Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Gofrownica GÖTZE & JENSEN GWM500X

Powrót
GOFROWNICA
GWM500X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie
jej przestrzegać.
1.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę.
2.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce
znamionowej.
3.
Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego lub innego, nie
dotyczącego celów komercyjnych.
4.
Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi
dłońmi.
5.
Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól aby
przewód opadał poza kradź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z
wodą ani jakimikolwiek płynami.
6.
Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej
powierzchni.
7.
Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, czyszczeniem
należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż
urządzenie ostygnie.
8. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie
dotykaj płyt grzewczych ani części z symbolem
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
ponieważ grozi to
poparzeniem.
9.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, chwyć za wtyczkę, nie ciągnij za
przewód.
10. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
11. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
12.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
4
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8 lat.
14.
Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
15. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do wyjmowania
należy używać narzędzi drewnianych lub z miękkiego tworzywa.
16. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
1 7. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
18. Po podłączeniu do sieci ten produkt jest zawsze włączony..
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się zniego
specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno zczasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: GWM500X
Zasilanie: 220-240V ~, 50/60Hz
Moc: 1000W
Wymienne płytki: Nie
Płyty z powłoką nieprzywierającą: Tak
5
4
OPIS PROdUKTU
1. Rygiel
2. Zasilanie (wskaźnik czerwony)
3. Termostat (wskaźnik zielony)
4. Płyty grzewcze(górna i dolna)
5. Pokrywa
2
3
1
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756