Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wyciskarka wolnoobrotowa GÖTZE & JENSEN SJ501X

Powrót
WYCISKARKA
WOLNOOBROTOWA
SJ501X
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używaj w urządzeniu substancji żrących lub odświeżaczy.
4. Urządzenie jest przeznaczone do wyciskania soku z owoców, warzyw
i ziół.
5.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub
laboratoryjnego.
6.
Nie uruchamiaj pustego urządzenia, ponieważ może ono ulec uszkodzeniu.
7. Nie używaj wyciskarki bez nałożenia zbiornika i pokrywy.
8. Nie wkładaj zespołu silnika do wody lub innego płynu; nie używaj w
łazience lub na wolnym powietrzu.
9. Ustaw pokrętło w pozycji OFF i poczekaj aż urządzenie zakończy pracę
przed zdjęciem zbiornika oraz elementów z jednostki głównej;.
10. Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do zespołu
wyciskającego lub zbiornika podczas pracy.
11.
Nie myj części urządzenia bezpośrednio ręką. Do mycia używaj szczoteczki.
12. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający
lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym
razie może dojść do porażenia prądem.
13.
Nie należy próbować uruchamiać wyciskarki bez pokrywy. Bardzo ważne
jest aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
14.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci wwieku co
najmniej 8 lat iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych iosoby obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby związane ztym zagrożenia były
4
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
UWAGA:
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia mogą wydobywać się
z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki tze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: SJ501X
Zasilanie [V]/Hz: 220–240 ~, 50/60
Moc [W] 150
OPIS URZądZENIA
5
Popychacz
Zbiornik
Sito
Śruba wyciskająca
Szczotka obrotowa
Wylot odpadów
Dzbanek
na pozostałości
Dzbanek na sok
Szczotka
czyszcząca
Pojemnik na sok
Włącznik
Jednostka główna
Wylot soku
Pokrywa wylotu soku
INSTAlACJA I PIERWSZE URUChOmIENIE, OBSłUGA
1. Rozpakuj urządzenie i wyłóż wszystkie części na poziomą powierzchnię.
2. Zdejmij zespół wyciskający.
3. Ściągnij szczotkę obrotową na dół.
4. Wyjmij śrubę obrotową z sita do góry.
5. Zanurz wszystkie części w ciepłej wodzie z mydłem, opłucz i wysusz.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756