Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ładowarka sieciowa GÖTZE & JENSEN Golden Line WC1UC-PD18 18W USB-C szybkie ładowanie

Powrót
2
3
1
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia firmy Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie,
zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NAlEży DOkłADNIE PRZEcZytAć INstRukcJę ObsłuGI IJEJ
PRZEstRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe
w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
WAżNE ŚRODkI OstROżNOŚcI
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z danymi
technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi.
3.
Nie ingeruj i nie zmieniaj konstrukcji urządzenia ponieważ jest
to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem i utratą gwarancji.
4. Chroń produkt przed upadkiem i wstrząsami.
5.
Nie władaj urządzenia do gniazda elektrycznego, jeżeli jest
uszkodzone.
6. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci!
7. Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniami.
8. Nie narażaj urządzenia na wilgoć i przegrzanie.
9.
Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach i suchym otoczeniu.
uRucHAMIANIE I ObsłuGA
1.
Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci AC 100-240 V.
2.
Podłącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
3.
Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą odpowiedniego
przewodu (brak na wyposażeniu). Podłącz wtyczkę przewodu
USB typ-C do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec
przewodu do urządzenia zewnętrznego.
4. Ładowarka automatycznie zacznie ładować urządzenie.
5.
Po naładowaniu urządzenia, odłącz ładowarkę z gniazda
elektrycznego.
cZysZcZENIE
1. Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.
uWAGA!
Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zanurzaj w wodzie,
nie pozwól, aby do wnętrza dostała się woda.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA SIECIOWA
WC1UC-PD18 OPIs uRZĄDZENIA
1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe
USB typ C
3. Aluminiowa obudowa
Model urządzenia: Wc1uc-PD18
Wejście: 100-240V~
Natężenie prądu wejściowe: 0.5A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50/60Hz
Wyjście: 5.0V 3.0A, 15.0W
9.0V 2.0A, 18.0W
12.0V 1.5A, 18.0W
Średnia sprawność podczas pracy: 85.67%
Moc: 18.0W
10. Nie odłączaj urządzenia od gniada zasilania mokrymi dłońmi.
DANE tEcHNIcZNE
1 2 3
EkOlOGIcZNA IPRZyJAZNA DlA
ŚRODOWIskA utylIZAcJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu
Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem,
razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania
iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOżEsZ POMóc cHRONIć ŚRODOWIskO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielek-
tronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARuNkI GWARANcJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu
14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doautoryzowanego
serwisu lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia
części zamiennych odproducenta termin naprawy może
zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty
wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia
niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokow-
ania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli
powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy
lub jeśli jest toniemożliwe placówka sprzedaży detalicznej,
wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez
uszkodzeń mechanicznych Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających zprzepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia
wramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uWAGA:
usZkODZENIE lub usuNIęcIE tAblIcZkI ZNAMIONOWEJ
ZuRZĄDZENIA MOżE sPOWODOWAć NIEuZNANIE GWARANcJI.
45 6
Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ARt-DOM sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź.
Numer krajowego Rejestru sądowego 0000354059.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756