Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ładowarka samochodowa GÖTZE & JENSEN CC701 60W Szary

Powrót
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz
innych urządzmobilnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5. Urządzenia można ywtylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść.
9.
Przechowywprodukt z dala od wody, należy uniknarażenia produktu na wydłużony
kontakt ze środowiskiem wilgotnym.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11.
Nie stosuj przewodu zasilającego urządzenie do przenoszenia ładowarki lub urządzenia
ładowanego.
12. Przewodu zasilającego oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi narzędziami.
13.
Nie należy umieszczproduktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach
pozostających w zasgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym
razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podleg
silnym siłom zewtrznym i spowodowobrażenia osób w samochodzie.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania nieaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
Ładowarka samochodowa Götze & Jensen CC701G wyposażona jest w dwa porty ładowania. Obsługuje dwa tryby
ładowanie telefonu oraz innych urządzprzenośnych.
Ładowarka obsługuje szeroką gamę napięć wejściowych od 12V do 24V. Dodatnie i ujemne styczniki sprężynowe dla
prądu wejściowego wyposażone w metalowe ącza gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo, przez co mogą
sdopasowdo różnych wielkości gniazd zapalniczki i gniazd zasilania z zachowaniem zgodności ze wszystkimi
popularnymi modelami pojazdów na rynku.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki lub zasilania w samochodzie.
2. Użyj kabla danych, aby poączurządzenie do ładowarki w celu nadowania.
3. Oącz urządzenie ładowane po osiągnięciu 100% nadowania.
4.
Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki lub zasilania samochodu po skończeniu ładowania urządzenia.
UWAGA:
NIE NAly NARAŻAć URZĄdZENIA NA BEZPOśREdNIE dZIAłANIE PROMIENI SłONECZNyCH.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
CC701G
Model: CC701G
Napięcie wejściowe: DC 12-24V
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 3A, 60 W
Napięcie wyjściowe USB: 5V 3A, 9V 2A,
12V 1.5A, 18W
Ilość wyjść: 2
Moc: 78W
1. Port USB
2. Port USB Typu-C
3. Styki zasilające
3
1
2
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz
innych urządzmobilnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5. Urządzenia można ywtylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść.
9.
Przechowywprodukt z dala od wody, należy uniknarażenia produktu na wydłużony
kontakt ze środowiskiem wilgotnym.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11.
Nie stosuj przewodu zasilającego urządzenie do przenoszenia ładowarki lub urządzenia
ładowanego.
12. Przewodu zasilającego oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi narzędziami.
13.
Nie należy umieszczproduktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach
pozostających w zasgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym
razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podleg
silnym siłom zewtrznym i spowodowobrażenia osób w samochodzie.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania nieaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
Ładowarka samochodowa Götze & Jensen CC701G wyposażona jest w dwa porty ładowania. Obsługuje dwa tryby
ładowanie telefonu oraz innych urządzprzenośnych.
Ładowarka obsługuje szeroką gamę napięć wejściowych od 12V do 24V. Dodatnie i ujemne styczniki sprężynowe dla
prądu wejściowego wyposażone w metalowe ącza gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo, przez co mogą
sdopasowdo różnych wielkości gniazd zapalniczki i gniazd zasilania z zachowaniem zgodności ze wszystkimi
popularnymi modelami pojazdów na rynku.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki lub zasilania w samochodzie.
2. Użyj kabla danych, aby poączurządzenie do ładowarki w celu nadowania.
3. Oącz urządzenie ładowane po osiągnięciu 100% nadowania.
4.
Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki lub zasilania samochodu po skończeniu ładowania urządzenia.
UWAGA:
NIE NAly NARAŻAć URZĄdZENIA NA BEZPOśREdNIE dZIAłANIE PROMIENI SłONECZNyCH.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
CC701G
Model: CC701G
Napięcie wejściowe: DC 12-24V
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 3A, 60 W
Napięcie wyjściowe USB: 5V 3A, 9V 2A,
12V 1.5A, 18W
Ilość wyjść: 2
Moc: 78W
1. Port USB
2. Port USB Typu-C
3. Styki zasilające
3
1
2
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz
innych urządzeń mobilnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można ywać tylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść.
9.
Przechowywać produkt z dala od wody, należy unikać narażenia produktu na wydłużony
kontakt ze środowiskiem wilgotnym.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
11.
Nie stosuj przewodu zasilającego urządzenie do przenoszenia ładowarki lub urządzenia
ładowanego.
12. Przewodu zasilającego oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami.
13.
Nie należy umieszczproduktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach
pozostających w zasgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym
razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podleg
silnym siłom zewtrznym i spowodowobrażenia osób w samochodzie.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania nieaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
Ładowarka samochodowa Götze & Jensen CC701G wyposażona jest w dwa porty ładowania. Obsługuje dwa tryby
ładowanie telefonu oraz innych urządzprzenośnych.
Ładowarka obsługuje szeroką gamę napięć wejściowych od 12V do 24V. Dodatnie i ujemne styczniki sprężynowe dla
prądu wejściowego wyposażone w metalowe ącza gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo, przez co mogą
sdopasowdo różnych wielkości gniazd zapalniczki i gniazd zasilania z zachowaniem zgodności ze wszystkimi
popularnymi modelami pojazdów na rynku.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki lub zasilania w samochodzie.
2. Użyj kabla danych, aby poączurządzenie do ładowarki w celu nadowania.
3. Oącz urządzenie ładowane po osiągnięciu 100% nadowania.
4.
Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki lub zasilania samochodu po skończeniu ładowania urządzenia.
UWAGA:
NIE NAly NARAŻAć URZĄdZENIA NA BEZPOśREdNIE dZIAłANIE PROMIENI SłONECZNyCH.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
CC701G
Model: CC701G
Napięcie wejściowe: DC 12-24V
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 3A, 60 W
Napięcie wyjściowe USB: 5V 3A, 9V 2A,
12V 1.5A, 18W
Ilość wyjść: 2
Moc: 78W
1. Port USB
2. Port USB Typu-C
3. Styki zasilające
3
1
2
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz
innych urządzmobilnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5. Urządzenia można ywtylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść.
9.
Przechowywprodukt z dala od wody, należy uniknarażenia produktu na wydłużony
kontakt ze środowiskiem wilgotnym.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11.
Nie stosuj przewodu zasilającego urządzenie do przenoszenia ładowarki lub urządzenia
ładowanego.
12. Przewodu zasilającego oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi narzędziami.
13.
Nie należy umieszczproduktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach
pozostających w zasięgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym
razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podleg
silnym siłom zewnętrznym i spowodować obrażenia osób w samochodzie.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
użytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
Ładowarka samochodowa Götze & Jensen CC701G wyposażona jest w dwa porty ładowania. Obsługuje dwa tryby
ładowanie telefonu oraz innych urządzprzenośnych.
Ładowarka obsługuje szeroką gamę napięć wejściowych od 12V do 24V. Dodatnie i ujemne styczniki sprężynowe dla
prądu wejściowego wyposażone w metalowe ącza gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo, przez co mogą
sdopasowdo różnych wielkości gniazd zapalniczki i gniazd zasilania z zachowaniem zgodności ze wszystkimi
popularnymi modelami pojazdów na rynku.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki lub zasilania w samochodzie.
2. Użyj kabla danych, aby poączurządzenie do ładowarki w celu nadowania.
3. Oącz urządzenie ładowane po osiągnięciu 100% nadowania.
4.
Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki lub zasilania samochodu po skończeniu ładowania urządzenia.
UWAGA:
NIE NAly NARAŻAć URZĄdZENIA NA BEZPOśREdNIE dZIAłANIE PROMIENI SłONECZNyCH.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
CC701G
Model: CC701G
Napięcie wejściowe: DC 12-24V
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 3A, 60 W
Napięcie wyjściowe USB: 5V 3A, 9V 2A,
12V 1.5A, 18W
Ilość wyjść: 2
Moc: 78W
1. Port USB
2. Port USB Typu-C
3. Styki zasilające
3
1
2
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz
innych urządzmobilnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5. Urządzenia można ywtylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść.
9.
Przechowywprodukt z dala od wody, należy uniknarażenia produktu na wydłużony
kontakt ze środowiskiem wilgotnym.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11.
Nie stosuj przewodu zasilającego urządzenie do przenoszenia ładowarki lub urządzenia
ładowanego.
12. Przewodu zasilającego oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi narzędziami.
13.
Nie należy umieszczproduktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach
pozostających w zasgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym
razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podleg
silnym siłom zewtrznym i spowodowobrażenia osób w samochodzie.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania nieaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
Ładowarka samochodowa Götze & Jensen CC701G wyposażona jest w dwa porty ładowania. Obsługuje dwa tryby
ładowanie telefonu oraz innych urządzprzenośnych.
Ładowarka obsługuje szeroką gamę napięć wejściowych od 12V do 24V. Dodatnie i ujemne styczniki sprężynowe dla
prądu wejściowego wyposażone w metalowe ącza gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo, przez co mogą
sdopasowdo różnych wielkości gniazd zapalniczki i gniazd zasilania z zachowaniem zgodności ze wszystkimi
popularnymi modelami pojazdów na rynku.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Poącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki lub zasilania w samochodzie.
2. Użyj kabla danych, aby poączurządzenie do ładowarki w celu nadowania.
3. Oącz urządzenie ładowane po osiągnięciu 100% nadowania.
4.
Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki lub zasilania samochodu po skończeniu ładowania urządzenia.
UWAGA:
NIE NAly NARAŻAć URZĄdZENIA NA BEZPOśREdNIE dZIAłANIE PROMIENI SłONECZNyCH.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
CC701G
Model: CC701G
Napięcie wejściowe: DC 12-24V
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 3A, 60 W
Napięcie wyjściowe USB: 5V 3A, 9V 2A,
12V 1.5A, 18W
Ilość wyjść: 2
Moc: 78W
1. Port USB
2. Port USB Typu-C
3. Styki zasilające
3
1
2
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania telefonów komórkowych, tabletów oraz
innych urządzmobilnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do ytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych ynach.
5. Urządzenia można ywtylko w temperaturze -10oC do 40oC. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony.
7.
Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść.
9.
Przechowywprodukt z dala od wody, należy uniknarażenia produktu na wydłużony
kontakt ze środowiskiem wilgotnym.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy oączod sieci.
11.
Nie stosuj przewodu zasilającego urządzenie do przenoszenia ładowarki lub urządzenia
ładowanego.
12. Przewodu zasilającego oraz urządzenia nie należy dotykgorącymi narzędziami.
13.
Nie należy umieszczproduktu na poduszkach powietrznych lub w obszarach
pozostających w zasgu napompowanych poduszek powietrznych. W przeciwnym
razie, w przypadku uruchomienia poduszki powietrznej, urządzenie może podleg
silnym siłom zewtrznym i spowodowobrażenia osób w samochodzie.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
ytkowania.
NAly dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie
ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania nieaściwego lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
Ładowarka samochodowa Götze & Jensen CC701G wyposażona jest w dwa porty ładowania. Obsługuje dwa tryby
ładowanie telefonu oraz innych urządzeń przenośnych.
Ładowarka obsługuje szeroką gamę napięć wejściowych od 12V do 24V. Dodatnie i ujemne styczniki sprężynowe dla
prądu wejściowego są wyposażone w metalowe złącza gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo, przez co mogą
się dopasować do różnych wielkości gniazd zapalniczki i gniazd zasilania z zachowaniem zgodności ze wszystkimi
popularnymi modelami pojazdów na rynku.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Podłącz ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki lub zasilania w samochodzie.
2. Użyj kabla danych, aby podłączyć urządzenie do ładowarki w celu naładowania.
3. Odłącz urządzenie ładowane po osiągnięciu 100% naładowania.
4.
Wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki lub zasilania samochodu po skończeniu ładowania urządzenia.
UWAGA:
NIE NAly NARAć URZĄdZENIA NA BEZPOśREdNIE dZIAłANIE PROMIENI SłONECZNyCH.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SAMOCHODOWA
CC701G
Model: CC701G
Napięcie wejściowe: DC 12-24V
Napięcie wyjściowe USB-C: 5V 3A
9V 3A
12V 3A
15V 3A
20V 3A, 60 W
Napięcie wyjściowe USB: 5V 3A, 9V 2A,
12V 1.5A, 18W
Ilość wyjść: 2
Moc: 78W
1. Port USB
2. Port USB Typu-C
3. Styki zasilające
3
1
2
problemy i rozwiązania
ekologiczna iprzyjazna dla środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r.
wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
możesz pomóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi b
kompletne, bez uszkodzmechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodownieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwaga!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
problem rozwiązanie
Ładowarka nie działa (brak komuni-
kacji z podłączonym urządzeniem,
brak reakcji ładowarki na umieszczenie
urządzenia w gnieździe zapalniczki).
1. Upewnij się, że ładowarka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe zapalniczki.
2. Przekręć kluczyk samochodu na pozycję „ON” lub II”, czyli ĄCZONY ZAPŁON
(silnik nie jest włączony), akcesoria takie jak wycieraczki, elektryczne szyby, radio,
nawiew otrzymują zasilanie +12V.
Słabe, długie, przerywane ładowanie.
1. Sprawdź czy kabel użyty do transmisji zasilania jest poprawnie włożony w ładowarce
i urządzeniu które ładuje.
2. Zweryfikuj czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, jeśli tak jest należy go wymienić.
Zwarcie, spalenie bezpiecznika
samochodu.
1. Dla bezpieczeństwa należy udać się do uprawnionego zakładu zajmującego się diagnozą
oraz napratego typu usterek, w celu ustalenia przyczyny występującego zwarcia.
2. Nie używaj urządzenia, może to spowodować uszkodzenie elementu/ podzespołu
pojazdu samochodowego.
Cy czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-dom sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 Łó. numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
problemy i rozwzania
ekologiczna iprzyjazna dla środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r.
wsprawie zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktowszadzami miejskimi.
możesz pomóc chronić środowisko!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwaga!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodownieuznanie gwarancji.
problem rozwiązanie
Ładowarka nie dzia (brak komuni-
kacji z poączonym urządzeniem,
brak reakcji ładowarki na umieszczenie
urządzenia w gnieździe zapalniczki).
1. Upewnij s, że ładowarka jest prawidłowo umieszczona w gnidzie zapalniczki.
2. Przekręć kluczyk samochodu na pozycję ONlub II, czyli WŁĄCZONY ZAPŁON
(silnik nie jest ączony), akcesoria takie jak wycieraczki, elektryczne szyby, radio,
nawiew otrzymują zasilanie +12V.
abe, długie, przerywane ładowanie.
1. Sprawdź czy kabel yty do transmisji zasilania jest popraw