Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap GÖTZE & JENSEN VH460KT

Powrót
OKAP
VH460KT
VH490KT
Instrukcja obsługi
2
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urządzenie zaprojektowane
zostało z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań w zakresie funkcjonalności oraz
estetyki. Z pewnością stanowić będzie element zarówno praktyczny jak i dekoracyjny
każdej kuchni. Mamy nadzieję, że urządzenie to będzie Państwu służyć przez wiele lat.
Przed przystąpieniem do prac montażowych okapu należy dokładnie zapoznać się
z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Dzięki temu unikną Państwo błędów podczas
instalacji oraz problemów z obsługą okapu.
Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych gospodarstwach
domowych, służy on do eliminowania oparów i zapachów powstałych podczas przy-
rządzania potraw.
UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
wskutek niepoprawnego montażu lub użytkowania niezgodnego z niniejszą
instrukcją obsługi.
Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.
3
OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU
1. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w każdej chwili.
2. Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera dokładne
informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji okapu.
3. Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego na rysun-
kach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu
okapu pozostają niezmienione.
4. Nie należy dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.
5. Nie należy podłączać urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
6. Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne należy wykonywać w rękawicach
ochronnych.
7. Nie należy używać okapu bez prawidłowo zamontowanego ltra.
8. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może powodować zagrożenie pora-
żeniem elektrycznym.
9. Pod okapem kuchennym nie wolno używać otwartego ognia.
10. Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny być stale nadzorowane, gdyż
przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
11. Zasysane powietrze przez okap nie może być odprowadzane do kanału komino-
wego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających gaz lub inne
paliwo (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym).
12. Jeżeli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia
o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe,
termy) należy zadbać o wystarczającą wentylację pomieszczeń (dopływ powietrza).
13. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód zasilający.
14. Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
15. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
16. Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego może być wykonana wyłącznie
przez producenta, serwis lub wykwalikowanego specjalistę.
17. Okap powinien być czyszczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przynajmniej
raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Każdorazowo przed czyszczeniem
okapu, zasilanie okapu musi być odłączone (należy wyjąć wtyczkę zasilającą lub
wyłączyć bezpieczniki).
18. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach zycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane
z tym zagrożenia były zrozumiałe.
19. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
20. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.
UWAGA: Dostępne części mogą być gorące w czasie pracy kuchenki.
Niezgodne z instrukcją zastosowanie śrub lub elementów mocujących
może grozić porażeniem prądem elektrycznym.
4
OCHRONA ŚRODOWISKA
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Rys. A Rys. B Li-FeS2
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A) oznacza,
że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol
przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza, że produkt zawiera baterie,
które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli
występują) po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) prowadzącym punkty zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzący punkty zbiórki, w tym
lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umoż-
liwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują). Prawidłowa utylizacja
zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości
obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe spełnia
ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu,
zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe
także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodaro-
wanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku
niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawo-
dawstwem krajowym.
5
DANE TECHNICZNE
Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na dołączonych do okapu
etykietach zostały uzyskane poprzez wykonanie pomiarów i obliczeń zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia UE nr 65/2014 oraz 66/2014.
RYS.1 – RYSUNEK POGLĄDOWY OKAPU KUCHENNEGO
Oświetlenie
Filtr
przeciwtłuszczowy
aluminiowy
Osłona
kominowa
Panel sterowania
dotykowy
Przewód zasilający

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756