Znaleziono w kategoriach:
Żelazko GÖTZE & JENSEN IG750

Instrukcja obsługi Żelazko GÖTZE & JENSEN IG750

Powrót
ŻELAZKO
IG750
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru,
okaleczenia:
1.
Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2.
Używaj urządzenia zgodnie zprzeznaczeniem opisanym winstrukcji obsługi.
3. Nie używaj wody perfumowanej inie stosuj odświeżaczy ani olejków
zapachowych.
4.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5.
Nie zanurzaj urządzenia wwodzie ani innych płynach. Nie wystawiaj
urządzenia na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.
6.
Przed napełnieniem wodą lub przed opróżnieniem zbiornika zwody
należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego zgniazda elektrycznego. Nie
napełniaj zbiornika wodą prosto zkranu, użyj pojemnika do napełniania.
7.
Odłączając produkt od zasilania chwyć za wtyczkę, nie ciągnij za przewód
zasilający.
8. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub
wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, wprzeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
9. Niniejszy sprzet może byc użytkowany przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat
iprzez osoby oobniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych iosoby
obraku doświadczenia iznajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu wbezpieczny sposób, tak aby
zwzane ztym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonać czyszczenia ikonserwacji sprzętu.
10. Po każdym użyciu lub wprzypadku usterki, urządzenie należy odłączyć
od gniazda elektrycznego.
11.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony
jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba
oodpowiednich kwalifikacjach.
12.
Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
4
13. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami.
14.
Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani wich pobliżu.
15.
Urządzenie należy podłączać do gniazda zuziemieniem izgodnie
znapięciem elektrycznym podanym na tabliczce znamionowej.
16.
Temperatura dostępnej powierzchni urządzenia wtrakcie pracy jest
bardzo wysoka.
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
17. Nie należy dotykać stopy żelazka. Należy trzymać żelazko za uchwyt.
18.
Aby uniknąć upadku urządzenia, należy dopilnować aby przewód nie
zwisał zblatu roboczego.
19. Nie wolno prasować odzieży na ciele.
20. Nie korzystaj zurządzenia jeżeli zbiornik wody jest pusty.
21.
Po zakończeniu pracy wyczyść urządzenie iopróżnij zbiornik zpozostałej wody.
22.
Urządzenie wydziela gorącą parę, która może spowodować oparzenia.
Nigdy nie kieruj strumienia pary wstronę ludzi izwierząt.
23.
Urządzenie należy podłączać zgodnie ze specyfikacją podaną na tabliczce
znamionowej.
24. Urządzenie należy podłączać do gniazda elektrycznego z uziemieniem.
25. Podczas prasowania pokrywa zbiornika powinna być zamknięta. Należy
zachować szczególną ostrożność stawiając żelazko pionowo - w zbiorniku
może znajdować się gorąca woda.
UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się zniego
specyficzne zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno zczasem ustąpić.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
5
1
2
3
4
5
6
79
10
8
dANE TECHNICZNE
Model IG750
Zasilanie [V]/Hz 220-240~, 50-60
Moc [W] 2520-3000
Pojemność zbiornika [ml]: 460
OPIS URZĄdZENIA
1. Stopa
2. Dysza rozpylacza
3. Pokrywa zbiornika na wodę
4. Regulator pary, samoczyszczenia
5. Przycisk rozpylacza
6. Przycisk wyrzutu pary
7. Regulator temperatury
8. Obrotowa osłona przewodu
9. Wskaźnik pracy
10. Podstawa

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756