Znaleziono w kategoriach:
Sokowirówka GÖTZE & JENSEN JM501X

Instrukcja obsługi Sokowirówka GÖTZE & JENSEN JM501X

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
SOKOWIRÓWKA
JM501X
SOKOWIRÓWKA
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Nie należy próbować uruchamiać sokowirówki bez zamontowanych
części. Bardzo ważne jest, aby nie naruszać i nie ingerować w blokady
bezpieczeństwa.
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu lub do
jego czyszczenia.
4.
Urządzenie jest przeznaczone do produkcji soku z owoców, warzyw i ziół.
5.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
6. Nie uruchamiaj pustego urządzenia, może ulec uszkodzeniu.
7. Nie używaj sokowirówki bez nałożenia pokrywy.
8.
Nie wkładaj obudowy z silnikiem do wody lub innego płynu, nie narażaj
na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używaj w łazience lub
na zewnątrz pomieszczeń.
9.
Nie wkładaj palców oraz twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.),
ponieważ grozi to zranieniem i uszkodzeniem urządzenia. Do popychania
produktów używaj popychacza.
10.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
11. Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są
sprawne i dobrze zamontowane.
12. Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
4
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
UWAGA:
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy, jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: JM501X
Zasilanie [V]/Hz: 220-240~, 50/60
Moc maksymalna [W]: 800
Pojemność zbiornika na sok [ml]: 750
Pojemność zbiornika na odpady [l]: 1,6
5
OPIS URZądZENIA
1. Popychacz
2. Podajnik i pokrywa
3. Sito
4. Zbierak i dziobek wylotu soku z regulacją „ANTI DRIP
5. Blokada pokrywy
6. Pojemnik na odpady
7. Silnik
8. Pojemnik na sok
1
5
6
78
2
3
4
UWAGA!
W CElU PRZEdłUŻENIA ŻyWOTNOśCI URZądZENIA ZAmONTOWANE ZOSTO W NIm ZABEZPIECZENIE
PRZEd PRZEGRZANIEm. JEŻElI SIlNIK ZOSTANIE PRZECIąŻONy CO WyTWORZy ZByT WySOKą
TEmPERATURę, ZAdZIAłA ZABEZPIECZENIE PRZEd PRZEGRZANIEm I AUTOmATyCZNIE OdłąCZy
ZASIlANIE URZądZENIA. PO ZATRZymANIU SIlNIKA, NAlEŻy OdłąCZyć PRZEWód ZASIlAJąCy
Od GNIAZdA SIECIOWEGO I OdCZEKAć 30 mIN dO CAłKOWITEGO OSTyGNIęCIA URZądZENIA.
NASTęPNIE mOŻNA POdłąCZyć PRZEWód ZASIlAJąCy dO GNIAZdA SIECIOWEGO I PONOWNIE
URUChOmIć URZądZENIE.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756