Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Grill elektryczny GÖTZE & JENSEN GG500X

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GRILL
GG500X
2
3
Warunki bezpieczeŃstWa izaGrożenia
1.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bez-
względnie jej przestrzegać.
2.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3.
Urządzenie należy podłączyć do gniazdka z napięciem prądu prze-
-miennego 220-240 V~ wyposażonego w kołek ochronny z uziemieniem.
4.
Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, niekomercyjnego.
5.
Nie podłączaj, nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
6. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól
aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu
z wodą ani jakimikolwiek płynami.
7.
Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej
powierzchni.
8. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, należy odłą-
czyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie
ostygnie. Do przenoszenia używaj rękawic ochronnych i łap urządzenie
za uchwyty.
9. W trakcie pracy, urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Nie dotykaj gorących powierzchni oznaczonych symbolem:
10.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno
znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
4
niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
14. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
15.
Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
16. Urządzenie należy używać z oryginalnym termostatem.
1 7.
W urządzeniu nie należy używać węgla drzewnego i innych materiałów
łatwopalnych.
18. Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są
zamontowane zgodnie z instrukcją. Nie używaj urządzenia bez tacki
ociekowej.
19.
Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do przesuwania,
obracania smażonych produktów nie należy używać ostrych narzędzi.
Należy używać narzędzi drewnianych lub z tworzywa.
20. Produkt nie jest przystosowany do działania z zewnętrznymi urządze-
niami takimi jak programator czasowy.
21.
Nie wolno przykrywać płyty grzejnej niczym innym poza oryginalną
szklaną osłoną.
22. Jeżeli smażona jest duża ilość tłustego mięsa, należy kontrolować stan
zapełnienia tacki ociekowej i w razie potrzeby ją opróżnić.
23. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
WproWadzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
należy dokładnie przeczytać instrukcJę obsłuGi iJeJ przestrzeGać!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
dane tecHniczne
Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów
dotyczących ekoprojektu.
opis produktu
Model GG500X
Zasilanie [V],Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 1800
Wymiary płyty grzejnej [mm] 240x350
1. Podstawa
2. Płyta ociekowa
3. Płyta grzewcza
4. Ruszt
5. Płyta grillująca
6. Szklana pokrywa
7. Termostat z przewodem zasilania
8. Wskaźnik LED
9. Pokrętło regulacji
10. Uchwyty
6
8 9
4
5
3
27
1
10

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756