Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa GÖTZE & JENSEN MO101W

Powrót
KUCHNIA
MIKROFALOWA
MO101W
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia lub nadmiernego promieniowania mikrofal:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4.
Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i gotowania. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia.
6.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE:
Podczas podgrzewania potraw w woreczkach lub papierowych pojemnikach,
należy dopasować moc urządzenia do opakowań. Rozwiń folię, worek lub
opakowanie przed umieszczeniem w urządzeniu. W przypadku zauważenia
dymu lub ognia, należy bezzwłocznie wyłączyć i odłączyć od zasilania
urządzenie, drzwi należy pozostawić zamknięte aż do stłumienia płomieni.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
8.
Napoje i inne produkty (puszkowane) nie mogą być podgrzewane
w urządzeniu.
9.
Urządzenie nie służy do przechowywania żywności. Nie wolno
4
pozostawiać opakowań, naczyń lub jedzenia w urządzeniu, kiedy nie
jest używane.
10.
Nie należy smażyć artykułów spożywczych w kuchence, gorący olej
może uszkodzić urządzenie, naczynie i poparzyć użytkownika.
11. Nie należy podgrzewać ugotowanych lub surowych jajek.
12. Produkty z twardą skórą takie jak ziemniaki, jabłka, kasztany jadalne,
dynie, należy przed podgrzaniem rozgnieść lub przekroić.
13.
Nie należy podgrzewać butelek dla niemowląt lub potraw dla niemowląt
w kuchence mikrofalowej. Może nastąpić nierównomierne podgrzanie
powodujące poparzenie.
14.
Naczynia kuchenne mogą się mocno nagrzać od potraw podgrzewanych.
Należy używać dedykowanych podstawek pod naczynia aby się nie
poparz.
15.
Należy używać tylko dedykowanych naczyń przeznaczonych dla kuchni
mikrofalowych.
OSTRZEŻENIE PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM MIKROFAL
1.
Nie próbować uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami. Może to
narazić użytkownika na szkodliwe działanie mikrofal. Bardzo ważne jest
aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
2.
Nie wkładać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnię
kuchenki, a drzwi i nie dopuszczać, aby brud lub resztki środka
czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
3.
Nie uruchamiać kuchenki jeżeli jest uszkodzona, nawet kiedy drzwi
kuchenki zamykają się poprawnie i nie ma uszkodzenia na drzwiach
(przegięte, krzywe), zawiasach i zatrzaskach (wyłamanie lub poluźnienie),
uszczelkach drzwi, powierzchniach uszczelnionych.
4.
Kuchenka nie powinna być modyfikowana lub naprawiana przez osoby
do tego nieuprawnione.
5
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAć INSTRUKCJę OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756