Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Czajnik GÖTZE & JENSEN KT401K Czarny 2200W pojemność 1,7L filtr antywapienny

Powrót
CZAJNIK
KT401K
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIEZEŃSTAWA I ZAGROŻENIA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
1. Urządzenia należy używać wyłącznie wprzypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy iinne akcesoria są wpełni sprawne inie noszą
śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać iużytkować wyłącznie wsposób
opisany wniniejszej instrukcji oraz zgodny zdanymi uwzględnionymi
natabliczce znamionowej.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.Urzą-
dzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci poniżej ósmego roku
życia oraz dzieci bez nadzoru zestrony osób odpowiedzialnych zaich
bezpieczeństwo.
4. Czyszczeniem ikonserwacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci
poniżej ósmego roku życia, oraz dzieci bez nadzoru zestrony osób
odpowiedzialnych zaich bezpieczeństwo.
5. Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się
wzasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
6. Urządzenie można podłączać jedynie dogniazda zuziemieniem.
7. Pokażdym użyciu lub wprzypadku usterki, urządzenie należy odłącz
odsieci.
8. Zewzględów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia upraw-
niony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta
lub osoba oodpowiednich kwalifikacjach.
4
9. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego doźródła zasilania bez
nadzoru.
10. Urządzenie należy używać wyłącznie zzałączoną dozestawu
podstawą.
11. Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośred-
niego kontaktu zgorącymi elementami urządzenia.
12. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy naniestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani wich pobliżu.
13. Urządzenia nie należy zanurzać wwodzie lub innych cieczach ani
ywać wpobliżu umywalek, wanien iinnych zbiorników napełnionych
wodą.
RYZYKO POPARZENIA
1. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego należy jepodnosić,
korzystając wyłącznie z przeznaczonego do tego celu uchwytu.
2. Należy stosować się dooznaczeń poziomu wody MIN iMAX. Nie należy
napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu maksymal-
nego. Nie należy używać urządzenia poniżej oznaczonego poziomu
minimalnego.
3. Nie należy używać urządzenia zotwartą pokrywą.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie dogotowania wody.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatys-
fakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyj-
nych. Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaści-
wego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
DANE TECHNICZNE
Model KT401K
Zasilanie [V], Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 1800-2150
Waga netto [kg] 1,1
CZĘŚCI I PRZYCISKI STERUJĄCE
1. Dziobek
2. Podstawa
3. Wskaźnik poziomu wody
4. Pokrywa
5. Przycisk otwierania pokrywy
6. Uchwyt
7. Włącznik ON/OFF
8. Obudowa
1
3
4
5
6
2
7
8

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756