Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Trymer GÖTZE & JENSEN TR900

Powrót
TRYMER
TR900
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Należy używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3.
Ładowarkę należy podłączać zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce
znamionowej urządzenia.
4.
Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.
5. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to
niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
6.
Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani ładowarki. Jeżeli
urządzenie lub ładowarka są uszkodzone należy przekazać je do serwisu
w celu naprawy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Urządzenie jest przeznaczone do trymowania, przycinania, modelowania
zarostu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
8.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonyw
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Nie należy pozostawiać bez nadzoru ładowarki podłączonej do gniazda
elektrycznego. Należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego
po zakończeniu ładowania.
10.
Należy chronić przewód ładowarki: nie zginaj, nie owijaj wokół urządzenia,
trzymaj z dala od gorących powierzchni i ognia.
11. Nie podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi dłońmi.
12. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
13. Nie należy zanurzać urządzenia i zasilacza w wodzie ani innych płynach.
4
14.
Przechowywać urządzenie oraz zasilacz w suchym, bezpiecznym miejscu.
15.
Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu,
w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub innego
zbiornika z wodą.
16. Nie używać urządzenia, jeżeli ostrze jest uszkodzone, złamane poniew
grozi to skaleczeniem.
17. Nigdy nie dotykać ostrza trymera w trakcie pracy.
18. Nie należy ładować baterii urządzenia dłużej niż 8 godzin.
19. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
20.
Zasilacz należy odłączać od gniazda elektrycznego chwytając za wtyczkę,
nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
21. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
22.
Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki
Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego
lub niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model urządzenia: TR900
Zasilanie [V]/Hz: AC 100-240 V~, 50/60
Napięcie wejściowe: DC 5 V 1 A
Bateria: Li-ion 3.7 V 600 mAh
Czas ładowania: około 1,5 h
Czas pracy: do 90 min