Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wyciskarka wolnoobrotowa GÖTZE & JENSEN SJ701T

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
WYCISKARKA
WOLNOOBROTOWA
SJ701T
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną,
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
4. Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
5. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli śruba, filtr lub zbierak są uszkodzone.
6. Nie używaj urządzenia gdy pojemnik na odpady nie jest podstawiony
do wylotu.
7.
Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego przed
demontażem, montażem, czyszczeniem urządzenia lub gdy jest
pozostawione bez nadzoru.
8.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
9. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
10.
Używaj produktu z pełnym, odpowiednim dla produktu wyposażeniem.
11.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
12.
Nie podłączaj wtyczki przewodu do gniazda sieciowego mokrymi rękami.
13.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
14.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie
wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci.
4
15.
Nie wkładaj palców do zasobnika, ponieważ grozi to zmiażdżeniem
części ciała.
16.
Do popychania produktów w zasobniku używaj wyłącznie popychacza.
17.
Uszkodzenie produktu spowodowane niezastosowaniem się do niniejszej
instrukcji może powodować utratę gwarancji.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model: SJ701T
Zasilanie [V]/Hz: 220-240~, 50/60
Moc [W]: 200
5
OPIS URZądZENIA
1. Zasobnik
2. Pokrywa bębna
3. Bęben
4. Rynna wylotu odpadu
5. Rynna wylotu soku z zatyczką
6. Pojemniki na sok, odpad
7. Szczotka
8. Popychacz
12 1
2
8
9
10
11
3
4
5
6
7
15
9. Przełącznik
10. Uchwyt
11. Baza z silnikiem
12. Śruba wyciskająca sok
13. Filtr do soku
14. Filtr do sorbetu
15. Podajnik
13
14

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756