Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ekspres GÖTZE & JENSEN ECM500K Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
EKSPRES
ECM500K
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3.
Nie uruchamiaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami. Jeżeli urządzenie
ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę elementy muszą zostać
naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
4. Do wszelkich napraw i regulacji urządzenia uprawniony jest wyłącznie
autoryzowany serwis producenta.
5. Urządzenie należy postawić na suchej i równej powierzchni.
6. Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy.
7.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
8.
Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze
wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
9.
Nie wkładaj obudowy z silnikiem do wody lub innego płynu, nie narażaj
na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używaj w łazience lub
na zewnątrz pomieszczeń.
10. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są
sprawne i dobrze zamontowane.
11.
Nie uruchamiaj ekspresu bez wody w zbiorniku lub gdy jest przekroczony
maksymalny poziom wody.
12.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
4
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13.
Nie należy zdejmować uchwytu filtra w trakcie procesu parzenia,
ponieważ urządzenie pracuje pod ciśnieniem i istnieje ryzyko poparzenia.
14.
Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, nalewanej
wody i kawy, ponieważ grozi to oparzeniem lub zranieniem.
15. Dysza pary oraz uchwyt filtra stają się bardzo gorące w trakcie pracy.
Nie należy dotykać ich rękami, ponieważ grozi to poparzeniem.
16. Należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy, jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: ECM500K
Moc [W]: 960-1140
Zasilanie [V]/Hz: 220-240~, 50
Maksymalna pojemność zbiornika na wodę [ml]: 1250
Ciśnienie [bar]: 15
5
OPIS URZądZENIA
1. Powierzchnia do podgrzewania filiżanek
2. Zbiornik na wodę
3. Pokrywa z uchwytem zbiornika
4. Pokrętło wyboru
5. Przycisk funkcji
6. Wskaźnik zasilania
7. Wskaźnik gotowości
8. Dysza pary z nasadką spieniającą
1
2
89
10
12
13
14
15
16
11
5
3
4
6
7
9. Przycisk Włączenia/Wyłączenia
10. Kratka ociekowa
11. Szuflada ociekacza
12. Łyżka do odmierzania i ubijania kawy
13. Kolba
14. Uchwyt filtra
15. Filtr na jedną filiżankę
16. Filtr na dwie filiżanki

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756