Znaleziono w kategoriach:
Waga GÖTZE & JENSEN BS901BT

Instrukcja obsługi Waga GÖTZE & JENSEN BS901BT

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
INTELIGENTNA WAGA
ŁAZIENKOWA BS901BT
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1. Zanim staniesz na wagę upewnij się, że jej powierzchnia jest sucha, aby
nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
3.
Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać
produktu w wodzie.
4.
Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi inne niż wymiana
baterii.
5.
Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy
kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
6. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -), znajdujących się w schowku na
baterie.
8. Wyjmij baterie z wagi gdy nie będziesz jej używać przez dłuższy czas.
9.
Upewnij się, że baterie nie znajdują się w zasięgu małych dzieci i nie mają
one do nich dostępu.
10. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
13. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie
urządzeń medycznych np. rozruszników serca, implantów ślimakowych,
aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować
odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.
4
14.
Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach
i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem
ustalonym przez te placówki.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model: BS901BT
Wyświetlacz: LED
Bateria: 3x AAA, 1.5V
Pamięć osobistych ustawień: 8
Minimalne obciążenie: 5 kg
Maksymalne obciążenie: 180 kg
Dokładność pomiaru: 100g; 0.2lb; 1/4st
Jednostki miary: kg/lb/st
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika: 250 cm
Zasięg łączności Bluetooth: do 10 m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth: -0,12 dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth: 2.4 GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth: 2402-2480 MHz
5
OPIS URZĄdZENIA
1. Wyświetlacz LED.
2. Przycisk zmiany jednostki pomiaru.
3. Nóżki.
4. Pokrywa schowka baterii.
5. Szklana płyta przewodząca prąd.
6. Element dekoracyjny.
5 6 4
2
3
1
UWAGA! POdCZAS POmIARU WAGI, dOPUSZCZA SIę PONIŻSZĄ TOlERANCJę BłędU POmIAROWEGO
URZĄdZENIA.
INSTAlACJA I PIERWSZE URUCHOmIENIE
1. Wyjmij wagę z opakowania. Zdejmij pokrywę schowka baterii na spodzie wagi. Zainstaluj 3 baterie
AAA zgodnie z oznaczeniami +/- następnie zamknij pokrywę schowka.
2.
Aby ustawić odpowiednią jednostkę pomiaru wagi dociśnij ręką płytę przewodzącą prąd w celu
włączenia urządzenia, następnie naciskaj przycisk „UNIT” na spodzie wagi tak długo aż na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednia jednostka.
3. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
4. Stań na wadze, na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi ciała (oline).
5.
Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego pomiaru.
50 kg 100 kg 150-180 kg
+-0,4 kg +- 0,5 kg +- 0,7 kg

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756