Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Uchwyt na telefon GÖTZE & JENSEN QIWCC10W-K Czarny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:
1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3.
Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5.
Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na
szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli
przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do
tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8.
Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać
wciągnięte do wanny lub zlewu.
9.
Nie używaj urządzenia w trakcie kąpieli w wannie, pod prysznicem, ponieważ grozi to
porażeniem prądem.
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
11. Nie stosuj przewodu sieciowego do przenoszenia urządzenia.
12.
Przewodu sieciowego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi
narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z gorącymi
elementami urządzenia.
13. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących
powierzchniach, ani w ich pobliżu.
14. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy może być wysoka. Nie
wolno umieszczać ciał obcych, takich jak przedmioty metalowe, magnesy lub karty
z paskiem magnetycznym pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a ładowarką
bezprzewodową. Urządzenie przenośne może nie ładować się prawidłowo lub może
zostać uszkodzone w wyniku przegrzania.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji zjego
użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego
zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
INDUKCYJNA
SAMOCHODOWA
ŁADOWARKA
BEZPRZEWODOWA
QIWCC10W-K Model: QIWCC10W-K
Napięcie wejściowe: 5V 2A, 9V 1.8A
Napięcie wyjściowe: 5V 1A
9V 1.1A
Odległość ładowania: 3-8 mm
Wydajność ładowania: do 75%
Standard QI: TAK
INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE
1. Montaż uchwytu:
W zależności od potrzeby, uchwyt możemy zamontować na dwa sposoby:
- specjalnym innowacyjnym uchwytem do kratki wentylacyjnej,
- przyssawką do szyby.
W celu zamontowania jednego z uchwytów należy odkręcić pierścień mocujący z uchwytu, a następnie zmienić
uchwyt do szyby na uchwyt do kratki wentylacyjnej lub odwrotnie.
MONTAŻ UCHWYTU W KRATCE WENTYLACYJNEJ.
Zamocowaną końcówkę uchwytu do kratki wentylacyjnej należy umieścić możliwie głęboko, tak aby zaczep nie
był ruchomy i nie uszkodził wewnętrznych separatorów nawiewu. Po dokładnym montażu w kratce wentylacyjnej
profilujemy uchwyt urządzenia do żądanej pozycji a następnie dokręcamy pierścień mocujący, aby usztywnić
konstrukcję uchwytu.
MONTAŻ UCHWYTU PRZYSSAWKĄ DO SZYBY.
2. Podłączenie zasilania:
Podłącz ładowarkę samochodową do ładowarki bezprzewodowej przewodem USB-microUSB. Po prawej stronie uchwytu
znajduje się gniazdo microUSB.
Przewód USB- microUSB znajduje się na wyposażeniu.
Po prawidłowym podłączeniu ładowarki sieciowej z ładowarką indukcyjną dioda wskaźnika led zaświeci się na kolor czerwony.
UWAGA!
W ZALEŻNOŚCI OD ZAKUPIONEJ ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ KONIECZNE MOŻE BYĆ DOKUPIENIE ODDZIELNEJ
ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH WSKAZANYCH W DANYCH TECHNICZNYCH.
3. Montaż telefonu
Do prawidłowego montażu i bezpiecznego ładowania telefonu służą uchwyty regulacyjne.
Aby otworzyć boczne uchwyty, należy przycisnąć górny przycisk w celu automatycznego rozchylenia ramion.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
Górny przycisk automatycznie rozchylający ramiona
Dolny przycisk do ręcznego wysuwania dolnego uchwytu
UWAGA!
NIE WOLNO RĘCZNIE WYSUWAĆ UCHWYTÓW BEZ NACIŚNIĘCIA JEDNEGO Z PRZYCISKÓW ZWALNIAJĄCYCH BLOKADĘ
UCHWYTU.
Po poprawnym zamocowaniu urządzenia dioda ładowania na ładowarce zacznie pulsować na niebiesko.
Po prawidłowym montażu telefonu w ładowarce, można dostosować położenie telefonu w pozycję poziomą lub pionową.
Dodatkowo należy sprawdzić stan ładowania, który określi ikona ładowania wyświetlana na ekranie urządzenia
przenośnego. Jeżeli telefon posiada ładowanie indukcyjne, a ikona nie wskazuje ładowania należy sprawdzić w opcjach
urządzenia włączenie funkcji ładowania bezprzewodowego.
Urządzenie i telefon podczas ładowania nagrzewają się, jest to normalne zjawisko.
UWAGA!
NIEKTÓRE FUTERAŁY, POKROWCE, CASE’Y ZAŁOŻONE NA TELEFON MOGĄ POWODOWAĆ PRZERWY W ŁADOWANIU LUB
JEGO BRAK. W CELU POPRAWNEGO ŁADOWANIA TELEFONU, NALEŻY ŚCIĄGNĄĆ WSZYSTKIE DODATKOWE ELEMENTY.
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r.
wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu
autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy
może zostać wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal
występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży
detalicznej, wktórej produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być
kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Dioda
Dioda

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756