Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lokówka automatyczna GÖTZE & JENSEN Diamond DHC900

Powrót
AUTOMATYCZNA
LOKÓWKA
DO WŁOSÓW
DHC900
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do lokowania i stylizacji włosów.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub labo-
ratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6.
Urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach. Nie narażaj produktu
na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
8. Nie zawijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym
może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
11.
Po zakończeniu używania urządzenia należy odłączyć wtyczkę od
gniazda elektrycznego.
12.
Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, wanny, prysznica, umywalki.
Obecność wody stanowi zagrożenia nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
13.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
14. Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód.
4
15.
W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie
w obwodzie elektrycznym, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD).
W celu uzyskania więcej informacji skontaktuj się z wykwalifikowanym
elektrykiem.
16.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
17.
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania podane
na urządzeniu jest zgodne z napięciem w instalacji elektrycznej.
18.
Nie należy umieszczać w otworze urządzenia żadnych metalowych
przedmiotów, ponieważ grozi to poparzeniem lub porażeniem prądem.
19.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
20. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może
być bardzo wysoka. Należy unikać kontaktu ze skórą, trzymać urządzenie
za uchwyt. Nie należy dotykać gorącego wałka.
21. Nie należy korzystać z urządzenia mokrymi dłońmi. Należy stosować
na suchych włosach.
22.
Jeżeli urządzenie jest stosowane na farbowanych włosach, wałek może
się zabarwić.
23. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niepra-
widłowym użytkowaniem produktu.
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie pozosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
Model: DHC900
Zasilanie [V],Hz: 220-240~, 50-60
Moc [W]: 33
Zakres temperatur [°C]: 150; 170; 190;210; (+/-10C°)
dANE TECHNICZNE
OPIS URZądZENIA
1
2
3
4
5
6
78
910
Typ lokowania Ustawienie temperatury
Delikatne loki 150°C
Średnie loki 170°C
Mocne loki 190-210°C
1. Wałek lokówki
2. Wnęka
3. Komora nawijania
4. Przycisk nawijania / Lewo
5. Przycisk nawijania / Prawo
6. Wskaźniki ustawienia temperatury
7. Przycisk ustawienia temperatury
8. Przycisk Wł./Wył.
9. Przewód obrotowy
10. Uchwyt do zawieszenia
11. Rozdzielacz pasm włosów
12. Czyścik wałka lokówki
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
2.
Włącz urządzenie naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy przycisk Wł./Wył. , urządzenie wyda
sygnał dźwiękowy a wskaźnik ustawienia temperatury zacznie pulsować informując o nagrzewaniu
się wałka lokówki.
1211

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756