Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap GÖTZE & JENSEN TH201WM

Powrót
Instrukcja obsługi
okapu podszafkowego
OKAP
TH401WT, TH401KT
OKAP
TH201WM, TH201KM
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać
w każdej chwili.
2.
Należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi, która zawiera
dokładne informacje dotyczące instalacji, montażu i konserwacji okapu.
3.
Okap może różnić się pod względem wyglądu od okapu przedstawionego
na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia dotyczące obsługi,
konserwacji i montażu okapu pozostają niezmienione.
4.
Nie należy dokonywać zmian elektrycznych czy mechanicznych w okapie.
5.
Nie należy podłączać urządzenia do sieci przed ukończeniem montażu.
6. Wszelkie czynności montażowe i konserwacyjne należy wykonywać w
rękawicach ochronnych.
7. Nie należy używać okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra.
8. Montaż niezgodny z niniejszą instrukcją może powodować zagrożenie
porażeniem elektrycznym.
9. Pod okapem kuchennym nie wolno używać otwartego ognia.
10.
Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny być stale nadzorowane,
gdyż przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
11.
Zasysane przez okap powietrze nie może być odprowadzane do kanału
kominowego służącego do odprowadzania spalin z urządzeń spalających
gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapów z obiegiem zamkniętym).
12. Jeżeli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje się inne
urządzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe,
grzejniki przepływowe, termy) należy zadbać o wystarczającą wentylację
pomieszczeń (dopływ powietrza).
13.
Nie należy wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego pociągając za przewód
zasilający.
14. Przewód zasilający nie może dotykać gorącej powierzchni.
15.
Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony.
16. Wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego może być wykonana
4
wyłącznie przez producenta, serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.
17.
Okap powinien być czyszczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
przynajmniej raz w miesiącu lub co 35 godzin pracy okapu. Każdorazowo
przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu musi być odłączone (należy
wyjąć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć bezpieczniki).
18.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
OSTRZEŻENIE:
Należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżniony zapis.
UWAGA:
Dostępne części mogą być gorące w czasie pracy kuchenki. Niezgodne
z instrukcją zastosowanie śrub lub elementów mocujących może grozić
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA:
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
wskutek niepoprawnego montażu lub użytkowania niezgodnego z
instrukcją obsługi.
!
!
!
5
WPROWADZENIE
Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urządzenie zaprojektowane
zostało z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań w zakresie funkcjonalności oraz estetyki. Z pewnością
stanowić będzie element zarówno praktyczny jak i dekoracyjny kadej kuchni. Mamy nadzieję, że urządzenie
to będzie Państwu służyć przez wiele lat.
Przed przystąpieniem do prac montażowych okapu należy dokładnie zapozna się z treścią niniejszej
instrukcji obsługi. Dzięki temu unikną Państwo błędów podczas instalacji oraz problemów z obsługą okapu.
Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych gospodarstwach domowych, służy
on do eliminowania oparów i zapachów powstałych podczas przyrządzania potraw.
OCHRONA ŚRODOWISKA
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości,
które nadają się do ponownego wykorzystania.
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (rys. A) oznacza, że produkt
podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE. Jeżeli na wyrobie umieszczony jest symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. B),
oznacza to, że produkt zawiera baterie, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniem
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie (jeżeli wystpują) po okresie
użytkowania, nie mogą by wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu oraz baterii (jeżeli występują) prowadzącym
punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Prowadzący punkty zbiórki,
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu oraz baterii (jeżeli wystpują). Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu oraz baterii
(jeżeli wystpują) przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z możliwości obecności w sprzęcie i bateriach składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu i baterii. Gospodarstwo domowe
spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego
sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim
jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników
drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców
wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie
z ustawodawstwem krajowym.
Rys. A
Li-FeS2
Rys. B

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756