która
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących
się ponownym użyciem lub odzyskiem, przyc-
zynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebez-
piecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
WYMIANA FILTRA
1.
Wyłącz urządzenie, następnie odłącz
przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Wyjmij zbiornik na wodę.
3.
Następnie z dolnej części korpusu mopa
wyciągnij zużyty filtr.
4.
Wyjmij nowy filtr z opakowania i umieść
go w dolnej części urządzenia mopa
parowego.
5. Gdy wymienisz filtr możesz ponownie
zamontować zbiornik.
6. Urządzenie jest gotowe do pracy.
87 9 10 11
Instrukcja obsługi iwarunki gwarancji
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ
DO MOPA PAROWEGO PM400W
PMA400F
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
WARUNKI GWARANCJI
Produkt jest obty gwarancją producenta, która
nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Możesz pomóc chronić środowisko! Dalsze przeka-
zanie zytego sprzętu do punktów zajmujących
sponownym yciem lub odzyskiem, przyc-
zynia sdo uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebez-
piecznych oraz niewłaściwego składowania i
przetwarzania takiego sprzętu.
WYMIANA FILTRA
1.
Wyłącz urządzenie, następnie oącz
przewód elektryczny od sieci zasilającej.
2. Wyjmij zbiornik na wo.
3.
Następnie z dolnej części korpusu mopa
wyciągnij zyty filtr.
4.
Wyjmij nowy filtr z opakowania i umieść
go w dolnej części urządzenia mopa
parowego.
5. Gdy wymienisz filtr możesz ponownie
zamontowzbiornik.
6. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756