Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap GÖTZE & JENSEN BH400WM Białe szkło

Powrót
OKAP
BH400KM
BH400WM
BH600KM
BH600WM
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać
w każdej chwili.
2.
Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera
dokładne informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji okapu.
3.
Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego
na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi,
konserwacji i montażu okapu pozostają niezmienione.
4.
Nie należy dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.
5. Nie należy podłączać urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
6. Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne należy wykonywać w
rękawicach ochronnych.
7. Nie należy używać okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra.
8.
Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją obsługi może powodow
zagrożenie porażeniem elektrycznym.
9. Pod okapem kuchennym nie wolno używać otwartego ognia.
10. Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny być stale nadzo-
rowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
11.
Zasysane powietrze przez okap nie może być odprowadzane do kanału
kominowego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających
gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym).
12. Jeżeli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje się inne
urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe,
grzejniki przepływowe, termy) należy zadbać o wystarczającą wentylację
pomieszczeń (dopływ powietrza).
13.
Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód
zasilający.
14. Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
15.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkod-
zony.
16. Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego może być wykonana
wyłącznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.
4
17.
Okap powinien być czyszczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
przynajmniej raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Każdorazowo
przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi być odłączone (należy
wyjąć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć bezpieczniki).
18.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
19. Dzieci nie mogą bawić się sprzętem.
20. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji.
UWAGA!
Dostępne części mogą być gorące w czasie pracy kuchenki. Niezgodne
z instrukcją zastosowanie śrub lub elementów mocujących może grozić
porażeniem prądem elektrycznym.
WPROWAdZENIE
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urządzenie zaprojektowane zostało z myślą o
spełnieniu Państwa oczekiwań w zakresie funkcjonalności oraz estetyki. Z pewnością stanowić będzie
element zarówno praktyczny jak i dekoracyjny każdej kuchni. Mamy nadzieję, że urządzenie to będzie
Państwu służyć przez wiele lat.
Przed przystąpieniem do prac montażowych okapu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji obsługi. Dzięki temu unikną Państwo błędów podczas instalacji oraz problemów z obsługą okapu.
Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych, służy
on do eliminowania oparów i zapachów powstałych podczas przyrządzania potraw.
UWAGA:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego
montażu lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.
Ostrzeżenie, należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.
!
5
OCHRONA ŚROdOWISKA
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości,
które nadają się do ponownego wykorzystania.
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A) oznacza, że produkt podlega
selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/
UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (Rys. B) oznacza,
że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli występują) po
okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują)
prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzący
punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują). Prawidłowa utylizacja zużytego
sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii.
Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w
tym recyklingu, zużytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie
wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z
większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa
na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać
nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
dANE TECHNICZNE
Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oraz na dołączonych do okapu etykietach zostały
uzyskane poprzez wykonanie pomiarów i obliczeń zgodnie z wymogami rozporządzenia UE nr 65/2014
oraz 66/2014.
Rys. A
Li-FeS2
Rys. B

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756