Znaleziono w kategoriach:
Grill elektryczny GÖTZE & JENSEN GL802X

Instrukcja obsługi Grill elektryczny GÖTZE & JENSEN GL802X

Powrót
GRILL
GL802X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie
jej przestrzegać.
2.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce
znamionowej.
4.
Urządzenie należy podłączać do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
5. Urządzenie przystosowane jest wyłącznie do użytku domowego.
6.
Nie podłączaj, nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
7.
Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.
Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby ich nie dotykać.
8.
Nigdy nie dotykaj płyt grzewczych podczas pracy grilla, ponieważ grozi
to oparzeniem.
9.
Chroń urządzenie i jego przewód zasilający przed gorącymi
powierzchniami i urządzeniami.
10. Nie pozwól aby przewód zwisał poza krawędź blatu, ponieważ może to
spowodować zsunięcie urządzenia z powierzchni roboczej.
11.
Przewód i urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek
płynami.
12.
Z urządzenia należy korzystać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
i zachowaniem odstępu (min. 30 cm) od innych obiektów.
13.
Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
14. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że płyty grzewcze zostały
zamocowane prawidłowo.
15.
Aby odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, złap za wtyczkę, nie
ciągnij za przewód.
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
4
16. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
17.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno
znajdować się poza zasięgiem dzieci.
18.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
19. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
20.
Nie należy podłączać urządzenia do zewnętrznego włącznika czasowego
ani do obwodu, który jest regularnie wyłączany przez takie urządzenie.
21. Nie należy używać metalowych, ostrych narzędzi aby nie porysować
powierzchni płyt grzewczych.
22. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
23.
Przed przenoszeniem, czyszczeniem, demontażem płyt grzewczych
i po zakończeniu pracy należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
24.
Nie chowaj urządzenia po użytkowaniu z rozgrzanymi płytami. Pozostaw
urządzenie do ostygnięcia.
25.
Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy zostawiać dostępnych części
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian).
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.