Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka GÖTZE & JENSEN Diamond DHD700

Powrót
SUSZARKA
DHD700
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
DHD700
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
WArUnki bezpieczeństWA izAGrożeniA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do suszenia i stylizowania włosów.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub labo-
ratoryjnego.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
6.
Urządzenia można używać tylko w pomieszczeniach. Nie narażaj produktu
na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
8. Nie zawijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
9.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
10.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym
może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
11.
Po zakończeniu używania urządzenia należy odłączyć wtyczkę od
gniazda elektrycznego.
12.
Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, wanny, prysznica, umywalki. Obec-
cność wody stanowi zagrożenia nawet gdy urządzenie jest wyłączone.
3
13. Nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód.
14. W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się zainstalowanie w ob-
wodzie elektrycznym, zasilającym gniazda elektryczne w łazience,
bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). W celu uzyskania więcej
informacji skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
15.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
16.
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania podane
na urządzeniu jest zgodne z napięciem w instalacji elektrycznej.
1 7.
Nie należy umieszczać w otworze urządzenia żadnych metalowych
przedmiotów, ponieważ grozi to poparzeniem lub porażeniem prądem.
18.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
19. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może
być bardzo wysoka. Należy unikać kontaktu ze skórą, trzymać urządzenie
za uchwyt.
20. Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi.
21. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niepra-
widłowym użytkowaniem produktu.
UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego
zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WproWAdzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
nAleży dokłAdnie przeczytAć instrUkcJę obsłUGi iJeJ przestrzeGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgod-
nego zprzeznaczeniem.
4
3
4
5
6
7
8
9
Model: DHD700
Zasilanie [V]; Hz: 220-240~, 50-60
Moc [W]: 1800-2000
Długość przewodu [m]: 1,8
Zabezpieczenie termiczne: TAK
Zimny nadmuch: TAK
Dyfuzor: TAK
Koncentrator: TAK
Jonizator: TAK
dAne tecHniczne
opis UrządzeniA
2
1
1 – Koncentrator
2 – Dyfuzor
3 Wylot powietrza
4 – Przycisk ustawienia trybu pracy
5 – Wskaźnik trybu pracy
6 – Suwak ustawienia mocy nawiewu
7 – Suwak Wł./Wył.
8 – Wyświetlacz LCD
9 – Wlot powietrza
5
obsłUGA
1. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.
2. Zamocuj koncentrator (1) lub dyfuzor (2) dociskając na wylocie urządzenia (3).
UWAGA: koncentrAtor słUży do szybkieGo sUszeniA i prostoWAniA WłosóW.
3. Aby włączyć urządzenie, ustaw suwak Wł./Wył. (7) w pozycji „I”:
oraz pracę jonizatora:
4. Ustaw odpowiednią moc nawiewu za pomocą suwaka (6):
5.
Przycisk ustawienia trybu pracy (4) pozwala na ustawienie jednego z trzech trybów. Każdy tryb
rozróżniony jest kolorem wyświetlonym przez wskaźnik trybu pracy (5):
Zielony - Ciepły nawiew
Czerwony – Gorący nawiew
Niebieski – Zimny nawiew
6. W trakcie pracy suszarki wyświetlacz pokazuje temperaturę powietrza w oC:
ION
UWAGA! FUnkcJA JonizAcJi UrUcHAmiA się AUtomAtycznie po WłączeniU UrządzeniA
i dziAłA stAle.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756