Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Trymer GÖTZE & JENSEN TR500

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
IZAGROŻENIA
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie zprzeznaczeniem opisanym
winstrukcji obsługi. Nie ingeruj inie zmieniaj konstrukcji
urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne.
3.
Zawsze sprawdzaj stan urządzenia przed użyciem. Nie
używaj uszkodzonego urządzenia.
4.
Urządzenie jest przeznaczone do trymowania, przycinania
włosków. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego lub laboratoryjnego.
5.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku
co najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych iosoby obraku doświadczenia
iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu wbezpieczny
sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
6.
Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt
aszczególnie baterię przed dziećmi. Wrazie połknięcia
baterii przez dziecko należy niezwłocznie skontaktować
się zlekarzem.
7.
Końcówki trymujące nadają się do czyszczenia pod bieżącą
wodą.
TRYMER
UNIWERSALNY
TR500
8. Nie należy zanurzać urządzenia wwodzie ani narażać na
wysokie ciśnienie wody przełącznika funkcji oraz komory
baterii.
9. Nie używaj urządzenia wwannie lub pod prysznicem.
10.
Wyjmij baterię, jeżeli produkt nie będzie używany przez
dłuższy czas.
11.
Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie bateriami
AAA 1.5V.
1. Obudowa trymera
2. Trymer pionowy do nosa
3. Grzebień do brwi 6 mm
4. Grzebień do brwi 3 mm
5. Szczoteczka do czyszczenia
6. Trymer poziomy
7. Nasadka zabezpieczająca
8.
Grzebień trymujący do brody
7 mm
9.
Grzebień trymujący do brody
4 mm
10. Obudowa napędu
11.
Nasadka komory baterii
zprzełącznikiem funkcji
Funkcje przełącznika:
Pozycja odblokowanej komory baterii
Pozycja wyłączenia
Pozycja włączenia
Pozycja włączonego podświetlenia
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
Instalacja baterii
Ustaw przełącznik funkcji w pozycji
i zdejmij nasadkę
komory:
Włóż baterię do komory zgodnie z biegunami +/-:
Nałóż nasadkę na komorę baterii i ustaw w pozycji
-
trymer jest gotowy do pracy.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując
zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie
zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub
innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe
wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
1
11
2
98
7
10
4 3
5
6
DANE TECHNICZNE
Model TR500
Zasilanie AAA 1,5 V
Klasa wodoszczelności IPX5
Podświetlenie miejsca trymowania Tak
OPIS URZĄDZENIA
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu
Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie
zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE),
symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem,
razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania
iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym
ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie
jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta
wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.
W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności
sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin
naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące
oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub
termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak:
żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki,
akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,
odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz
instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli
powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana
lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie
tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia
w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia
może spowodować nieuznanie gwarancji.
UWAGA! WTRAKCIE DEMONTAŻU CHWYTAJ ZA OBUDOWĘ
TRYMERA, NIE CHWYTAJ ZA OSTRZE.
Usuwanie włosków znosa
Ostrożnie włóż trymer pionowy wnozdrze – nie głębiej niż
6 mm.
Włącz urządzenie iobracając trymer powoli przesuwaj po
skórze wgórę iwdół.
Usuwanie włosków zuszu
Włącz urządzenie iostrożnie włóż trymer pionowy wotwór
małżowiny usznej.
Ostrożnie wykonuj ruchy koliste.
Nie wkładaj trymera głębiej niż 6 mm.
Przycinanie brwi
Wybierz odpowiednią długość grzebienia (3 lub 6 mm).
Nałóż grzebień do brwi na trymer pionowy tak, aby jego
występy znalazły się wprowadnicy trymera.
Włącz urządzenie ipowoli przesuwaj grzebień wzdłuż linii
brwi przycinając włoski.
Demontaż trymera
Chwyć za obudowę trymera
i obróć go w kierunku
przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Następnie
wyjmij podnosząc do góry.
Trymowanie brody
Zamontuj trymer
poziomy zgodnie
zrysunkiem:
Wybierz odpowiedniej
długości grzebień
trymujący do brody (4 lub 7 mm).
Nałóż izablokuj grzebień trymujący do brody na trymer
poziomy.
Włącz urządzenie ipowoli przesuwaj grzebień zostrzem pod
włos zarostu. Jeśli nie jesteś pewien długości trymowania,
nałóż najpierw dłuższy grzebień.
CZYSZCZENIE
Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu. Każdy ztrymerów
można myć pod bieżącą wodą.
Włącz urządzenie ipodstaw ostrzę trymera pod strumień wody.
Spłucz nagromadzone włosy iwstrząśnij aby pozbyć się
zalegającej wody.
Obudowę przetrzyj zwilżoną gąbką lub ściereczką.
UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW ŻRĄCYCH.
NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA WWODZIE.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756