Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Żelazko GÖTZE & JENSEN IG300

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
ŻELAZKO
IG300
2
3
Warunki bezpieczeństWa i zagrożenia
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia.
2. Używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
3. Nie używać wody perfumowanej i nie stosować odświeżaczy ani olejków
zapachowych.
4. Urządzenie należy używać do użytku domowego. Urządzenie nie jest prze-
znaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. Nie wysta-
wiać urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.
6. Przed napełnieniem wodą lub przed opróżnieniem zbiornika z wody należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Nie należy
napełniać zbiornika wodą prosto z kranu, w tym celu należy użyć pojem-
nika do napełniania.
7. Odłączając produkt od zasilania należy chwytać za wtyczkę, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
8. Nie uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymie-
niony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie
może dojść do porażenia prądem.
9. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4
10. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od
zasilania.
11. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia upraw-
niony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub
osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
12. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez
nadzoru.
13. Należy chronić przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
14. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
15. Urządzenie należy podłączać do gniazda z uziemieniem i zgodnie z napię-
ciem elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej.
16. Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia w trakcie pracy jest bardzo
wysoka.
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
Nie należy dotykać stopy żelazka w trakcie pracy. Należy trzymać żelazko za
uchwyt.
17. Aby uniknąć upadku urządzenia, należy dopilnować aby przewód nie
zwisał z blatu roboczego.
18. Nie wolno prasować odzieży na ciele.
19. Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli zbiornik wody jest pusty.
20. Po zakończeniu pracy należy wyczyścić urządzenie i opróżnij zbiornik z
pozostałej wody.
21. Urządzenie wydziela gorącą parę, która może spowodować oparzenia.
Nigdy nie należy kierować strumienia pary w stronę ludzi i zwierząt.
22. Urządzenie należy podłączać zgodnie ze specyfikacją podaną na tabliczce
znamionowej.
5
23. Urządzenie należy podłączać do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
24. Podczas prasowania pokrywa zbiornika powinna być zamknięta. Należy
zachować szczególną ostrożność stawiając żelazko pionowo - w zbiorniku
może znajdować się gorąca woda.
uWaga: przy pierWszym uruchomieniu urządzenia mogą
WydobyWać się zniego specyFiczne zapachy. Jest tonaturalne
zJaWisko, które poWinno zczasem ustąpić.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756