Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Czajnik GÖTZE & JENSEN KT501X Inox

Powrót
CZAJNIK
KT501X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Götze&Jensen. Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu
dużoradości isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyj-
nych. Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaści-
wego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
1. Urządzenie należy używać wyłącznie wprzypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy iinne akcesoria są wpełni sprawne inie
noszą śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać iużytkować wyłącznie wsposób
opisany wniniejszej instrukcji oraz zgodny zdanymi uwzględnionymi
natabliczce znamionowej.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytko-
wania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagro-
żenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci
bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji
sprtu.
4. Urządzenie nie powinno być użytkowane przez dzieci poniżej ósmego
roku życia oraz dzieci bez nadzoru zestrony osób odpowiedzialnych
zaich bezpieczeństwo.
5. Czyszczeniem ikonserwacją urządzenia nie mogą zajmować się
dzieci poniżej ósmego roku życia, oraz dzieci bez nadzoru zestrony
osób odpowiedzialnych zaich bezpieczeństwo.
4
6. Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować
się wzasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
7. Urządzenie można podłączać jedynie dogniazda zuziemieniem.
8. Pokażdym użyciu lub wprzypadku usterki, urządzenie należy odłą-
czyć odsieci.
9. Zewzględów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba oodpowiednich kwalifikacjach.
10. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego doźródła zasilania
bez nadzoru.
11. Urządzenie należy używać wyłącznie zzałączoną dozestawu
podstawą.
12. Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośred-
niego kontaktu zgorącymi elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy naniestabilnych
lubgorących powierzchniach, ani wich pobliżu.
14. Urządzenia nie należy zanurzać wwodzie lub innych cieczach, ani
ywać wpobliżu umywalek, wanien iinnych zbiorników napełnio-
nych wodą.
RYZYKO POPARZENIA
1. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego należy jepodnosić,
korzystając wyłącznie zdedykowanego wtym celu uchwytu.
2. Należy stosować się dooznaczeń poziomu wody MIN iMAX. Nie
należy napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu maksy-
malnego. Nienależy używać urządzenia poniżej oznaczonego
poziomu minimalnego.
3. Nie należy używać urządzenia zotwartą pokrywą.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie dogotowania wody.
5
DANE TECHNICZNE
Model KT501X
Zasilanie [V], Hz 220-240~ , 50/60Hz
Moc [W] 1850-2150
Pojemność [l] 1,7
CZĘŚCI IPRZYCISKI STERUJĄCE
1. Obudowa.
2. Wyjmowany filtr.
3. Dziobek.
4. Pokrywa.
5. Przycisk otwierania pokrywy.
6. Uchwyt.
7. Wskaźnik poziomu wody.
8. Włącznik ON/OFF.
9. Podstawa.
10. Przewód zasilający.
1
7
34
5
6
2
10
8
9

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756