Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Parownica do ubrań (Steamer) GÖTZE & JENSEN SI700G

Powrót
PAROWNICA
SI700G
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
By zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Nie używaj wody perfumowanej i nie stosuj odświeżaczy ani olejków zapachowych.
4.
Urządzenie jest przeznaczone do prasowania odzieży wyłącznie do użytku
domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego
lub laboratoryjnego.
5.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie wystawiaj
urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.
6. Przed napełnieniem wodą lub przed opróżnieniem zbiornika z wody należy
wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Do napełniania zbiornika wodą
użyj miarki.
7.
Odłączając produkt od zasilania chwyć za wtyczkę, nie ciągnij za przewód
zasilający.
8. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
9.
Niniejszy sprzet może byc użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia
i konserwacji sprzętu.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć
od gniazda elektrycznego.
11.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony
jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba
o odpowiednich kwalifikacjach.
12.
Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
4
13. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
14. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
15.
Urządzenie należy podłączać do gniazda z uziemieniem i zgodnie z napięciem
elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej.
16.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy jest bardzo wysoka.
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
17.
Nie należy dotykać stopy parownicy. Należy trzymać urządzenie za uchwyt.
18.
Aby uniknąć upadku urządzenia, należy dopilnować aby przewód nie zwisał
z blatu roboczego.
19. Nie wolno prasować odzieży na ciele.
20. Nie korzystaj z urządzenia jeżeli zbiornik wody jest pusty.
21.
Po zakończeniu pracy wyczyść urządzenie i opróżnij zbiornik z pozostałej wody.
22.
Urządzenie wydziela gorącą parę, która może spowodować oparzenia.
Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi i zwierząt.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
dANE TECHNICZNE
OPIS URZĄdZENIA
1. Zbiornik na wodę
2. Pokrywa zbiornika na wodę
3. Wyświetlacz
4. Przyciski regulacji mocy, Wł./Wył.
5. Uchwyt
6. Przewód zasilający
7. Uchwyt do zawieszenia
8. Przycisk wyrzutu pary
9. Suwak ciągłego wyrzutu pary
10. Występ mocowania nakładek
11. Blokada parownicy w podstawce
12. Podstawka na parownicę
13. Stopa ceramiczna
14. Otwory wyrzutu pary
15. Szczotka
16. Mata
PRZyGOTOWANIE dO UŻyCIA
1. Przed pierwszym użyciem zdejmij wszelkie folie i naklejki ochronne z urządzenia i stopy.
2. Przetrzyj stopę parownicy za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki.
3. Utrzymuj gładką stopę – unikaj kontaktu z twardymi, metalowymi elementami.
UWAGA! NIE ZAlECA SIę UŻyWANIA PAROWNICy dO TAKICH MATERIAłÓW JAK: AKSAMIT, ZAMSZ,
SKÓRA, VINyl I lATEKS. PRZEd UŻyCIEM PAROWNICy ZAlECA SIę PRZEPROWAdZENIE PRÓBy NA
NIEWIdOCZNEJ CZęŚCI UBRANIA.
Niektóre części parownicy zostały zabezpieczone przez nasmarowanie. W trakcie pierwszego nagrzewania
z urządzenia może wydobyć się niewielka ilość dymu.
Model SI700G
Zasilanie [V]/Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 1200
Pojemność zbiornika [ml] 150
Wyrzut pary [g / min] 12-20
Czas pracy na pełnym zbiorniku [min] do 10
Wyposażenie Podstawka, miarka, szczotka, nasadka z matą
5
4
3
2
1
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
14

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756