Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM125EAC 300W

Powrót
156
CZĘŚCI I FUNKCJE
*Występuje tylko w wybranych modelach. Dostępne również jako wyposażenie dodatkowe.
** Kształt, rozmiar i materiał dzieży zależą od modelu miksera stojącego.
*** Można jej także użyć do wyczyszczenia dzieży.
1
2
4
5
611
10
1Dźwignia sterowania prędkością
2Głowica z silnikiem
3Gniazdo przystawkowe
4Śruba przystawek
5Dźwignia blokująca głowicę z silnikiem
(nie pokazano)
6Wał mieszadła
7Śruba regulacji wysokości mieszadła
(nie pokazano)
8Płyta zaciskowa dzieży
9Dzieża**
10 Osłona dzieży z podajnikiem*
11 Dzieża ze stali nierdzewnej o pojemności
2,8l*
12 Hak
13 Rózga
14 Mieszadło FLEX ze zgarniaczem*
15 Mieszadło płaskie*
16 Mieszadło do ciasta* i skrobaczka*** *
12
13 14 15
8
9
3
7
16
W11555951C_15_PL.indd 156W11555951C_15_PL.indd 156 07-10-2021 19:09:2107-10-2021 19:09:21
157
POLSKI
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych
środków ostrożności, w tym poniższych zasad:
1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może
spowodować obrażenia ciała.
2. Nie zanurzać miksera stojącego w wodzie i innych płynach, gdyż grozi to porażeniem
prądem.
3. Omawiane urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba
że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie
posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z tego urządzenia,
oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
5. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenie nie może być używane przez dzieci.
Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed zamontowaniem lub zdemontowaniem
elementów oraz przed czyszczeniem, należy je WYŁĄCZYĆ/0, a następnie wyjąć
wtyczkę z gniazda. Aby wyjąć wtyczkę z gniazda, należy ją chwycić i wyciągnąć.
Zabrania się ciągnięcia za przewód.
7. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu. Nie zbliżać dłoni, włosów,
odzieży, a także szpatułek i innych przyborów kuchennych do mieszadła podczas pracy,
aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała osób oraz uszkodzenia miksera stojącego.
8. Zabrania się używania urządzeń, których kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli
nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone lub w jakikolwiek sposób
uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego Autoryzowanego Centrum
Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy albo regulacji mechanicznej lub elektrycznej.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.
Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat.
Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ich przestrzegać.
Jest to znak symbolizujący zagrożenie.
Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają, oprócz
symbolu zagrożenia, także słowa: „NIEBEZPIECZEŃSTWO” i „UWAGA.
Te słowa oznaczają, że:
Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość
okaleczenia w przypadku niezastosowania
się natychmiast do zaleceń instrukcji.
Istnieje zagrożenie dla życia lub
możliwość okaleczenia w przypadku
nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego
zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się
wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA
W11555951C_15_PL.indd 157W11555951C_15_PL.indd 157 07-10-2021 19:09:2207-10-2021 19:09:22
158
9. Stosowanie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez KitchenAid może
doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
10. Zabrania się używania miksera stojącego na wolnym powietrzu.
11. Nie zostawiać przewodu zwisającego ze stołu lub blatu.
12. Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami, takimi jak np. piec.
13. Przed umyciem należy odłączyć od miksera stojącego mieszadło płaskie, mieszadło
Flex ze zgarniaczem, drucianą trzepaczkę, hak do ciasta lub zgarniacz do ciasta.
14. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
15. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, konieczna jest jego wymiana przez
producenta, jego autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę, dla uniknięcia
niebezpieczeństwa.
16. Zabrania się pozostawiania działającego urządzenia bez nadzoru.
17. Aby nie dopuścić do uszkodzenia produktu, nie należy używać naczyń miksera
stojącego w miejscach występowania wysokich temperatur, takich jak piekarniki,
kuchenki mikrofalowe lub płyty grzejne.
18. Przed przystąpieniem do zdejmowania lub zakładania części, a także przed czyszczeniem
urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
19. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością
podano w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
20. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych
zastosowaniach, takich jak:
– pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
– budynki gospodarskie;
– przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
– miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.
NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ
Instrukcje są również dostępne w Internecie, na naszej stronie internetowej:
www.KitchenAid.eu
WYMAGANIA ELEKTRYCZNE
Moc:
300 W
Seria 5KSM125–5KSM200
275 W
Seria 5K45, 5KSM45–5KSM100
Napięcie: ~220-240 V
Częstotliwość: 50–60 Hz
UWAGA: jeśli wtyczka nie pasuje do
kontaktu, należy skonsultować się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Nie należy w żadnym wypadku samodzielnie
zmieniać wtyczki.
Nie używać rozgałęziacza.
Zabrania się używania kabli przedłużających.
Jeżeli kabel zasilający jest zbyt krótki, należy
zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi lub
technikowi serwisu zainstalowanie gniazda
sieciowego w pobliżu urządzenia.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem.
Podłączać do gniazda z uziemieniem.
Nie usuwać bolca uziemienia.
Nie używać rozgałęziacza.
Nie używać przedłużacza.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń
grozi śmiercią, pożarem lub porażeniem
prądem.
W11555951C_15_PL.indd 158W11555951C_15_PL.indd 158 07-10-2021 19:09:2207-10-2021 19:09:22
159
POLSKI
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UTYLIZACJA ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Recykling produktu
- Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z
prawem obowiązującym w UE i Wielkiej
Brytanii– dyrektywą w sprawie utylizacji
odpadów sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
- Zapewniając właściwą utylizację tego
urządzenia, przyczyniamy się do ochrony
naturalnego środowiska a tym samym
poprawy stanu zdrowia człowieka oraz
jakościjego życia.
- Ten symbol umieszczony na
produkcie lub dokumencie mu
towarzyszącym oznacza, że urządzenie
nie może być traktowane jako normalny
odpad gospodarstwa domowego.
Przeciwnie, powinno być przekazane
do odpowiedniego punktu zbiórki
iprzetwarzania surowców wtórnych lub
dosklepu, w którym zostało zakupione.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji
na ten temat oraz odzyskiwania surowców
wtórnych i recyklingu tego urządzenia
należy kontaktować się zPaństwo
Inspekcją Ochrony Środowiskalub
miejscowym przedsiębiorstwem
wywozunieczystości.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, nadaje się do recyklingu i jest oznaczony
odpowiednim symbolem ( ). Poszczególne części opakowania muszą zostać zutylizowane
wsposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI (UNIA EUROPEJSKA)
To urządzenie jest zaprojektowane, wyprodukowane i dystrybuowane zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa zawartymi w następujących dyrektywach: dyrektywa niskonapięciowa
2014/35/ UE, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywa w
sprawie ekoprojektu 2009/125/EWG, dyrektywa RoHS 2011/65/UE i poprawki do nich.
W11555951C_15_PL.indd 159W11555951C_15_PL.indd 159 07-10-2021 19:09:2207-10-2021 19:09:22
160
UWAGA: dźwignię regulacji prędkości można ustawić pomiędzy wartościami prędkości podanymi w
powyższej tabeli, aby uzyskać prędkości 3, 5, 7 i 9, jeśli wymagana jest dokładniejsza regulacja. Aby
z łatwością przesunąć dźwignię sterowania prędkością, należy ją lekko unieść podczas przesuwania
wzdłuż ustawień w dowolnym kierunku.
WAŻNE: podczas przygotowywania ciasta drożdżowego nie należy przekraczać prędkości 2,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie miksera stojącego.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU PRĘDKOŚCI
Prędkość Działanie Akcesorium Opis
1Mieszanie
Mieszadło płaskie*
Mieszadło FLEX ze
zgarniaczem*
Do powolnego mieszania, łączenia
składników, rozcierania i rozpoczynania
wszystkich procedur mieszania. Służy do
dodawania mąki i suchych składników do
rzadkiego ciasta oraz dodawania płynów do
suchych składników. Nie używać prędkości
1 do mieszania lub wyrabiania ciasta
drożdżowego.
2
Wolne
Miksowanie
Mieszanie
Mieszadło płaskie*
Mieszadło FLEX ze
zgarniaczem*
Hak
Zgarniacz do ciasta*
Do powolnego miksowania, rozcierania i
szybkiego mieszania. Służy do mieszania i
zagniatania ciast drożdżowych, gęstych ciast
na wypieki oraz słodyczy, rozpoczynania
rozgniatania ziemniaków i innych warzyw,
dodawania tłuszczu stałego do mąki oraz
mieszania rzadkich lub rozpryskujących się
mas.
Do wkrajania masła do mąki i wyrabiania na
ciasto; do rozgniatania owoców i warzyw.
4Mieszanie,
ubijanie Mieszadło płaskie*
Mieszadło FLEX ze
zgarniaczem*
Rózga
Zgarniacz do ciasta*
Do miksowania średnio gęstej masy, takiej
jak na ciastka. Służy do łączenia cukru z
tłuszczem stałym oraz dodawania cukru
do białek jaj na bezy. Średnia prędkość dla
mieszanek na ciasta. Do mielenia mięs.
6Ubijanie,
ucieranie
Do średnio szybkiego ucierania lub ubijania.
Służy do zakończenia mieszania ciasta, ciasta
na pączki i innych rzadkich ciast. Wysoka
prędkość dla mieszanek na ciasta.
8
Szybkie
trzepanie,
ubijanie Rózga
Do ubijania śmietany, białek i gorącego lukru.
10 Szybkie
Ubijanie
Do ubijania małych ilości śmietany, białek jaj
lub do ostatecznego ucierania tłuczonych
ziemniaków.
KORZYSTANIE Z PRODUKTU
*Występuje tylko w wybranych modelach. Dostępne również jako wyposażenie dodatkowe.
W11555951C_15_PL.indd 160W11555951C_15_PL.indd 160 07-10-2021 19:09:2207-10-2021 19:09:22

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756