Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Uchwyt na telefon GÖTZE & JENSEN CH500W Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WproWadzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego ytkowania.
należy dokładnie przeczytać instrukcJę obsłuGi iJeJ przestrzeG!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku ytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dane tecHniczne
UCHWYT
SAMOCHODOWY
CH500W
Model: CH500W
Wejście: 5V 2A, 9V 2A, 12V 1,67A
Odległość ładowania: 3-5mm
Wydajność ładowania: do 75%
Standard QI: TAK
Wyjście: 15W/10W/7.5W/5W
Warunki pracy: od -10°C do 60°C, do 75% HR
opis urzĄdzenia
1 2 4 53
Warunki bezpieczeŃstWa i zaGorożenia
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem,
pożaru, okaleczenia:
1.
Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem
ytkowania urządzenia.
2.
Urządzenie należy ywzgodnie z przeznaczeniem opisanym
w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do
ytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4.
Nie należy zanurzurządzenia w wodzie lub innych ynach.
5.
Nie narażproduktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
Urządzenia można yww temperaturze do 60°C w samochodzie.
6.
Nie należy uruchamiurządzenia jeżeli ma uszkodzony
przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający
jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub
osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do ytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie należy umieszczlub przechowywurządzenia w miejscu,
w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie ywurządzenia w trakcie kąpieli w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy
oączod zasilania.
11.
Przewodu zasilającego, wyposażenia oraz urządzenia nie
należy dotykgorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie
może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami
urządzenia.
12.
Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia na
niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
13.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy
może bwysoka. Nie wolno umieszczciobcych, takich jak
przedmioty metalowe, magnesy lub karty z paskiem magnety-
cznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładows
prawidłowo lub może zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
Pole ładowania
Pokrętło do regulacji
dolnego ramienia
Czujnik
Wejście ładowania typ C
Wskaźnik pracy
Ramiona boczne
Wskaźnik ładowania
ącznik/wyłącznik urządzenia
Przycisk zwalniający
ramiona uchwytu
instalacJa i pierWsze urucHoMienie
1. W zależności od potrzeby, uchwyt możemy zamontowna dwa sposoby:
- specjalnym innowacyjnym uchwytem do kratki wentylacyjnej,
- przyssawką do szyby.
W celu zamontowania jednego z uchwytów należy odkręcić pierścień mocujący z uchwytu, a następnie
zmienić uchwyt do szyby na uchwyt do kratki wentylacyjnej lub odwrotnie.
Montaż ucHWytu W kratce WentylacyJneJ
Przed montażem uchwytu upewnij się, że głębokość kratki nawiewu nie przekracza 3cm. Uchwyt nie powinien
bmontowany na zakrzywionej kratce wentylacyjnej, ponieważ może to mieć wyw na jego stabilność.
Zamocowaną końcówkę uchwytu do kratki wentylacyjnej należy umieścić możliwie głęboko, tak aby zaczep
nie był ruchomy i nie uszkodzwewtrznych separatorów nawiewu.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WproWadzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego ytkowania.
należy dokładnie przeczytać instrukcJę obsłuGi iJeJ przestrzeG!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku ytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dane tecHniczne
UCHWYT
SAMOCHODOWY
CH500W
Model: CH500W
Wejście: 5V 2A, 9V 2A, 12V 1,67A
Odległość ładowania: 3-5mm
Wydajność ładowania: do 75%
Standard QI: TAK
Wyjście: 15W/10W/7.5W/5W
Warunki pracy: od -10°C do 60°C, do 75% HR
opis urzĄdzenia
1 2 4 53
Warunki bezpieczeŃstWa i zaGorożenia
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem,
pożaru, okaleczenia:
1.
Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem
ytkowania urządzenia.
2.
Urządzenie należy ywzgodnie z przeznaczeniem opisanym
w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do
ytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4.
Nie należy zanurzurządzenia w wodzie lub innych ynach.
5.
Nie narażproduktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
Urządzenia można yww temperaturze do 60°C w samochodzie.
6.
Nie należy uruchamiurządzenia jeżeli ma uszkodzony
przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający
jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub
osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do ytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie należy umieszczlub przechowywurządzenia w miejscu,
w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie ywurządzenia w trakcie kąpieli w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy
oączod zasilania.
11.
Przewodu zasilającego, wyposażenia oraz urządzenia nie
należy dotykgorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie
może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami
urządzenia.
12.
Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia na
niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
13.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy
może bwysoka. Nie wolno umieszczciobcych, takich jak
przedmioty metalowe, magnesy lub karty z paskiem magnety-
cznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładows
prawidłowo lub może zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
Pole ładowania
Pokrętło do regulacji
dolnego ramienia
Czujnik
Wejście ładowania typ C
Wskaźnik pracy
Ramiona boczne
Wskaźnik ładowania
ącznik/wyłącznik urządzenia
Przycisk zwalniający
ramiona uchwytu
instalacJa i pierWsze urucHoMienie
1. W zależności od potrzeby, uchwyt możemy zamontowna dwa sposoby:
- specjalnym innowacyjnym uchwytem do kratki wentylacyjnej,
- przyssawką do szyby.
W celu zamontowania jednego z uchwytów należy odkręcić pierścień mocujący z uchwytu, a następnie
zmienić uchwyt do szyby na uchwyt do kratki wentylacyjnej lub odwrotnie.
Montaż ucHWytu W kratce WentylacyJneJ
Przed montażem uchwytu upewnij się, że głębokość kratki nawiewu nie przekracza 3cm. Uchwyt nie powinien
bmontowany na zakrzywionej kratce wentylacyjnej, ponieważ może to mieć wyw na jego stabilność.
Zamocowaną końcówkę uchwytu do kratki wentylacyjnej należy umieścić możliwie głęboko, tak aby zaczep
nie był ruchomy i nie uszkodzwewtrznych separatorów nawiewu.
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WproWadzenie
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego ytkowania.
należy dokładnie przeczytać instrukcJę obsłuGi iJeJ przestrzeG!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku ytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dane tecHniczne
UCHWYT
SAMOCHODOWY
CH500W
Model: CH500W
Wejście: 5V 2A, 9V 2A, 12V 1,67A
Odległość ładowania: 3-5mm
Wydajność ładowania: do 75%
Standard QI: TAK
Wyjście: 15W/10W/7.5W/5W
Warunki pracy: od -10°C do 60°C, do 75% HR
opis urzĄdzenia
1 2 4 53
Warunki bezpieczeŃstWa i zaGorożenia
Aby zminimalizowryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem,
pożaru, okaleczenia:
1.
Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem
ytkowania urządzenia.
2.
Urządzenie należy ywzgodnie z przeznaczeniem opisanym
w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania
telefonów komórkowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do
ytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4.
Nie należy zanurzurządzenia w wodzie lub innych ynach.
5.
Nie narażproduktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
Urządzenia można yww temperaturze do 60°C w samochodzie.
6.
Nie należy uruchamiurządzenia jeżeli ma uszkodzony
przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający
jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub
osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może bytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub
instruktaż odnośnie do ytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawssprzętem. Dzieci bez nadzoru nie
powinny wykonywczyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie należy umieszczlub przechowywurządzenia w miejscu,
w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie ywurządzenia w trakcie kąpieli w wannie ani pod
prysznicem, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
10. Po każdym yciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy
oączod zasilania.
11.
Przewodu zasilającego, wyposażenia oraz urządzenia nie
należy dotykgorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie
może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi elementami
urządzenia.
12.
Nie należy umieszczurządzenia lub jego wyposażenia na
niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
13.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy
może bwysoka. Nie wolno umieszczciobcych, takich jak
przedmioty metalowe, magnesy lub karty z paskiem magnety-
cznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładows
prawidłowo lub może zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
Pole ładowania
Pokrętło do regulacji
dolnego ramienia
Czujnik
Wejście ładowania typ C
Wskaźnik pracy
Ramiona boczne
Wskaźnik ładowania
ącznik/wyłącznik urządzenia
Przycisk zwalniający
ramiona uchwytu
instalacJa i pierWsze urucHoMienie
1. W zależności od potrzeby, uchwyt możemy zamontowna dwa sposoby:
- specjalnym innowacyjnym uchwytem do kratki wentylacyjnej,
- przyssawką do szyby.
W celu zamontowania jednego z uchwytów należy odkręcić pierścień mocujący z uchwytu, a następnie
zmienić uchwyt do szyby na uchwyt do kratki wentylacyjnej lub odwrotnie.
Montaż ucHWytu W kratce WentylacyJneJ
Przed montażem uchwytu upewnij się, że głębokość kratki nawiewu nie przekracza 3cm. Uchwyt nie powinien
bmontowany na zakrzywionej kratce wentylacyjnej, ponieważ może to mieć wyw na jego stabilność.
Zamocowaną końcówkę uchwytu do kratki wentylacyjnej należy umieścić możliwie głęboko, tak aby zaczep
nie był ruchomy i nie uszkodzwewtrznych separatorów nawiewu.