Znaleziono w kategoriach:
Czajnik GÖTZE & JENSEN KT850G z regulacją temperatury

Instrukcja obsługi Czajnik GÖTZE & JENSEN KT850G z regulacją temperatury

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
CZAJNIK
KT850G
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
RyZyKO PORAŻENIA PRądEm
1.
Urządzenie należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą
śladów uszkodzeń.
2.
Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w
niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce
znamionowej.
3.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4.
Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się
w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
5. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
6.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
7.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba oodpowiednich kwalifikacjach.
8. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez
nadzoru.
9.
Urządzenie należy używać wyłącznie z załączoną do zestawu podstawą.
10.
Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu zgorącymi elementami urządzenia.
11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych
lubgorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
4
12.
Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać
wpobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
RyZyKO POPARZENIA
1. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego należy je podnosić,
korzystając wyłącznie z dedykowanego w tym celu uchwytu.
2. Należy stosować się do oznaczeń poziomu wody MIN i MAX. Nienależy
napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu maksymalnego. Nie
należy używać urządzenia poniżej oznaczonego poziomu minimalnego.
3. Nie należy używać urządzenia z otwartą pokrywą.
4. Urządzenie należy używać wyłącznie do gotowania wody.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
dANE TEChNICZNE
Model: KT850G
Zasilanie: 220-240V~ , 50/60Hz
Moc: 1850-2200W
Pojemność: 1,7L
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,34W
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 wsprawie wymogów
dotyczących eko-projektu.
CZęŚCI I PRZyCISKI STERUJąCE
1. Zdejmowana pokrywa.
2. Przycisk zwalniający blokadę pokrywy oraz uchwyt do bezpiecznego zdejmowania pokrywy.
3. Panel sterujący.
4. Rączka do przenoszenia urządzenia.
5. Czajnik KT850G.
6. Podstawa zasilająca czajnik.
7. Przewód zasilający.
Zmiana temperatury
Włącznik gotowania,
włącznik funkcji KEEP WARM

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756