Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Grzejnik GÖTZE & JENSEN FH600

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GRZEJNIK
CERAMICZNY
FH600
Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Urządzenie należy używać wyłącznie wprzypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy iinne akcesoria są wpełni sprawne inie noszą
śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać iużytkować wyłącznie wsposób opisany
wniniejszej instrukcji oraz zgodny zdanymi uwzględnionymi na tabliczce
znamionowej.
3.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
4. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda zuziemieniem.
5.
Po każdym użyciu lub wprzypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
6.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba oodpowiednich kwalifikacjach.
7.
Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
8.
Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu zgorącymi
elementami urządzenia.
9.
Nie należy umieszczać urządzenia na niestabilnych lub gorących
powierzchniach, ani wich pobliżu.
10.
Urządzenia nie należy zanurzać wwodzie lub innych cieczach, ani używ
w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
11.
Nie należy zakrywać urządzenia w trakcie pracy oraz krótko po jej zakończeniu.
12.
Po zakończonej pracy pozostaw urządzenie w bezpiecznym miejscu,
aż grzałki wystygną.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: FH600
Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz
Moc maksymalna: 2000 W
Długość przewodu: 1,7 m
Liczba programów: 4
5
Pokrętło regulacji
temperatury
Grzałka i osłona grzałki
Podstawa urządzenia
Wskaźnik pracy
Pokrętło wyboru funkcji pracy
Uchwyt
OPIS URZĄdZENIA
PANEl STEROWANIA
POKRęTłO REGUlACJI TEMPERATURy:
MIN – Minimalna temperatura grzania
MAX – Maksymalna temperatura pracy
POKRęTłO FUNKCJI PRACy:
HI – Wysoka moc pracy + funkcja oscylacji
LO – Niska moc pracy + funkcja oscylacji
OFF – Wyłączony
LO – Niska moc pracy
HI – Wysoka moc pracy