Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lokówka GÖTZE & JENSEN HC700

Powrót
LOKÓWKA
DHC700
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
SPOSÓB UŻYCIA
Zaczynając robić loki, trzymaj uchwyt ku dołowi i owijaj pasma włosów wokół gorącej lokówki
-odczekaj 10 sekund, aż utworzy się lok,
-ostrożnie otwórz lokówkę i zdejmij włosy,
-powtarzaj czynność dla każdego pasma włosów, aż do uzyskania oczekiwanego efektu.
WSKAZÓWKA
Przed stylizacją lub szczotkowaniem loki powinny ostygnąć, efekt będzie trwalszy.
BLOKADA URZĄDZENIA
Urządzenie jest wyposażone w funkcję blokady wybranej temperatury, aby nie przegrzać lub spalić
włosów zbyt wysoką temperaturą wałka grzewczego. Aby włączyć blokadę danej temperatury, należy
wybrać żądaną temperaturę oraz przytrzymać przycisk Włącz/Wyłącz przez 3-4 sekundy na wyświetlaczu
pojawi się napis LOCK, informujący o uruchomieniu blokady.
Aby wyłączyć blokadę urządzenia, przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez 3-4 sekundy. Blokada zostanie
wyłączona, co pozwala wyłączyć urządzenie lub zmienić temperaturę.
Po zakończeniu prostowania wyłącz urządzenie naciskając przycisk Włącz/Wyłącz. Odłącz przewód
zasilający od gniazda sieciowego.
UWAGA!
W TRAKCIE ROBIENIA LOKÓW NIE TRZYMAJ LOKÓW NA WAłKU GRZEWCZYM ZBYT DłUGO, MOŻE TO
DOPROWADZIć DO SPALENIA WłOSÓW LUB POPARZENIA.
UWAGA!
URZĄDZENIE JEST WYPOSAŻONE W fUNKCJę AUTOMATYCZNEGO WYłĄCZENIA. URZĄDZENIE ZOSTANIE
WYłĄCZONE, JEŻELI PRZEZ 60 MINUT LUB DłUŻEJ NIE ZOSTANIE WCIśNIęTY ŻADEN PRZYCISK.
CZYSZCZENIE
1. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę przewodu elektrycznego z gniazda sieciowego.
2. Poczekaj aż urządzenie ostygnie.
3. Przetrzyj wałek grzewczy wilgotną szmatką.
UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICh MATERIAłÓW ANI OSTRYCh DETERGENTÓW.
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA
DLA śRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4
lipca 2012r. wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego
kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować
się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC ChRONIć śRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia
doserwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta termin
naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji
producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń
oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka
sprzedaży detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może
spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie
dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź
5 6 7
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do robienia loków i stylizacji włosów.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5.
Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj
produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym
może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem,
ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
11. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotyk
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
13.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może
być bardzo wysoka. Nie dotykaj wałka grzewczego urządzenia, ponieważ
grozi to poparzeniem.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników
napełnionych wodą.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKłADNIE PRZECZYTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TEChNICZNE
INSTALACJA, PIERWSZE URUChOMIENIE ORAZ OPIS URZĄDZENIA
Przed użyciem włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.
1. Usuń folię zabezpieczającą z urządzenia i przetrzyj zwilżoną, miękką ściereczką.
2.
Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego i połóż lokówkę na stojaku na stabilnej i odpornej
na wysoką temperaturę powierzchni.
Jest to odpowiednio:
a. 160°C - włosy cienkie/delikatne, zniszczone lub rozjaśnione.
Model: DHC700
Zasilanie [V]/Hz: 220-240~ 50/60
Moc maksymalna [W]: 60
3. Włącz urządzenie naciskając przycisk Włącz/Wyłącz, nastąpi podświetlenie wyświetlacza.
4. Urządzenie jest gotowe do pracy po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. Domyślna temperatura
po włączeniu to 160°C. Urządzenie nagrzewa się do temperatury 160°C ok. 1,5 minuty po naciśnięciu
przycisku Włącz/Wyłącz.
5. Zmiana temperatury następuje po naciśnięciu przycisku Włącz/Wyłącz. Temperatury zmieniają się
odpowiednio po każdym naciśnięciu przycisku Włącz/Wyłącz i powinny być dobrane do rodzaju włosów.
b. 180°C - normalne, zdrowe włosy.
c. 200°C - włosy grube, silnie skręcone i trudne do ułożenia.
UWAGA!
NAJWYŻSZE TEMPERATURY MOGĄ BYć STOSOWANE TYLKO PRZEZ OSOBY DOśWIADCZONE
W UKłADANIU WłOSÓW.
1 2 3 4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756