Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ciśnieniomierz GÖTZE & JENSEN BM700 naramienny LCD pamięć pomiarów

Powrót
1
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
CIŚNIENIOMIERZ
BM700
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Nie należy zmieniać leczenia na podstawie wyników pomiarów
wykonywanych ciśnieniomierzem BM700, należy zażywać leki
zgodnie z zaleceniem lekarza. Tylko lekarz potrafi rozpoznać
i leczyć wysokie ciśnienie krwi.
2.
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego
urządzenia w następujących przypadkach: częste arytmie, takie
jak pobudzenia przedwczesne przedsionkowe lub komorowe
oraz migotanie przedsionków, miażdżyca naczyń, słaba perfuzja,
cukrzyca, zaawansowany wiek, ciąża, stan przedrzucawkowy
czy choroby nerek. Należy zwrócić uwagę, że poruszanie się
badanego pacjenta, drżenie lub dreszcze mogą wpłynąć na
odczyt pomiaru.
3.
Nie wolno stosować urządzenia na ramieniu z obrażeniami lub
podczas jego leczenia.
4.
W przypadku podrażnienia skóry lub wystąpienia innych
problemów należy zaprzestać używania urządzenia
i skonsultować się z lekarzem.
5.
Nie należy zakładać mankietu na ramię, do którego podłączony
jest dożylny wlew kroplowy lub jest przetaczana krew.
6.
Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego
urządzenia na ramieniu z przetoką tętniczo-żylną.
7.
Nie należy stosować urządzenia jednocześnie z innym
elektrycznym sprzętem medycznym.
4
8.
Nie należy stosować urządzenia w otoczeniu sprzętu
chirurgicznego wykorzystującego prąd o wysokiej częstotliwości,
skanerów MRI i CT oraz w otoczeniu z dużą zawartością tlenu.
9.
Przewód powietrza mankietu lub kabel zasilacza stwarzają
ryzyko uduszenia niemowląt.
10.
Małe elementy zestawu stwarzają ryzyko udławienia się
w przypadku połknięcia przez niemowlęta lub małe dzieci.
11.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości
isatysfakcji zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów
komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania
niewłaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
ZASIlANIE BATERyJNE
Urządzenie działa na 4 bateriach alkalicznych typu AA LR-06 lub na bateriach manganowych.
Nie należy używać nowych i używanych baterii jednocześnie.
Jeżeli urządzenie będzie nieużywane dłużej niż przez trzy miesiące należy wyjąć baterie.
Baterie należy używać tylko przez zalecany okres, po tym okresie baterie należy zutylizować
zgodnie z krajowymi/lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii.
OPCJONAlNE UŻyWANIE ZASIlACZA
• Do zasilania urządzenia można używać tylko zasilacza o prądzie znamionowym 5V
i natężeniu 500 mA oraz wtyku micro-USB.
• Nie wolno używać, jeżeli urządzenie lub kabel zasilający wyglądają na uszkodzone.
Należy natychmiast wyłączyć zasilanie i wyjąć kabel z gniazdka.
• Zasilacz należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka zasilania. Nie należy używać
rozgałęziaczy elektrycznych.
•
W żadnym przypadku nie należy podłączać ani odłączać kabla zasilającego z gniazdka
mokrymi rękami.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756