Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ładowarka sieciowa GÖTZE & JENSEN Golden Line WC900W 65W Biały

Powrót
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie,
zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego ytkowania.
NAlEży DOADNIE PRZEcZytAć INstRukcObsłuGI IJEJ
PRZEstRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe
w wyniku ytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
WAżNE ŚRODkI OstROżNOŚcI
1.
Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed
rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Należy ywurządzenia zgodnie z przeznac-
zeniem i zgodnie z danymi technicznymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
3.
Nie można ingerowi zmienikonstrukcji
urządzenia ponieważ jest to niebezpieczne i grozi
porażeniem prądem i utratą gwarancji.
4. Chronić produkt przed upadkiem i wstrząsami.
5.
Nie wkładurządzenia do gniazda elektrycz-
nego, jeżeli jest uszkodzone.
6. Urządzenie należy trzymz dala od dzieci!
7. Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
8. Nie narażurządzenia na wilgoć i przegrzanie.
9.
Należy stosowwyłącznie w pomieszczeniach
i suchym otoczeniu.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SIECIOWA
WC900W
Model urządzenia: Wc900W
Wejście: 100-240V~
Natężenie prądu wejściowe: 1.5A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:
50/60Hz
Wyjście USB Typ C: napięcie, prąd, moc wyjściowa:
5.0V-2.4A-12.0W
20.0V-3.25A-65.0W
Wyjście USB A: napięcie, prąd, moc wyjściowa: 5.0V-3.0A-18.0W
9.0V-2.0A-18.0W
12.0V-1.5A-18.0W
10. Nie oączurządzenia od gniada zasilania
mokrymi dłońmi.
11. Nie poączaj do zasilania uszkodzonego
urządzenia ani przewodu.
DANE tEcHNIcZNE
1 2 3
2
3
1
OPIs uRZĄDZENIA
1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe USB typ C
3. Gniazdo wyjściowe USB-A
Średnia sprawność podczas pracy: 81.88%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 76.40%
Zycie energii w stanie bez obciążenia: 0.21W
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie,
zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego ytkowania.
NAlEży DOADNIE PRZEcZytINstRukcObsłuGI IJEJ
PRZEstRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe
w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
WAżNE ŚRODkI OstROżNOŚcI
1.
Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznac-
zeniem i zgodnie z danymi technicznymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
3.
Nie można ingerować i zmieniać konstrukcji
urządzenia ponieważ jest to niebezpieczne i grozi
porażeniem prądem i utratą gwarancji.
4. Chronić produkt przed upadkiem i wstrząsami.
5.
Nie wkładać urządzenia do gniazda elektrycz-
nego, jeżeli jest uszkodzone.
6. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci!
7. Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
8. Nie narażać urządzenia na wilgoć i przegrzanie.
9.
Należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach
i suchym otoczeniu.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SIECIOWA
WC900W
Model urządzenia: Wc900W
Wejście: 100-240V~
Natężenie prądu wejściowe: 1.5A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:
50/60Hz
Wyjście USB Typ C: napięcie, prąd, moc wyjściowa:
5.0V-2.4A-12.0W
20.0V-3.25A-65.0W
Wyjście USB A: napięcie, prąd, moc wyjściowa: 5.0V-3.0A-18.0W
9.0V-2.0A-18.0W
12.0V-1.5A-18.0W
10. Nie odłączać urządzenia od gniada zasilania
mokrymi dłońmi.
11. Nie podłączaj do zasilania uszkodzonego
urządzenia ani przewodu.
DANE tEcHNIcZNE
1 2
3
2
3
1
OPIs uRZĄDZENIA
1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe USB typ C
3. Gniazdo wyjściowe USB-A
Średnia sprawność podczas pracy: 81.88%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 76.40%
Zycie energii w stanie bez obciążenia: 0.21W
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie,
zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego ytkowania.
NAlEży DOADNIE PRZEcZytAć INstRukcObsłuGI IJEJ
PRZEstRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego,
nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe
w wyniku ytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
WAżNE ŚRODkI OstROżNOŚcI
1.
Proszę przeczytać uważnie instrukcję przed
rozpoczęciem ytkowania urządzenia.
2. Należy ywurządzenia zgodnie z przeznac-
zeniem i zgodnie z danymi technicznymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
3.
Nie można ingerowi zmienikonstrukcji
urządzenia ponieważ jest to niebezpieczne i grozi
porażeniem prądem i utratą gwarancji.
4. Chronić produkt przed upadkiem i wstrząsami.
5.
Nie wkładurządzenia do gniazda elektrycz-
nego, jeżeli jest uszkodzone.
6. Urządzenie należy trzymz dala od dzieci!
7. Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniami.
8. Nie narażurządzenia na wilgoć i przegrzanie.
9.
Należy stosowwyłącznie w pomieszczeniach
i suchym otoczeniu.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŁADOWARKA
SIECIOWA
WC900W
Model urządzenia: Wc900W
Wejście: 100-240V~
Natężenie prądu wejściowe: 1.5A
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:
50/60Hz
Wyjście USB Typ C: napięcie, prąd, moc wyjściowa:
5.0V-2.4A-12.0W
20.0V-3.25A-65.0W
Wyjście USB A: napięcie, prąd, moc wyjściowa: 5.0V-3.0A-18.0W
9.0V-2.0A-18.0W
12.0V-1.5A-18.0W
10. Nie oączurządzenia od gniada zasilania
mokrymi dłońmi.
11. Nie poączaj do zasilania uszkodzonego
urządzenia ani przewodu.
DANE tEcHNIcZNE
1 2
3
2
3
1
OPIs uRZĄDZENIA
1. Wtyczka wejściowa AC
2. Gniazdo wyjściowe USB typ C
3. Gniazdo wyjściowe USB-A
Średnia sprawność podczas pracy: 81.88%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%): 76.40%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0.21W
Ekologiczna iprzyjazna dla
środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu
Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE),
symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem,
razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania
iutylizacji odpadów lubskontaktowszadzami miejskimi.
MEsz poMóc chronić środowisko!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielek-
tronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu
14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doautoryzowanego
serwisu lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia
części zamiennych odproducenta termin naprawy może
zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty
wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do ywania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia
niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokow-
ania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli
powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy
lub jeśli jest toniemożliwe placówka sprzedaży detalicznej,
wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki). Zwracane urządzenie musi bkompletne, bez
uszkodzmechanicznych Niespełnienie tych warunków
może spowodownie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających zprzepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia
wramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwaga:
uszkodzEniE lub usunięciE tabliczki znaMionowEj
zurządzEnia ME spowodować niEuznaniE gwarancji.
4
5 6 7
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie
różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-doM sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 Łó.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
uruchaMianiE i obsŁuga
1.
Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci AC 100-240 V.
2.
Podłącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
3.
Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą odpowiedniego
przewodu (brak na wyposażeniu). Podłącz wtyczkę przewodu
USB typ-C do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec
przewodu do urządzenia zewnętrznego.
4. Ładowarka automatycznie zacznie ładować urządzenie.
5.
Po naładowaniu urządzenia, odłącz ładowarkę z gniazda
elektrycznego.
problEMy i rozwiązania
czyszczEniE
1. Oącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.
uwaga!
Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zanurzaj w wodzie,
nie pozwól, aby do wtrza dostała swoda.
problEM przyczyna rozwiązaniE
Ładowarka
nie ładuje.
Uszkodzenie łado-
warki.
Zwróć uwagę na zewnętrzy wygląd
ładowarki czy nie występują uszkodzenia
mechaniczne na obudowie bądź w miej-
scach wtyczek przewodów zasilających.
Uszkodzenie prze-
wodu zasilającego.
Zmień przewód zasilający.
Niepoprawne
włożenie ładowarki
do gniazda zasila-
jącego.
Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie
włożona do gniazda zasilającego, a gniazdo
spełnia wymagania techniczne dotyczące
ładowarki.
Ładowarka
ładuje wolno.
Urządzenie nie
obsługuje tech-
nologii szybkiego
ładowania.
Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuję
technologię szybkiego ładowania QC 3.0.
Ekologiczna iprzyjazna dla
środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu
Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE),
symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem,
razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania
iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MożEsz poMóc chronić środowisko!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielek-
tronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu
14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doautoryzowanego
serwisu lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia
części zamiennych odproducenta termin naprawy może
zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty
wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do ywania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia
niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokręa, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokow-
ania, usunięcia zanieczyszczoraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli
powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy
lub jeśli jest toniemożliwe placówka sprzedaży detalicznej,
wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki). Zwracane urządzenie musi bkompletne, bez
uszkodzmechanicznych Niespełnienie tych warunków
może spowodownie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających zprzepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia
wramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwaga:
uszkodzEniE lub usunięciE tabliczki znaMionowEj
zurządzEnia ME spowodować niEuznaniE gwarancji.
4
5 6
7
Cy czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą sone nieznacznie
różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do ytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-doM sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 Łó.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
uruchaMianiE i obsŁuga
1.
Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci AC 100-240 V.
2.
Poącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
3.
Poącz urządzenie zewtrzne za pomoodpowiedniego
przewodu (brak na wyposażeniu). Poącz wtyczkę przewodu
USB typ-C do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec
przewodu do urządzenia zewtrznego.
4. Ładowarka automatycznie zacznie ładowurządzenie.
5.
Po nadowaniu urządzenia, oącz ładowarkę z gniazda
elektrycznego.
problEMy i rozwzania
czyszczEniE
1. Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.
uwaga!
Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zanurzaj w wodzie,
nie pozwól, aby do wnętrza dostała się woda.
problEM przyczyna rozwiązaniE
Ładowarka
nie ładuje.
Uszkodzenie łado-
warki.
Zwróć uwagę na zewtrzy wygląd
ładowarki czy nie występują uszkodzenia
mechaniczne na obudowie bądź w miej-
scach wtyczek przewodów zasilających.
Uszkodzenie prze-
wodu zasilającego.
Zmień przewód zasilający.
Niepoprawne
włożenie ładowarki
do gniazda zasila-
jącego.
Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie
włożona do gniazda zasilającego, a gniazdo
spełnia wymagania techniczne dotyczące
ładowarki.
Ładowarka
ładuje wolno.
Urządzenie nie
obsługuje tech-
nologii szybkiego
ładowania.
Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuję
technologię szybkiego ładowania QC 3.0.
Ekologiczna iprzyjazna dla
środowiska utylizacja
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu
Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE),
symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzoznaczonych tym symbolem,
razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania
iutylizacji odpadów lubskontaktowszadzami miejskimi.
MEsz poMóc chronić środowisko!
aściwe postępowanie zezytym sprzętem elektrycznym ielek-
tronicznym przyczynia sdouniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
warunki gwarancji
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest
wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu
14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doautoryzowanego
serwisu lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia
części zamiennych odproducenta termin naprawy może
zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla ytkownika wynosi 24 miesiące oddaty
wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do ywania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a.
uszkodzpowstałych naskutek ywania urządzenia
niezgodnie zinstrukcją obsługi
b.
uszkodzmechanicznych, chemicznych lub termicznych
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby
nieposiadające autoryzacji producenta
d.
części znatury łatwo zywalnych takich jak: żarówki,
bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria
e.
instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokow-
ania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli
powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy
lub jeśli jest toniemożliwe placówka sprzedaży detalicznej,
wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot
gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez
uszkodzeń mechanicznych Niespełnienie tych warunków
może spowodować nie uznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających zprzepisów
orękojmi zawady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje naterytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia
wramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
uwaga:
uszkodzEniE lub usunięciE tabliczki znaMionowEj
zurządzEnia ME spowodować niEuznaniE gwarancji.
45 6
7
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
art-doM sp. z o.o., ul. zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
numer krajowego rejestru sądowego 0000354059.
uruchaMianiE i obsŁuga
1.
Ładowarka przystosowana jest do napięcia sieci AC 100-240 V.
2.
Poącz ładowarkę do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
3.
Poącz urządzenie zewtrzne za pomoodpowiedniego
przewodu (brak na wyposażeniu). Poącz wtyczkę przewodu
USB typ-C do gniazda ładowarki a następnie drugi koniec
przewodu do urządzenia zewtrznego.
4. Ładowarka automatycznie zacznie ładowurządzenie.
5.
Po nadowaniu urządzenia, oącz ładowarkę z gniazda
elektrycznego.
problEMy i rozwzania
czyszczEniE
1. Oącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.
uwaga!
Nie stosuj żrących środków czyszczących, nie zanurzaj w wodzie,
nie pozwól, aby do wtrza dostała swoda.
problEM przyczyna rozwiązaniE
Ładowarka
nie ładuje.
Uszkodzenie łado-
warki.
Zwróć uwagę na zewtrzy wygląd
ładowarki czy nie występują uszkodzenia
mechaniczne na obudowie bądź w miej-
scach wtyczek przewodów zasilających.
Uszkodzenie prze-
wodu zasilającego.
Zmień przewód zasilający.
Niepoprawne
włożenie ładowarki
do gniazda zasila-
jącego.
Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie
włożona do gniazda zasilającego, a gniazdo
spełnia wymagania techniczne dotyczące
ładowarki.
Ładowarka
ładuje wolno.
Urządzenie nie
obsługuje tech-
nologii szybkiego
ładowania.
Upewnij się, że twoje urządzenie obsługuję
technologię szybkiego ładowania QC 3.0.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756