Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lokówka GÖTZE & JENSEN HC600

Instrukcja obsługi Lokówka GÖTZE & JENSEN HC600

Powrót
LOKÓWKA
HC600
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do stylizacji włosów. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj
produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymie-
niony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może
spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem,
ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
11. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
12. Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: HC600
Zasilanie [V],Hz: 100-240~, 50/60
Moc maksymalna [W]: 56
Średnica wałka [mm]: 32
Zakres temperatur [oC]: od 140 do 200
13.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być
bardzo wysoka. Nie dotykaj wałka oraz innych elementów grzewczych
urządzenia, ponieważ grozi to poparzeniem.
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napeł-
nionych wodą.
5
OPIS URZądZENIA
3. Włącz urządzenie pokrętłem i wybierz jedną z czterech dostępnych temperatur. Po wybraniu odpo-
wiedniej temperatury czerwona dioda zacznie pulsować. Po osiągnięciu żądanej temperatury, dioda
będzie świecić w sposób ciągły.
4. Urządzenie jest gotowe do pracy po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Domyślna temperatura
po włączeniu:
1 – 140 °C,
2 – 160 °C,
3 – 180 °C,
4 – 200 °C.
Urządzenie nagrzewa się maksymalnie do temperatury 200°C ok. 2 minut od włączenia urządzenia.
UWAGA: WySOKA TEMPERATURA SłUŻy dO UKłAdANIA WłOSóW PRZEZ dOśWIAdCZONE OSOBy.
INSTAlACJA, PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przed użyciem włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
1. Usuń folię zabezpieczającą z urządzenia i przetrzyj zwilżoną, miękką ściereczką.
2.
Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego i połóż lokówkę na stojaku na stabilnej i odpornej
na wysoką temperaturę powierzchni.
Wałek grzewczy Uchwyt przytrzymujący
włosy
Pokrętło Wł./Wył. urządzenia
oraz ustawienia temperatury
Obrotowy
przewód
Stojak
Dioda LED

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756