Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ładowarka indukcyjna GÖTZE&JENSEN Golden Line WC700K Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
x
*
- oznacza kolor urządzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5.
Urządzenia można ywtylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do
tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać
wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie ywaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to
porażeniem prądem.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi
narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi
elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących
powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być wysoka. Nie
wolno umieszczać ciał obcych, takich jak przedmioty metalowe, magnesy lub karty
z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładować się prawidłowo lub może
zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
użytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: WC700x
Napięcie wejściowe: 5.0V 2.0A, 9.0V 1.8A, 12.0V 1.5A
Moc wyjściowa QI: 5.0W/7.5W/10.0W/15.0W
Odległość ładowania: 3-8 mm
Wydajność ładowania: do 73%
Częstotliwość pracy: 110kHz-205kHz
ŁADOWARKA
INDUKCYJNA
WC700x
OPIS URZĄDZENIA
Cewka ładowarki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Podłącz zintegrowaną końcówkę przewodu USB ładowarki indukcyjnej do ładowarki sieciowej.
2. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki sieciowej z wtykiem przewodu USB od ładowarki indukcyjnej i podłączeniu
ładowarki sieciowej do gniazdka elektrycznego, zostanie podświetlony wtyk USB na kolor niebieski.
3.
Umieść urządzenie przenośne na ładowarce w pozycji pokazanej na poniższym rysunku. Po poprawnym umiejscowieniu
urządzenia na ładowarce, wtyk USB od ładowarki indukcyjnej podświetli się na czerwono.
Dodatkowo należy sprawdzstan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia
przenośnego. Jeżeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania, należy sprawdzw opcjach
urządzenia ączenie funkcji ładowania bezprzewodowego.
4. Po nadowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki indukcyjnej. Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają
się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA! NIEkTóRE fUTERAły, POkROWCE, CASEy ZAłOżONE NA TELEfON MOGĄ POWODOWAć PRZERWy W łADOWANIU
LUb JEGO bRAk. W CELU POPRAWNEGO łADOWANIA TELEfONU, NALEży śCGNĄć WSZySTkIE DODATkOWE ELEMENTy.
UWAGA! W ZALEżNOśCI OD ZAkUPIONEJ łADOWARkI bEZPRZEWODOWEJ kONIECZNE MOżE b DOkUPIENIE
ODDZIELNEJ łADOWARkI SIECIOWEJ O ODPOWIENICH PARAMETRACH, kTóRE SĄ WSkAZANE W DANyCH TECHNICZNyCH.
ROZWZANIE PRObLEMóW Z łADOWANIEM INDUkCyJNyM
EkOLOGICZNA IPRZyJAZNA DLA śRODOWISkA UTyLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r.
wsprawie zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktowszadzami miejskimi.
MOżESZ POMóC CHRONIć śRODOWISkO!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNkI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi b
kompletne, bez uszkodzmechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodownieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łó. Numer krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Przewód USB- jest zintegrowany z ładowarką
Problem Rozwiązanie
Telefon s
nie ładuje
lub telefon
ładuje s
z przerwami.
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy telefon posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
Sprawdź w opcjach ustawienia telefonu ączenie funkcji ładowania indukcyjnego. Jeżeli jest wyłączone, ącz.
Środek telefonu połóż na środku ładowarki indukcyjnej, cewka ładująca telefonu oraz cewka ładowarki indukcyjnej muszą
znajdowsw jednej osi.
Zdejmij obudowę ochroną z telefonu, zbyt gruba obudowa ochronna nie przewodzi pola indukcyjnego.
Zmień ładowarkę sieciową na mocniejszą, minimalna moc ładowarki sieciowej to 5V 2A.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
x
*
- oznacza kolor urządzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5.
Urządzenia można ywać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do
tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać
wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie ywaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to
porażeniem prądem.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
11. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi
narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi
elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących
powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może bwysoka. Nie
wolno umieszczciobcych, takich jak przedmioty metalowe, magnesy lub karty
z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładowsprawidłowo lub może
zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku ytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: WC700x
Napięcie wejściowe: 5.0V 2.0A, 9.0V 1.8A, 12.0V 1.5A
Moc wyjściowa QI: 5.0W/7.5W/10.0W/15.0W
Odległość ładowania: 3-8 mm
Wydajność ładowania: do 73%
Częstotliwość pracy: 110kHz-205kHz
ŁADOWARKA
INDUKCYJNA
WC700x
OPIS URZĄDZENIA
Cewka ładowarki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Podłącz zintegrowaną końcówkę przewodu USB ładowarki indukcyjnej do ładowarki sieciowej.
2. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki sieciowej z wtykiem przewodu USB od ładowarki indukcyjnej i podłączeniu
ładowarki sieciowej do gniazdka elektrycznego, zostanie podświetlony wtyk USB na kolor niebieski.
3.
Umieść urządzenie przenośne na ładowarce w pozycji pokazanej na poniższym rysunku. Po poprawnym umiejscowieniu
urządzenia na ładowarce, wtyk USB od ładowarki indukcyjnej podświetli się na czerwono.
Dodatkowo należy sprawdzić stan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia
przenośnego. Jeżeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania, należy sprawdzić w opcjach
urządzenia włączenie funkcji ładowania bezprzewodowego.
4. Po naładowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki indukcyjnej. Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają
się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA! NIEkTóRE fUTERAły, POkROWCE, CASEy ZAłONE NA TELEfON MOGĄ POWODOWAć PRZERWy W łADOWANIU
LUb JEGO bRAk. W CELU POPRAWNEGO łADOWANIA TELEfONU, NALEży śCIĄGNĄć WSZySTkIE DODATkOWE ELEMENTy.
UWAGA! W ZALEżNOśCI OD ZAkUPIONEJ łADOWARkI bEZPRZEWODOWEJ kONIECZNE MOżE być DOkUPIENIE
ODDZIELNEJ łADOWARkI SIECIOWEJ O ODPOWIENICH PARAMETRACH, kTóRE SĄ WSkAZANE W DANyCH TECHNICZNyCH.
ROZWIĄZANIE PRObLEMóW Z łADOWANIEM INDUkCyJNyM
EkOLOGICZNA IPRZyJAZNA DLA śRODOWISkA UTyLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r.
wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktowszadzami miejskimi.
MOżESZ POMóC CHRONIć śRODOWISkO!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNkI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi b
kompletne, bez uszkodzmechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodownieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łó. Numer krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Przewód USB- jest zintegrowany z ładowarką
Problem Rozwiązanie
Telefon się
nie ładuje
lub telefon
ładuje się
z przerwami.
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy telefon posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
Sprawdź w opcjach ustawienia telefonu włączenie funkcji ładowania indukcyjnego. Jeżeli jest wyłączone, włącz.
Środek telefonu połóż na środku ładowarki indukcyjnej, cewka ładująca telefonu oraz cewka ładowarki indukcyjnej muszą
znajdować się w jednej osi.
Zdejmij obudowę ochroną z telefonu, zbyt gruba obudowa ochronna nie przewodzi pola indukcyjnego.
Zmień ładowarkę sieciową na mocniejszą, minimalna moc ładowarki sieciowej to 5V 2A.
OPIS URZĄDZENIA
Cewka ładowarki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz zintegrowaną końcówkę przewodu USB ładowarki indukcyjnej do ładowarki sieciowej.
2. Po prawidłowym poączeniu ładowarki sieciowej z wtykiem przewodu USB od ładowarki indukcyjnej i poączeniu
ładowarki sieciowej do gniazdka elektrycznego, zostanie podświetlony wtyk USB na kolor niebieski.
3.
Umieść urządzenie przenośne na ładowarce w pozycji pokazanej na poniższym rysunku. Po poprawnym umiejscowieniu
urządzenia na ładowarce, wtyk USB od ładowarki indukcyjnej podświetli sna czerwono.
Dodatkowo należy sprawdzstan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia
przenośnego. Jeżeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania, należy sprawdzw opcjach
urządzenia ączenie funkcji ładowania bezprzewodowego.
4. Po nadowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki indukcyjnej. Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają
się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA! NIEkTóRE fUTERAły, POkROWCE, CASEy ZAłOżONE NA TELEfON MOGĄ POWODOWAć PRZERWy W łADOWANIU
LUb JEGO bRAk. W CELU POPRAWNEGO łADOWANIA TELEfONU, NALEży śCGNĄć WSZySTkIE DODATkOWE ELEMENTy.
UWAGA! W ZALEżNOśCI OD ZAkUPIONEJ łADOWARkI bEZPRZEWODOWEJ kONIECZNE MOżE b DOkUPIENIE
ODDZIELNEJ łADOWARkI SIECIOWEJ O ODPOWIENICH PARAMETRACH, kTóRE SĄ WSkAZANE W DANyCH TECHNICZNyCH.
ROZWZANIE PRObLEMóW Z łADOWANIEM INDUkCyJNyM
EkOLOGICZNA IPRZyJAZNA DLA śRODOWISkA UTyLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r.
wsprawie zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOżESZ POMóC CHRONIć śRODOWISkO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNkI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Przewód USB- jest zintegrowany z ładowarką
Problem Rozwiązanie
Telefon s
nie ładuje
lub telefon
ładuje s
z przerwami.
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy telefon posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
Sprawdź w opcjach ustawienia telefonu ączenie funkcji ładowania indukcyjnego. Jeżeli jest wyłączone, ącz.
Środek telefonu połóż na środku ładowarki indukcyjnej, cewka ładująca telefonu oraz cewka ładowarki indukcyjnej muszą
znajdowsw jednej osi.
Zdejmij obudowę ochroną z telefonu, zbyt gruba obudowa ochronna nie przewodzi pola indukcyjnego.
Zmień ładowarkę sieciową na mocniejszą, minimalna moc ładowarki sieciowej to 5V 2A.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
x
*
- oznacza kolor urządzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5.
Urządzenia można ywtylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do
tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać
wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie ywaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to
porażeniem prądem.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi
narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi
elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących
powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może bwysoka. Nie
wolno umieszczciobcych, takich jak przedmioty metalowe, magnesy lub karty
z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładowsprawidłowo lub może
zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku ytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: WC700x
Napięcie wejściowe: 5.0V 2.0A, 9.0V 1.8A, 12.0V 1.5A
Moc wyjściowa QI: 5.0W/7.5W/10.0W/15.0W
Odległość ładowania: 3-8 mm
Wydajność ładowania: do 73%
Częstotliwość pracy: 110kHz-205kHz
ŁADOWARKA
INDUKCYJNA
WC700x

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756