Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Parownica do ubrań (Steamer) GÖTZE & JENSEN SI500K

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
PAROWNICA
DO UBRAŃ
SI500K
2
2 3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Para generowana przez parownicę SI500K jest bardzo gorąca. Ostrożnie posługuj
się urządzeniem, by nie narazić się na poparzenie. Aby uniknąć poparzenia gorącą
wodą nie należy wstrząsać urządzeniem podczas pracy. Podczas uzupełniania wody
w zbiorniku lub czyszczenia urządzenia, zawsze odłączaj je od sieci elektrycznej.
Zawsze należy postępować zgodnie ze wskazówkami niniejszej instrukcji.
Dysze pracującego urządzenia utrzymuj z dala od swojego ciała, innych osób
i zwierząt. Nigdy nie zanurzaj wtyczki i przewodu zasilającego w wodzie lub
innych płynach. Parownica do ubrań nie może być używana samodzielnie przez
dzieci lub osoby wymagające nadzoru. Osoby te mogą posługiwać się parownicą
tylko pod opieką opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
1. Nie dodawaj detergentów lub innych środków chemicznych do wody
stosowanej w urządzeniu SI500K – spowodują one nieodwracalne
zniszczenie elementu grzejnego i sekcji podającej parę.
2.
Nie pozwalaj, by dzieci samodzielnie używały lub bawiły się urządzeniem.
3. Nigdy nie włączaj urządzenie z pustym zbiornikiem.
4. Zawsze sprawdzaj poziom wody przed i w czasie używania urządzenia.
5. Nigdy nie prasuj odzieży na sobie lub innej osobie.
6. Dysza nagrzewa się podczas pracy, dlatego zachowaj ostrożność.
7.
Urządzenie może być używane tylko na tkaninach odpornych na wysoką
temperaturę.
8.
Przed uzupełnieniem wody, czyszczeniem lub przechowywaniem,
urządzenie musi zostać wychłodzone i opróżnione.
9. Podczas przerw w pracy, przechowywania czy czyszczenia urządzenie
zawsze musi być odłączone od sieci zasilającej.
10. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełniania zbiornika.
11. Nie używaj urządzenia bez wody.
12. Podczas przesuwania urządzenia zawsze odłączaj je od zasilania.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
4
Model: SI500K
Moc: 1700 W
Zasilanie: 220-230 V; ~ 50/60 Hz
Pojemność zbiornika: 320 ml
Maksymalny wyrzut pary: do 20 g/min
Czas pracy na jednym zbiorniku: do 15 min
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
14.
Nigdy nie używaj urządzenia, gdy zauważysz uszkodzenie przewodu zasilającego.
15.
Nie przytrzymuj niezabezpieczoną ręką tkaniny podczas prasowania. Zabezpiecz
rękę rękawiczką lub naciągnij materiał chwytając za bok lub dół aby je naciągnąć.
16.
W urządzeniu należy używać czystej i miękkiej wody. Zalecane jest stosowania
wody destylowanej. Nie należy używać wody z suszarek bębnowych.
17.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
18. Urządzenie należy podłączać do gniazda z uziemieniem.
UWAGA! NIE ZAlECA SIę UŻyWANIA PAROWNICy dO TAKICh mATERIAłóW jAK:
AKSAmIT, ZAmSZ, SKóRA, vINyl I lATEKS. PRZEd UŻyCIEm PAROWNICy dO UBRAŃ
ZAlECA SIę PRZEPROWAdZENIE PRóBy NA NIEWIdOCZNEj CZęśCI UBRANIA.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
4 5
1
2
3
4
8
7
6
OPIS URZĄdZENIA
1. Dysza parowa
2. Ceramiczna stopa
3. Włącznik pary z blokadą
4. Zbiornik na wodę
5. Wskaźnik gotowości urządzenia do pracy
6. Nakładka szczotkowa
7. Wlew wody
8. Podstawa
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756