Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Grill elektryczny GÖTZE & JENSEN GL801X Inox 2000W kontaktowy

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GRILL
GL801X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
7. Użytkowanie urządzenia przez osoby o obniżonym poziomie rozwoju
fizycznego, sensorycznego lub umysłowego lub nieposiadające
wystarczającej wiedzy i doświadczenia jest dopuszczalne jedynie pod
nadzorem ze strony osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
8. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki urządzenie należy odłącz
od sieci.
9.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
10. Urządzenia podłączonego do źródła zasilania nie należy zostawiać bez
nadzoru.
11.
Urządzenia należy używać wyłącznie z załączonym do zestawu
wyposażeniem.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
4
13.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może
być bardzo wysoka. Nie dotykać gorących części urządzenia.
15.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy, jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
dANE TECHNICZNE
Model: GL801X
Zasilanie [V]/Hz: 230 ~, 50
Moc [W]: 2000
Waga netto [kg]: 4,2
CZęśCI I PRZyCISKI STERUJĄCE
1. Obudowa
2. Uchwyt
3. Płyty grzejne
4. Przyciski zwalniania płyt grzejnych
5. Regulator pochylenia pokrywy
6. Taca na tluszcz
7. Pokrętła regulacji temperatury
4
7
3
1 6
5
2

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756