Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz GÖTZE & JENSEN VS800

Powrót
ODKURZACZ 3w1
VS800
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bez-
względnie jej przestrzegać.
2.
Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
3.
Nie należy używać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
gniazdo ładowania lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego
uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. W
żadnym razie nie próbować naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
4. Jeżeli filtr ulegnie uszkodzeniu, należy go bezzwłocznie wymienić.
5. Nie należy stosować nieoryginalnych akcesoriów.
6.
Urządzenie należy używać zgodnie z informacją o napięciu i prądzie
ładowania podanym na tabliczce znamionowej.
7.
Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
8. Nie należy obsługiwać urządzenia, nie podłączać ani dotykać wtyczki
przewodu ładowania mokrymi dłońmi.
9. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
10.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda ładowania należy złapać za wtyczkę,
nie ciągnąć za przewód.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno
znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13.
Z urządzenia można korzystać wyłącznie z zamontowanym filtrem i
pojemnikiem na wodę.
14. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
15. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
16. Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
17. Nie należy kierować pary w kierunku ludzi, zwierząt lub na gniazdka
elektryczne.
18.
Nie należy stosować na skórzane meble, woskowe podłogi, tkaniny
syntetyczne lub inne delikatne, wrażliwe na parę materiały.
4
19.
Nie należy używać innych akcesoriów niż tych dostarczonych z urządzeniem.
20.
Zawsze należy używać produktu z całkowicie rozwiniętym przewodem.
21.
Nie wolno odkurzać ani kierować strumienia pary na substancje
toksyczne, kwasy, rozpuszczalniki, detergenty lub substancje żrące.
22. Nie należy odkurzać drobnych pyłów takich jak cement, gips lub mąka,
ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
23. Nie należy zasłaniać otworów doprowadzających i odprowadzających
powietrze, ponieważ grozi to uszkodzeniem urządzenia.
24. Nie należy odkurzać popiołu lub niedopałków papierosów.
25. Nie należy dotykać żadnej części urządzenia, która może nagrzać się
w użyciu.
26.
Nie wolno przyciskać drzwiami przewodu zasilającego, ani ocier
o ostre powierzchnie.
2 7. Należy przenosić urządzenie wyłącznie za uchwyt.
28.
Nie wolno przejeżdżać odkurzaczem po przewodzie zasilającym,
ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia i porażenia prądem.
29.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756