Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Ładowarka indukcyjna GÖTZE&JENSEN Golden Line WC700K Czarny

Instrukcja obsługi Ładowarka indukcyjna GÖTZE&JENSEN Golden Line WC700K Czarny

Powrót
Dodatkowo należy sprawdzstan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego.
Jeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania, należy sprawdzw opcjach urządzenia ączenie
funkcji ładowania bezprzewodowego.
4.
Po nadowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki indukcyjnej. Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają
się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA! NIEKTÓRE FUTERAŁY, POKROWCE, CASEY ZAŁOŻONE NA TELEFON MOGĄ POWODOWAĆ PRZERWY W ŁADOWANIU
LUB JEGO BRAK. W CELU POPRAWNEGO ŁADOWANIA TELEFONU, NALEŻY ŚCGNĄĆ WSZYSTKIE DODATKOWE ELEMENTY.
UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD ZAKUPIONEJ ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ KONIECZNE MOŻE BYĆ DOKUPIENIE ODDZIELNEJ
ŁADOWARKI SIECIOWEJ O ODPOWIENICH PARAMETRACH, KTÓRE SĄ WSKAZANE W DANYCH TECHNICZNYCH.
ROZWZANIE PROBLEW Z ŁADOWANIEM INDUKCYJNYM
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktowszwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŁADOWARKI INDUKCYJNEJ
1.
ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059
(Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające
z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu auto-
ryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do ywania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych na skutek ywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki,
filtry, pokręa, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie
naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonnaprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant
może dokonwymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z
udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana niemożliwe lub wymagyby nadmiernych
kosztów dla Gwaranta może on odmówdoprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponowinny
sposób zatwienia reklamacji z gwarancji.
8.
Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany
punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi bkompletne, bez uszkodz
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodownieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej
ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wywu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz
ytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łó. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Problem Rozwiązanie
Telefon snie ładuje
lub telefon ładuje s
z przerwami.
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy telefon posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
Sprawdź w opcjach ustawienia telefonu ączenie funkcji ładowania indukcyjnego. Jeżeli jest wyłączone,
ącz.
Środek telefonu połóż na środku ładowarki indukcyjnej, cewka ładująca telefonu oraz cewka ładowarki indukcyjnej
muszą znajdowsw jednej osi.
Zdejmij obudowę ochroną z telefonu, zbyt gruba obudowa ochronna nie przewodzi pola indukcyjnego.
Zmień ładowarkę sieciową na mocniejszą, minimalna moc ładowarki sieciowej to 5V 2A.
v. 2
OPIS URZĄDZENIA
Cewka ładowarki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Podłącz zintegrowaną końcówkę przewodu USB ładowarki indukcyjnej do ładowarki sieciowej.
2. Po prawidłowym podłączeniu ładowarki sieciowej z wtykiem przewodu USB od ładowarki indukcyjnej i podłączeniu ładowarki
sieciowej do gniazdka elektrycznego, zostanie podświetlony wtyk USB na kolor niebieski.
3.
Umieść urządzenie przenośne na ładowarce w pozycji pokazanej na poniższym rysunku. Po poprawnym umiejscowieniu
urządzenia na ładowarce, wtyk USB od ładowarki indukcyjnej podświetli się na czerwono.
Przewód USB- jest zintegrowany z ładowarką
Dodatkowo należy sprawdzić stan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego.
Jeżeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania, należy sprawdzić w opcjach urządzenia włączenie
funkcji ładowania bezprzewodowego.
4.
Po naładowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki indukcyjnej. Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają
się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA! NIEKTÓRE FUTERAŁY, POKROWCE, CASE’Y ZAŁOŻONE NA TELEFON MOGĄ POWODOWAĆ PRZERWY W ŁADOWANIU
LUB JEGO BRAK. W CELU POPRAWNEGO ŁADOWANIA TELEFONU, NALEŻY ŚCIĄGNĄĆ WSZYSTKIE DODATKOWE ELEMENTY.
UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD ZAKUPIONEJ ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ KONIECZNE MOŻE BYĆ DOKUPIENIE ODDZIELNEJ
ŁADOWARKI SIECIOWEJ O ODPOWIENICH PARAMETRACH, KTÓRE SĄ WSKAZANE W DANYCH TECHNICZNYCH.
ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW Z ŁADOWANIEM INDUKCYJNYM
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŁADOWARKI INDUKCYJNEJ
1.
ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059
(Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające
z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu auto-
ryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki,
filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie
naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant
może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z
udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych
kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny
sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8.
Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany
punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej
ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz
użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łó. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Problem Rozwiązanie
Telefon się nie ładuje
lub telefon ładuje się
z przerwami.
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy telefon posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
Sprawdź w opcjach ustawienia telefonu włączenie funkcji ładowania indukcyjnego. Jeżeli jest wyłączone,
włącz.
Środek telefonu połóż na środku ładowarki indukcyjnej, cewka ładująca telefonu oraz cewka ładowarki indukcyjnej
muszą znajdować się w jednej osi.
Zdejmij obudowę ochroną z telefonu, zbyt gruba obudowa ochronna nie przewodzi pola indukcyjnego.
Zmień ładowarkę sieciową na mocniejszą, minimalna moc ładowarki sieciowej to 5V 2A.
v. 2
OPIS URZĄDZENIA
Cewka ładowarki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz zintegrowaną końcówkę przewodu USB ładowarki indukcyjnej do ładowarki sieciowej.
2. Po prawidłowym poączeniu ładowarki sieciowej z wtykiem przewodu USB od ładowarki indukcyjnej i poączeniu ładowarki
sieciowej do gniazdka elektrycznego, zostanie podświetlony wtyk USB na kolor niebieski.
3.
Umieść urządzenie przenośne na ładowarce w pozycji pokazanej na poniższym rysunku. Po poprawnym umiejscowieniu
urządzenia na ładowarce, wtyk USB od ładowarki indukcyjnej podświetli sna czerwono.
Przewód USB- jest zintegrowany z ładowarką
Dodatkowo należy sprawdzstan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia przenośnego.
Jeżeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania, należy sprawdzw opcjach urządzenia ączenie
funkcji ładowania bezprzewodowego.
4.
Po nadowaniu urządzenia, zdejmij je z ładowarki indukcyjnej. Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają
się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA! NIEKTÓRE FUTERAŁY, POKROWCE, CASEY ZAŁOŻONE NA TELEFON MOGĄ POWODOWAĆ PRZERWY W ŁADOWANIU
LUB JEGO BRAK. W CELU POPRAWNEGO ŁADOWANIA TELEFONU, NALEŻY ŚCGNĄĆ WSZYSTKIE DODATKOWE ELEMENTY.
UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD ZAKUPIONEJ ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ KONIECZNE MOŻE BYĆ DOKUPIENIE ODDZIELNEJ
ŁADOWARKI SIECIOWEJ O ODPOWIENICH PARAMETRACH, KTÓRE SĄ WSKAZANE W DANYCH TECHNICZNYCH.
ROZWZANIE PROBLEW Z ŁADOWANIEM INDUKCYJNYM
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktowszwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ŁADOWARKI INDUKCYJNEJ
1.
ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059
(Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające
z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu auto-
ryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może
zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do ywania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych na skutek ywania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części z natury łatwo zywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki,
filtry, pokręa, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie
naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonnaprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant
może dokonwymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z
udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana niemożliwe lub wymagyby nadmiernych
kosztów dla Gwaranta może on odmówdoprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponowinny
sposób zatwienia reklamacji z gwarancji.
8.
Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany
punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi bkompletne, bez uszkodz
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodownieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej
ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wywu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz
ytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.
UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
Problem Rozwiązanie
Telefon snie ładuje
lub telefon ładuje s
z przerwami.
Sprawdź w instrukcji obsługi, czy telefon posiada funkcję ładowania indukcyjnego.
Sprawdź w opcjach ustawienia telefonu ączenie funkcji ładowania indukcyjnego. Jeżeli jest wyłączone,
ącz.
Środek telefonu połóż na środku ładowarki indukcyjnej, cewka ładująca telefonu oraz cewka ładowarki indukcyjnej
muszą znajdowsw jednej osi.
Zdejmij obudowę ochroną z telefonu, zbyt gruba obudowa ochronna nie przewodzi pola indukcyjnego.
Zmień ładowarkę sieciową na mocniejszą, minimalna moc ładowarki sieciowej to 5V 2A.
v. 2
OPIS URZĄDZENIA
Cewka ładowarki
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz zintegrowaną końcówkę przewodu USB ładowarki indukcyjnej do ładowarki sieciowej.
2. Po prawidłowym poączeniu ładowarki sieciowej z wtykiem przewodu USB od ładowarki indukcyjnej i poączeniu ładowarki
sieciowej do gniazdka elektrycznego, zostanie podświetlony wtyk USB na kolor niebieski.
3.
Umieść urządzenie przenośne na ładowarce w pozycji pokazanej na poniższym rysunku. Po poprawnym umiejscowieniu
urządzenia na ładowarce, wtyk USB od ładowarki indukcyjnej podświetli sna czerwono.
Przewód USB- jest zintegrowany z ładowarką
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
x* - oznacza kolor urządzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia
prądem, pożaru, okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym
w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego
ładowania telefonów komórkowych. Urządzenie nie
jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5.
Urządzenia można ywać tylko w temperaturze
pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki
atmosferyczne.
6.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony
przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód
zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, wprzeci-
wnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
wwieku co najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych iosoby obraku
doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia
wmiejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte
Model: WC700x
Napięcie wejściowe: 5.0V 2.0A, 9.0V 1.8A, 12.0V 1.5A
Moc wyjściowa QI: 5.0W/7.5W/10.0W/15.0W
Odległość ładowania: 3-8 mm
Wydajność ładowania: do 73%
Częstotliwość pracy: 110kHz-205kHz
ŁADOWARKA
INDUKCYJNA
WC700x
do wanny lub zlewu.
9. Nie ywaj urządzenia wtrakcie kąpieli wwannie, pod
prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10.
Po każdym yciu lub wprzypadku usterki, urządzenie
należy oączod sieci.
11.
Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia
urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia
nie należy dotykgorącymi narzędziami. Przewód
zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu
zgorącymi elementami urządzenia.
13.
Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia
na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani
wich pobliżu.
14.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia
w trakcie pracy może b wysoka. Nie wolno
umieszcz ci obcych, takich jak przedmioty
metalowe, magnesy lub karty zpaskiem magnety-
cznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym
aładowarką bezprzewodową. Urządzenie przenośne
może nie ładowsprawidłowo lub może zostać
uszkodzone wwyniku przegrzania.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego ytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku ytkowania niewłaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
x* - oznacza kolor urządzenia
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia
prądem, pożaru, okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem
ytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym
w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego
ładowania telefonów komórkowych. Urządzenie nie
jest przeznaczone do ytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5.
Urządzenia można ywtylko w temperaturze
pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki
atmosferyczne.
6.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony
przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód
zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, wprzeci-
wnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci
wwieku co najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych iosoby obraku
doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do ytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny baws
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia
wmiejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte
Model: WC700x
Napięcie wejściowe: 5.0V 2.0A, 9.0V 1.8A, 12.0V 1.5A
Moc wyjściowa QI: 5.0W/7.5W/10.0W/15.0W
Odległość ładowania: 3-8 mm
Wydajność ładowania: do 73%
Częstotliwość pracy: 110kHz-205kHz
ŁADOWARKA
INDUKCYJNA
WC700x
do wanny lub zlewu.
9. Nie używaj urządzenia wtrakcie kąpieli wwannie, pod
prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10.
Po każdym yciu lub wprzypadku usterki, urządzenie
należy odłączyć od sieci.
11.
Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia
urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia
nie należy dotykgorącymi narzędziami. Przewód
zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu
zgorącymi elementami urządzenia.
13.
Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia
na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani
wich pobliżu.
14.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia
w trakcie pracy może być wysoka. Nie wolno
umieszczać ciał obcych, takich jak przedmioty
metalowe, magnesy lub karty zpaskiem magnety-
cznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym
aładowarką bezprzewodową. Urządzenie przenośne
może nie ładować się prawidłowo lub może zostać
uszkodzone wwyniku przegrzania.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756