Znaleziono w kategoriach:
Uchwyt GÖTZE & JENSEN do TV 37 - 80 cali TM3850T

Instrukcja obsługi Uchwyt GÖTZE & JENSEN do TV 37 - 80 cali TM3850T

Powrót
GWARANCJA
1. ART-DOM Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji.
2.
Gwarancja obejmuje usterki lub wady produktu powstałe z przyczyny wad materiałowych lub fabrycznych.
3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu na nowy.
4.
Utrata gwarancji następuje w przypadku: montażu niezgodnego z instrukcją obsługi; nieautoryzowanej
ingerencji w produkt; wad powstałych z przyczyn zewnętrznych, nie tkwiących w produkcie, np.
uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, braku dbałości o produkt.
5. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
UWAGA!
Ten produkt zawiera małe elementy, które w razie połknięcia grożą zadławieniem. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
PRZED moNtAżEm UWAżNiE PRZECZytAJ iNstRUkCJę. W RAZiE WątPliWośCi skoNtAktUJ
się ZE sPRZEDAWCą.
Powierzchnia montażowa (ściana lub inne) musi być wystarczająco mocna, żeby utrzymać ciężar
uchwytu wraz z telewizorem. W przeciwnym wypadku struktura musi zostać wzmocniona. Do
bezpiecznego montażu niezbędny jest sprzęt ochronny i odpowiednie narzędzia oraz potrzebne
minimum 2 osoby. Niezastowowanie sprzętu ochronnego może skutkować zniszczeniem
mienia, poważnymi uszkodzeniami ciała lub śmiercią. Co 2 miesiące sprawdzaj czy części
ruchome dobrze przykręcone. Uchwyt jest zaprojektowany do montażu na ścianie konstrukcji
drewnianej lub betonowej. Przed instalacją upewnij się, że powierzchnia montażowa jest
w stanie utrzymać ciężar uchwytu wraz z telewizorem. Nie przekraczaj limitu obciążenia, grozi
to uszkodzeniem sprzętu i może zagrażać Twojemu zdrowiu.
WAżNE!
tEN PRoDUkt JEst PRZystosoWANy Do UżytkU WEWNętRZNEGo. UżyWANiE PRoDUktU
NA ZEWNątRZ GRoZi UsZkoDZENiEm sPRZętU i możE ZAGRAżAć tWoJEmU ZDRoWiU. NiE
NAlEży UżyWAć tEGo PRoDUktU W JAkimkolWiEk iNNym CElU Niż JEGo PRZEZNACZENiE.
możEsZ PomóC ChRoNić śRoDoWisko!
DAlsZE PRZEkAZANiE ZUżytEGo sPRZętU Do PUNktóW ZAJmUJąCyCh się PoNoWNym
UżyCiEm lUb oDZyskiEm, PRZyCZyNiA się Do UNikNięCiA sZkoDliWyCh DlA ZDRoWiA lUDZi
i śRoDoWiskA NAtURAlNEGo koNsEkWENCJi, WyNikAJąCyCh Z obECNośCi skłADNikóW
NiEbEZPiECZNyCh oRAZ NiEWłAśCiWEGo skłADoWANiA i PRZEtWARZANiA tAkiEGo sPRZętU.
Przed przystąpieniem do montażu uchwytu uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ściśle przestrzegaj zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.
UCHWYT ŚCIENNY DO TV
TM3850T 37-80”
VESA
MAX
600x400
50
kg
cale
37-80 50
mm +
-10°
3
1A montaż na konstrukcji betonowej
W przypadku mocowania telewizora rmy SAMSUNG z głębokimi otworami na śruby, proszę korzystać z załączonych
śrub M8x45mm oraz tulei dystansowych. Tuleje dystansowe powinny być dołączone przez producenta telewizora.
Zawsze sprawdź, czy otwór w telewizorze nie jest krótszy niż śruba, której chcesz użyć.
1B montaż na konstrukcji drewnianej
J
(poziomica)
J
(poziomica)
J
(poziomica)
J
(poziomica)
(x1)
20
M5x14mm
A (x4)
M6x30mm
B (x4)
M8x45mm
K (x4)
M8x20mm
C (x4)
D
(x4)
E
(x8)
F
(x4)
G
(x4)
H
(x4)
I
(x4)
J
(x1) (x1)
4
3
4
2montaż wieszaka do telewizora
Zawieszanie wieszaka z telewizorem na uchwycie
K45
K45
Proszę pamiętać o zblokowaniu wieszaka z uchwytem, wkręcając śrubę zabezpieczającą.
B/C
B/C B
B/C
A/B/C

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756