Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zestaw garnków GÖTZE & JENSEN Vermont (13 elementów)

Powrót
Pielęgnacja
i czyszczenie
zestawu garnków
Garnki Götze & Jensen są objęte 2-letnią gwarancją producenta.
W celu uzyskania jak najdłuższej żywotności zestawu garnków należy
przestrzegać odpowiednich zasad użytkowania oraz pielęgnacji.
Garnki ze stali nierdzewnej są odporne na przebarwienia, rdzę oraz
korozję, jednak ich użytkowanie może doprowadzić do przebarwień, które
są spowodowane długotrwałym kontaktem ze środkiem drażniącym.
PrzebarWienia, Plamy na dnie GarnkóW
oraz sPosób ich usuWania
Na dnie garnków mogą pojawić się przebarwienia na skutek:
-kontaktu z kwasem cytrynowym,
-octem,
-solą,
-twardą wodą,
-zbyt dużą zawartością żelaza w wodzie.
uWaGa! PrzebarWienia PoWstaJące na Płycie GrzeJneJ Garnka
lub na sPodzie Garnka nie są Wadą Produktu lecz normalnym
zJaWiskiem chemicznym.
Powstałe zabarwienia są nieszkodliwe dla zdrowia i można je zlikwidować
zwykłymi środkami czyszczącymi lub lekkim kwaskiem. Aby uniknąć białych
plam od soli, nie należy solić wody przed zagotowaniem, najpierw należy
doprowadzić wodę do wrzenia, a potem dodać odpowiednią ilość przypraw
lub soli. Biały nalot z kamienia lub plamki z soli mineralnych można lekko
przetrzeć gąbką nasączoną octem lub kwaskiem cytrynowym, następnie
spłukać i wytrzeć do sucha. Zacieki w kolorze tęczy, spowodowane są zbyt dużą
temperaturą lub polewaniem rozgrzanego naczynia zimną wodą. Przebarwienia
powinny zniknąć po użyciu zwykłych środków do mycia naczyń lub przy
pomocy gąbek do czyszczenia stali nierdzewnej. Każdorazowo przepłukujemy
garnki przegotowaną wodą oraz wycieramy do sucha.
1
mycie W zmyWarce
Nie wolno pozostawiać garnków w zmywarce po zakończonym cyklu zmywania,
nawet gdy garnki przystosowane są do mycia w zmywarce. Producent zaleca
ręczne mycie garnków. Niektóre środki do mycia w zmywarkach są bardzo żrące
w działaniu, mogą one zniszczyć wewnętrzne, jak i zewnętrzne wykończenie
ze stali nierdzewnej. Każdorazowo po myciu, garnki należy wytrzeć do sucha.
PrzechoWyWanie żyWności i innych
substancJi
W garnkach nie wolno:
-przechowywać kwaśnej żywności,
-używać drażniących substancji,
-używać ostrych drucianych gąbek (stal traci zdolność samonaprawy),
-stosować środków do czyszczenia srebra (zbyt duże stężenie chlorków
i silnych kwasów).
uWaGa! zaleca siĘ użyWanie dreWnianych, PlastikoWych sztuĆcóW
Podczas użytkoWania, które nie bĘdą narażaĆ PoWłoki GarnkóW
na zarysoWania.
zabronione Jest użyWanie sztuĆcóW metaloWych.
yty ceramiczne i indukcyJne
Płyta indukcyjna lub ceramiczna, bardzo szybko osiąga wysoką temperaturę.
Podczas użytkowania garnków ze stali nierdzewnej na kuchniach
indukcyjnych lub ceramicznych może dojść do odkształceń garnków na
skutek nadmiernego lub bardzo szybkiego nagrzewania się lub podgrzewania
pustych naczyń. Nie wolno wlewać gorącej wody do zimnego garnka lub
odwrotnie, ze względu na zbyt dużą różnicę temperatur może to spowodować
odkształcenie dna garnka.
1 2
Każdorazowo należy dopasować wielkość garnka do rozmiaru palnika lub
wielkości pola grzejnego tak, aby źródła ciepła dotykały tylko spodu produktu
i nie obejmowały boków naczyń.
uWaGa! Plamy i PrzebarWienia nie PoWoduJą zmian smakoWych
PotraW. nie są niebezPieczne dla zdroWia, Garnki nie tracą sWoich
WłaściWości. PoWstałe na dnie GarnkóW Plamy można zniWeloWaĆ
PoWyższymi sPosobami i nie stanoWią Wady toWaru.
uWaGa! GarnkóW można użyWaĆ W temPeraturze do 200˚c,
a PokryWek do 170˚c.
ekoloGiczna iPrzyJazna dla środoWiska
utylizacJa
Usuwając odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć
ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia
ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z
tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu
odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim
terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.
Warunki GWarancJi
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupiony produkt jest
wolny odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta
wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
3
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprow-
adzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące
oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania
produktu niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub
termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,
odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz
instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli
powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
3 4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756