Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz ręczny GÖTZE & JENSEN HV700W

Powrót
ODKURZACZ
RĘCZNY
HV700W
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie
jej przestrzegać.
2.
Nie ładuj baterii urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
gniazdo ładowania lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. W żadnym razie
nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie.
3. Nie należy stosować nieoryginalnych akcesoriów.
4.
Urządzenie należy ładować zgodnie z informacją o napięciu i prądzie
ładowania podanym na tabliczce znamionowej.
5.
Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, nie komercyjnego.
6.
Nie obsługuj urządzenia, nie podłączaj ani dotykaj wtyczki przewodu
ładowania mokrymi dłońmi.
7. Chroń przewód ładowania przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól,
aby przewód opadał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu
z wodą ani jakimikolwiek płynami.
8.
Nie należy blokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza
w trakcie pracy.
9.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda ładowania złap za wtyczkę, nie ciągnij
za przewód.
10.
Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego
po zakończeniu ładowania urządzenia.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno
znajdować się poza zasięgiem dzieci.
13.
Z urządzenia można korzystać wyłącznie z zamontowanym filtrem
i pojemnikiem na kurz.
14.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
4
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
15. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
16. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
1 7.
Nie należy wsysać dużych zanieczyszczeń np. papieru, plastiku, ponieważ
może to zapchać wlot powietrza. Jeżeli wlot lub filtr zostanie zapchany,
należy bezzwłocznie usunąć zanieczyszczenie i oczyścić filtr.
18. Nie wolno przykładać otworu wlotowego blisko uszu i oczu.
19. Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
20.
Baterie urządzenia należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model HV700W
Wejście DC 5V-2A
Bateria DC 7.2V, 2200mAh
Czas ładowania <3.5h
Moc 70W
Pojemność 120 ml
Czas pracy niska moc ≤20 min; wysoka moc ≤12 min
Głośność 80 dB (1m)
5
OPIS PROdUKTU
1. Uchwyt
2. Obudowa z silnikiem
3. Pokrywa pojemnika
4. Pojemnik na kurz
5. Filtr
6. Przycisk Włącz/Wyłącz,
zmiana mocy
7. Przewód ładowania USB-C
8. Nasadka 2w1
PRZEd PIERWSZyM URUChOMIENIEM
1. Rozpakuj urządzenie i usuń folie oraz inne materiały zabezpieczające.
2. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.
UWAGA! NIE URUChAMIAJ USZKOdZONEGO URZądZENIA.
3. Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować baterie urządzenia do pełna.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego specyficzne zapachy. Jest
to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
łAdOWANIE BATERII
UWAGA! NIE NAlEŻy WłąCZAć OdKURZACZA W TRAKCIE łAdOWANIA BATERII. BATERIE NAlEŻy
łAdOWAć W dOBRZE WENTylOWANyM POMIESZCZENIU.
1.
Podłącz wtyczkę przewodu USB do gniazda w zasilaczu o napięciu wyjściowym DC 5.0V i maksymalnym
prądzie ładowania 2.0A, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.
2. Wtyczkę przewodu USB-C podłącz do gniazda ładowania w odkurzaczu.
Charging and using How to charge

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756