Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Blender kielichowy GÖTZE & JENSEN Nutri NB701X (Sportowy) + 2 bidony w komplecie

Powrót
NUTRI
BLENDER
NB701X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Nie należy próbować uruchamiać blendera bez pokrywki kubka. Bardzo
ważne jest aby nie naruszać inie ingerować wblokady bezpieczeństwa.
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie zprzeznaczeniem opisanym winstrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy wurządzeniu.
4.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, może ulec uszkodzeniu.
6. Nie używaj zespołu silnika bez nałożenia kubka zzespołem ostrzy.
7.
Nie wkładaj zespołu silnika do wody lub innego płynu; nie używaj
włazience lub na wolnym powietrzu.
8. Przed zdjęciem kubka zzespołu silnika poczekaj, aż noże całkowicie
się zatrzymają.
9.
Nie myj noży bezpośrednio ręką. Do mycia metalowych części, zwłaszcza
ostrych noży, używaj miękkiej szczoteczki.
10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, wprzeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
11.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych iosoby
obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu wbezpieczny
sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu
4
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy, jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
Nie przepełniaj kubka. Jeżeli płyn dostanie się pod zespół silnika, może
zostać zassany do jego środka, powodując uszkodzenie.
Po 3 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na przynajmniej 1 minutę
pozwalając naostygnięcie silnika. Cykl ten powtarzaj maksimum 10
razy.
Temperatura składników użytych do miksowania nie powinna
przekraczać 60ºC.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model NB701X
Zasilanie [V]/Hz 220–240 ~, 50/60
Moc [W] 1000
Pojemność kubka [ml] 700, 500
5
INSTAlACJA
1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z urządzenia oraz dołączonych akcesoriów.
2.
Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń, właściwego zamocowania kubka, czynie występują
uszkodzenia w postaci wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelek. Jeżeli
zauważysz jakieś uszkodzenia, nieuruchamiaj urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3.
Urządzenie musi być postawione na płaskiej, twardej i równej powierzchni takiej, aby utrzymało swój
ciężar oraz ciężar z miksowanymi produktami.
4. Nie wolno stawiać urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów
łatwopalnych.
5.
Dla poprawnego działania, blender musi mieć zapewniony dopływ powietrza, nie zakrywać dopływów
powietrza wurządzeniu. Nie wolno demontować nóżek blendera.
6. Nie należy uruchamiać blendera bez wsadu. Nie należy uruchamiać urządzenia bezpokrywki oraz
zprzepełnionym kubkiem.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad urządzeniem inie
dotyka gorących ani ostrych kradzi.
8. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby wprzypadku zagrożenia szybko odłączyć wtyczkę
od zasilania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756