Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna GÖTZE & JENSEN IP200

Powrót
PŁYTA
INDUKCYJNA
IP200
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w
instrukcji obsługi.
3. Nie należy używać substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4.
Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i gotowania dań.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
5. Nie należy uruchamiać urządzenia bez naczynia na płycie.
6.
Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód
zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w
przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: IP200
Zasilanie [V]/Hz: 220-240; 50
Poziomy mocy: 1-9
Moc [W]: 1800+1800 (3600W)
Rozmiar powierzchni szkła [mm]: 598 x 35 x 68
Timer: do 99 minut
5
OPIS URZądZENIA
1. Panel indukcyjny
2. Wyświetlacz: czas gotowania, moc, temperatura
3. Zabezpieczenie Child Lock
4. Timer
5. Zmiana temperatury/mocy/czasu na niższą
6. Zmiana temperatury/mocy/czasu na wyższą
7. Slide control: zmiana dotycząca parametrów mocy/ czasu pracy płyty
8. Włącz/ Wyłącz
9. Boost function
INSTAlACJA, PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Zdejmij wszystkie folie izabezpieczenia z urządzenia przed podłączeniem i uruchomieniem.
2. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń, czy nie występują uszkodzenia w postaci: wyszczerbień,
poprawności zamocowania i wykonania uszczelek. Jeżeli zauważysz uszkodzenia, nie uruchamiaj
produktu, skontaktuj się zwykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3.
Urządzenie postaw napłaskiej, stabilnej irównej powierzchni takiej, aby utrzymało swój ciężar
ustawwanymi produktami.
4.
Nie stawiaj urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów
łatwopalnych.
5.
Dla poprawnego działania, płyta indukcyjna musi mieć zapewniony dopływ powietrza, 20cm
zgóry, 10cm ztyłu ipo5cm pobokach. Nie zakrywaj dopływów powietrza wurządzeniu. Nie wolno
demontować nóżek płyty.
6. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad płytą indukcyjną
inie dotyka gorących ani ostrych krawędzi.
7. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby wprzypadku zagrożenia łatwo iszybko odłączyć
wtyczkę odzasilania.
8. Nie używaj płyty indukcyjnej nazewnątrz budynku.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756